سرويسكار
سرويسكار
تعمير لوازم خانگي و سرويس لوازم خانگي

 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389

اجزاي الكتريكي كولر آبي هوايي

1-    فيوز:

براي حفاظت تجهيزات الكتريكي كولر بايستي فيوزي جداگانه سر راه فاز سيم ها يا كابل ارتباطي به كليد مخصوص استفاده شود.

اين فيوز بايد از نوع اتوماتيك يا آلفا بوده و آمپر نامي آن 10 باشد.

لازم به توضيح است كه سيم نول مستقيماً بدون اينكه كليدي سر راه آن باشد به كابل چهار رشته بعد از كليد رفته و از آنجا به جعبه ترمينال داخل محفظه كولر اتصال مي يابد و انشعاب جهت سيم مشترك الكتروموتور و الكتروپمپ از آن گرفته مي شود.

طبق استاندارد بايستي سر راه فاز ورودي به كولر حتماً فيوز و كليد نصب نمود تا از خطر برق گرفتگي و غيره جلوگيري به عمل آيد.

2-    سيم يا كابل ارتباطي فيوز و كليد مخصوص:

جهت جلوگيري از افت بيش از حد مجاز فشار الكتريكي و سهولت عيب يابي و عدم تأثير ضربه هاي ناشي از كليد زني بر كار ديگر وسايل خانگي و روشنايي بايستي مستقيماً بعد از كنتور دو سيم تك لاي رشته اي 5/1 ميليمتر مربع يا از كابل رشته اي 5/1*2  كه فيوزي سر راه فاز آن قرار مي گيرد براي برق رساني به كليد مخصوص كولر استفاده نمود.

3-    كليد مخصوص كولر

براي راه اندازي الكتروپمپ يا واترپمپ و الكتروموتور دو دور و كنترل دورهاي آن از سه كليد قطع و وصل استفاده مي گردد كه عبارتند از:

1-    كليد تك پل جهت قطع و وصل و اترپمپ، اين كليد در سمت چپ كليد مخصوص قرار دارد.

2-    كليد تك پل جهت قطع و وصل الكتروموتور دو دور يا الكتروموتور فن كليد در قسمت مياني كليد مخصوص استقرار يافته است.

3-    كليد دور تند و كند كه يك كليد تبديل است و در سمت راست كليد مخصوص قرار دارد.

4-    كابل چهار رشته كولر:

براي ارتباط الكتريكي كليد مخصوص به كولر از كابل چهار رشته اي استفاده مي شود و رعايت نكات زير ضروري مي باشد:

1-    حتماً يك تكه باشد تا اشكالي از نظر الكتريكي پيش نيايد و عيب يابي آن ساده باشد.

2-    5/1 *4 باشد تا افت فشار الكتريكي در حد مجاز باقي بماند.

3-  مسير عبوري كابل بايستي در اطراف كانال كولر باشد و از عبور دادن آن در داخل كانال كولر جداً خودداري نمود زيرا هواي مرطوب سبب كاهش قدرت عايقي كابل گرديده ايجاد برق گرفتگي مي نمايد.

4-    براي اتصال كابال به كليد از فيش هاي مخصوص استفاده شود.

5-    جعبه اتصال يا ترمينال:

ارتباط الكتروموتور فن، واترپمپ و خازن از طريق جعبه ترمينال يا جعبه اتصال به كابل چهار رشته اي صورت مي گيرد. اين جعبه داراي يك در پوش بوده و محل استقرار آن در داخل محفظه كولر است. در دو طرف راست و چپ بعضي از ترمينال ها حروف يا اعدادي نوشته شده كه راهنماي خوبي براي اتصال صحيح سيم ها به آن است.

6-    خازن اصلاح ضريب قدرت:

اين خازن داخل محفظه كولر، روي بدنه قرار دارد و نقش آن اصلاح ضريب قدرت مي باشد. در تأمين قسمتي از توان رآكتيو الكتروموتور واتر پمپ نقش عمده اي دارد. اين خازن از دو صفحه هادي بنام جوشن ها كه بين آنها عايق روغني قرار دارد تشكيل مي گردد و به همين علت به آن خازن روغني هم گفته مي شود. ظرفيت الكتريكي آن 20 يا 25 ميكروفاراد است.

دو سر خازن به ترمينال هايي اتصال مي يابند كه سرهاي واتر پمپ به آن اتصال يافته اند زيرا واترپمپ در تمام مدت روشن بودن كولر همواره كار مي كند. اما ترمينال هاي مربوط به دور كند و تند بطور جداگانه برقرار مي شود و همواره يكي از آنها در زمان روشن بودن كولر با فاز در ارتباط است.

ولتاژ اين خازنها حدود 400 تا 450 ولت بوده و ضربه هاي ناشي از ولتاژ زياد كليد زني را دفع مي نمايد. اين خازن در تمام مدت روشن بودن كولر بصورت فعال در مدار است شكل 1-2 خازن و محل نصب آن را در محفظه كولر نشان مي دهد.

فصل دوم: اجزاي الكترو مكانيكي كولر آبي

1-    الكتروموتور دودور يا موتور فن:

الكتروموتورفن داراي دو دور است، دور تند و كند آن بترتيب حدود 1500 و 1000 دور در دقيقه است. تيپ هاي متعددي از الكتروموتورفن در كولرهاي آب هوايي مورد استفاده قرار مي گيرند كه تعدادي از آنها عبارتند از:

الف- الكتروموتور تيپ پروانه كه ساخت موتو- ژن ايران است و كپي شده از نوع وستينگهاوس مي باشد، در قدرتهاي 4/1 ، 3/1  ، 2/1  ، 4/3  شوند اسب بخار ساخته مي شود و داراي سه دسته سيم پيچ است.

ب- الكتروموتور تيپ المو كه ساخت ايتاليا است و داراي 4/3 ، 2/1  و 3/1 اسب بخار مي باشد. اين موتورها داراي چهار دسته سيم پيچ است دو دسته براي دور تند و دو دسته براي دور كند اجرا گرديده است در هر دور يك دسته سيم پيچ راه انداز و دسته ديگر اصلي همان دور را تشكيل مي دهد. اين موتورها به موتورهاي دو خازنه موسومند.

ج- الكتروموتور تيپ آ.ا.گ كه در دو سايز 3/1  و 2/1 اسب ساخته مي شود در اين موتورها يك دسته سيم پيچ كمكي و يك دسته دو لايي سيم پيچ اصلي وجود دارد.

به لحاظ فراواني الكتروموتور تيپ پروانه و با توجه به توليد اين نوع موتورها در ايران در اين مجموعه به تشريح آن خواهيم پرداخت.

الكتروموتورهاي با قدرت 3/1 اسب بخار براي كولرهاي 2500 و 3000 مورد استفاده قرار مي گيرد.

الكتروموتور هاي با قدرت 4/1 اسب بخار براي كولرهاي 4500 و 5000 استفاده مي شود.

الكتروموتورهاي با قدرت 4/1 اسب بخار براي كولرهاي آبي 6000 و 6500 به كار مي رود.

استاتور:

استاتور الكتروموتور نوع پروانه از سه قسمت مهم تشكيل گرديده است:

-         بدنه يا طوقه

-         هسته و سيم پيچي ( دور زياد، دور كم و راه انداز )

بدنه يا طوقه:

اين قسمت از استاتور از ورق فولادي تهيه گرديده و توسط دستگاه درز جوش بصورت استوانه كامل در آمده است قبل از جوش توسط پرس سوراخ هايي جهت تهويه روي آن تعبيه مي گردد و قبل از اينكه هسته و سيم بندي در آن قرار گيرد روي آن آزمايش هاي متعددي انجام مي گيرد.

بدنه ابتدا فسفاته، سپس لعاب كاري و سرانجام رنگ مي شود. موقعي كه استاتور روي پايه اش قرار مي گيرد حتماً بايستي قسمت بدون منفذ آن به سمت بالا باشد تا در مقابل ريزش آب و غيره محافظت گردد.

هسته:

هسته اين الكترو موتورها از ورق هاي دينامو «فولاد سيليس دار» كه روي آن شيارهاي مخصوص و متفاوتي تعبيه گرديده تشكيل شده است. قطر داخلي هسته 9/8 سانتيمتر و طول يا ضخامت محوري هسته براي موتورهاي 4/1 اسب 3/4سانتيمتر و براي موتورهاي 2/1 و 4/3 اسب 4/5 سانتيمتر است.

به لحاظ اينكه تعدادي از شيارها يك طبقه، تعدادي ديگر دو طبقه و بعضي از شيارها سه طبقه از سيم پيچ ها را در خود جاي مي دهند شكل اين شيارها از نظر عمق و پهنا متفاوت است.

سيم پيچي استاتور:

سيم پيچي استاتور الكتروموتور نوع پروانه برابر مشخصات جدول زير طراحي و اجرا مي گردد.

نوع الكتروموتور

قدرت اسب

دور در دقيقه

تعداد قطب

 

دور زياد

دور كم

دور زياد

دور كم

دور زياد

دور كم

104

4/1

12/1

1425

950

4

6

103

3/1

10/1

1425

950

4

6

102

2/1

6/1

1425

950

4

6

304

4/3

4/1

1425

950

4

6

 

سيم بندي دور زياد:

سيم پيچي استاتور از سه طبقه سيم بندي تشكيل يافته است طبقه زيرين با سيم بندي دور تند اجرا شده و شيار شروع و جهت پيچش سيم بندي آن مطابق شكل (10-2 ) مي باشد.

اين سيم بندي چهار گروه كلاف سه تايي را در برمي گيرد كه مشخصات يك گروه آن مطابق جدول شماره 2-2 و ديافراگم مربوط به سيم بندي دور زياد در شكل (11-2 ) رسم گرديده است. سر سيم مربوط به دور زياد با سيم افشان نمره 1 ( 1 ميليمتر مربع ) و با رنگ زرد خارج گرديده است . شيار شروع سيم بندي دورزياد مطابق شكل شياري مي باشد كه در هر دو جهت آن شيار شماره 4 كوچكترين شيار باشد.

سيم بندي دور كم:

طبقه مياني سيم پيچي مربوط به سيم بندي دور كم است كه شيار شروع آن، شيار شمار 1 است شكل (9-2) سيم بندي دور كم از شش گروه كلاف دو بوبينه تشكيل شده كه مشخصات يك گروه تشكيل شده كه مشخصات يك گروه آن در جدول 3-2 و دياگرام كامل سيم بندي آن در شكل (12-2 ) آمده است. سر مربوط به سيم بندي دوركم با سيم افشان نمره 1 ( 1 ميليمتر مربع ) قرمز رنگ خارج مي گردد. لازم به توضيح است كه بين سيم بندي دور زياد و دور كم بايستي حتماً عايق قرارداد تا عمر مفيد موتور افزايش يابد.

سيم بندي راه انداز :

طبقه رويي يا آخري سيم پيچي مربوط به سيم بندي راه انداز يا استارت است كه از دو گروه كلاف چهار بوبينه و دو گروه كلاف سه بوبينه تشكيل شده است.

سيم بندي استارت با گروه كلاف چهار بوبينه و از شيار شماره 6- شروع مي شود. (شكل 8-2 ) دياگرام سيم بندي راه انداز مطابق شكل (13-12) است. سر سيم بندي استارت با سيم افشان نمره 1 (1 ميليمتر مربع ) آبي رنگ خارج مي شود. در موتور 4/3 بخار افزايش گشتاور راه اندازي به منظور غلبه بر گشتاور مقاوم در كولرهاي 6000 و 6500 خازن راه انداز با سيم بندي استارت سري مي گردد و مجموعه سيم بندي راه انداز و خازن پس از راه اندازي الكتروموتور توسط كليد گريز از مركز كه روي روتور تعبيه گرديده، خارج مي گردد.

روتور:

روتور از ورق هاي دينامو يا فولاد سيليس دار تشكيل گرديده و روي ورق ها شيارهايي تعبيه شده كه آلومينيوم مذاب در آنها تزريق مي گردد و پره هاي خنك كننده در دو سر رينگ كه ميله هاي روتور را اتصال كوتاه مي كند توسط مواد مذاب آلومينومي ايجاد مي گردد. در روي هسته در قسمت مركزي سوراخ هايي جهت تهويه بهتر و سبك ترشدن روتور تعبيه مي شود.

محرك گردان يا گريز از مركز :

اين قسمت نقش عمده اي در راه اندازي و تنظيم دور موتور دارد. براساس نيروي گريز از مركز عمل مي نمايد و ضمن عمل خود سيم پيچ راه انداز را از مدار خارج مي كند. به هنگام سرويس كولر بايد فنر مربوط به محرك گردان را بازديد و از سلامت آن اطمينان حاصل نمود.

كليد گريز از مركز ( صفحه كنتاكت ):

اين كليد روي درپوش عقب الكتروموتور سوار مي شود و چهار سر دور زياد، دور كم، راه انداز و مشترك يا برق توسط فيش از زير به آن اتصال مي يابد.

قسمت رويي يا خارجي كليد محلي است كه مخصوص دور زياد كه با HI  ( مخفف HIGH ) و سيم دور كم به فيشي كه با علامت LO ( مخفف LOW ) و سيم برق و يا مشترك به فيش COM كه مخفف (COMMON ) است به آن اتصال مي يابد.

تنظيم فاصله بين پلاتين هاي آن از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. تيغه هاي متحرك مربوط به اين كليد بايستي تا حدي قابليت ارتجاعي داشته باشد.

درپوش يا قالپاق:

قالپاق يا درب الكتروموتور از آلومينيوم خشك تهيه مي گردد و وظيفه نگهداري قسمت هاي متحرك موتور به عهده آن است. كليد گريز از مركز روي درب يا براكت عقب توسط سه پيچ بسته مي شود. جهت محافظت درپوش ها در مقابل رطوبت و اثرات جوي روي آنها را يك لايه رنگ مي زنند.

بوش:

بوش هاي مورد استفاده در الكتروموتور طرح پروانه از استيل ساخته شده است و قسمت داخلي آنها (محل تكيه گاه محوري) از برنز مي باشد تا در مقابل بارهاي سبك و سنگين از استحكام كافي برخوردار باشد. سيستم روغن كاري بوش ها پرماويك بوده و بدين وسيله بوش ها به طور دائمي روغن كاري مي گردند. بوش ها در مركز درپوش ها مطابق استقرار مي يابند. روي بوش منفذي تعبيه گرديده كه نمد مخصوص آغشته به روغن داخل آن قرار مي گيرد.

خازن راه انداز :

موتورهاي 4/1   ، 3/1   و 2/1 اسب فاقد خازن راه انداز هستند اما موتور 4/3 اسب جهت افزايش گشتاور راه اندازي و غلبه بر نيروي مقاوم ناشي از گردش فن نياز به خازن راه انداز دارد. اين خازن از دو جوشن يا دو هادي كه بين آنها مواد عايقي شيميايي قرار دارد تشكيل مي شود. لازم به توضيح است كه خازن هاي استارت مورد استفاده در كولر 480-130 ميكروفاراد 110 ولت مي باشد. اين خازن ها براي مدت زمان راه اندازي بايستي در مدار باشد و بعد از راه اندازي از مدار توسط كليد گريز از مركز خارج گردد.و در صورت باقي ماندن در مدار بعد از مدت زمان راه اندازي، مواد عايقي آن تجزيه شده و خازن مي تركد اين خازن روي موتور نصب مي گردد و كلاهكي روي آن قرار مي گيرد.

خازن راه انداز به صورت سري با راه انداز در مدار قرار مي گيرد. به خازن راه انداز خازن خشك هم گفته مي شود.

محور موتور:

طول اين محور كه به قطر 7/12 ميليمتر است، در موتورهاي 3/1 تا 4/3 اسب يكسان بوده و در نتيجه يك نوعي پولي براي تمام آنها كافي مي باشد. اين محور از ميله فولادي كه قابليت كشش، خمش و برش آن بالا است درست مي شود قدرت لازم براي گردش فن از طريق اين محور به پولي كوچك و از آنجا به تسمه و سپس به پولي بزرگ و نهايتاً به فن منتقل مي گردد و نقش عمده اي در انتقال قدرت دارد لذا هر گونه لگني در آن موجب اشكال خواهد شد و بوش ها و يا تاقان هاي كولر را از بين خواهد برد . محور باعث از بين بردن نوسانات گذرا هم مي گردد بدين ترتيب تحمل بارو عمر مفيد موتور زيادتر شده و حركت آرامي خواهد داشت.

پيچ ها:

براي بستن قالپاق ها و استاتور از پيچ هاي مخصوصي استفاده مي گردد، در بستن مهره ها روي اين پيچ ها بايستي نهايت دقت مبذول گردد لذا شل و سفت بستن آن سبب عدم بالانس روتور در داخل استاتور گرديده و فاصله هوايي بين روتور و استاتور از حالت يكنواختي خارج مي شود لذا موتور در زمان راه اندازي دير به حركت در مي آيد يا اصلاً حركت نمي كند.

2-    پمپ آب ( واتر پمپ ):

كار پمپ آب پمپاژ آب از تشتك پاييني كولر به سه راهه آب است و مي تواند به راحتي آب را به ارتفاع دو متري برساند. پمپ آب از قسمت هاي زير تشكيل يافته است:

1-    استاتور

2-     روتور

3-    محور

4-    درپوش ها

5-    بوش ها

6-    پايه و متعلقات آن

استاتور:

ساختمان استاتور الكتروپمپ از هسته و سيم پيچي تشكيل مي گردد.

هسته:

هسته استاتور از ورق هاي آهن سيليس دار تشكيل گرديده كه ضخامت ورق ها ي آن حدود 5% ميليمتر مي باشد. شيارهايي جهت قرار گرفتن هاديها روي ورق ها تعبيه گرديده است. در يك طرف هر شيار حلقه مسي اتصال كوتاه مشاهده مي شود. حلقه هاي اتصال كوتاه نقش مؤثري در راه اندازي و كار واتر پمپ دارد.

سيم پيچي:

سيم پيچي بعضي از واتر پمپ ها به صورت دو بوبينه ( بالشتكي ) اجرا شده و طوري بوبين ها به هم اتصال مي يابند كه سيم بندي دو قطب را ايجاد كند. بعضي از سيم ها به طور تك بوبينه روي قرقره تعبيه مي گردد.

روتور:

هسته روتور و اترپمپ از ورق هاي آهن سيليس دار تشكيل شده و شيارهايي به منظور قرار گرفتن ميله ها يا هادي روتور روي آن ايجاد مي كنند. براي افزايش گشتاور واترپمپ شيارها مورب انتخاب مي شوند. مواد مذاب در داخل شيارها تزريق شده و يك سيم پيچي كه سيم هاي آن به صورت ميله اي است تشكيل مي گردد.

محور:

از ميله فولادي تشكيل گرديده ونقش مهمي در پمپاژ آب دارد . در سرويس و نگهداري بايستي دقت شود تا كوچكترين تنشي بر آن وارد نشود چون حالت لنگي به خود گرفته و علاوه بر خراب كردن و لقي و سائيدگي بوش ها سبب كاهش راندمان شده و از ارتفاع مفيدي كه آب را پمپاژ مي كند كاسته مي شود.

درپوش يا قالپاق:

درپوش ها نقش مهمي در بالانس نگه داشتن روتور، نگهداري هسته سيم پيچي شده و محافظت قسمت هاي داخلي موتور دارد.

بوش:

بوش واتر پمپ در درپوش ها قرار مي گيرد و پيرامون بوش نمد آغشته به روغن قرار دارد اما چون موتور به صورت عمودي قرار مي گيرد روغن ها سرازير شده و بعد از مدتي بوش ها خشك كار مي كنند. البته زير درپوش پاييني واترپمپ يك واشر لاستيكي قرار دارد كه از نزول روغن جلوگيري مي نمايد. براي بالا بردن عمر مفيد واترپمپ بايستي ساليانه آن را سرويس و روغن كاري نمود.

هنگام باز كردن درپوش ها بايستي دقت شود كه بوش ها همراه با محور از جاي خود خارج نشود براي اين كار رسوبات روي محور را به دقت تراشيده و سپس محور را از داخل درپوش و بوش به آرامي خارج مي نمايند.

پايه پمپ و متعلقات آن:

پايه پمپ از سه قسمت تشكيل گرديده است كه عبارتند از:

-         پايه اصلي، پمپ آب روي آن قرار مي گيرد.

-         پروانه چهار پر يا سه پر، كه نقش توربين را داشته و در پمپاژ آب نقش مؤثري دارد.

-     كفي پايه پمپ، در زير پايه نصب مي گردد و در پمپاژ آب نقش بسزايي دارد و در صورت نبودن آن بهره پمپاژ پمپ خيلي كم و امكان اينكه آب به سه راهه آب نرسد وجود دارد.

-         چپقي پايه پمپ، ارتباط بين شلنگ بزرگي كه آب را به سه راهه تشتك سقف مي برد و پايه پمپ برقرار مي سازد.

-     كلاهك پمپ، از نفوذ آب به داخل پمپ جلوگيري مي نمايد البته بايستي پمپ آب را در جايي قرار داد كه آب از طريق پوشال و ناودان ها به آن نريزد.ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389
کولر گازی در صنعت تهویه و تبرید از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا به سرعت از گرمای

محیط می‌کاهد. برخلاف کولرهای آبی ، رطوبت را افزایش نمی دهد. ازاین جهت برای محیط های

شرجی بسیار مناسب است. کولرهای گازی معمولا در دو مدل ساخته می شوند:

 • کولرهای یک تکه یا پنجره‌ای 
 • کولرهای دو تکه ( اسپلیت )
کولرهای یک تکه دیواری ، یا پشت پنجره‌ای ، خیلی متداول و مورد توجه می ‌باشند و به آسانی در

داخل قاب پنجره نصب می‌شود. 

ساختمان کولرهای گازی 

کولر گازی نیز همانند بسیاری از لوازم خانگی خصوصا یخچال فریزر از دو قسمت اصلی تشکیل

شده است که عبارتند از :

 • قسمت الکتریکی : 

قسمت الکتریکی خود شامل قسمت‌هایی چون دوشاخه و سیم‌های رابط ، کمپرسور ، خازن ، رله

بار زیاد (اورلود) رله راه انداز ترموستات ، کلید چند وضعیتی ( کلید فن ) ، کلید اصلی کولر و

کنترل از راه دور ( در کولرهای دو تکه ) می باشد.

درکولرهای گازی از یک خازن و در بعضی از کولرها از دو خازن به منظور ایجاد گشتاور راه

اندازی کمپرسور استفاده می شود. شکل متداول بکارگیری خازن ، به این صورت است که یک

خازن برای راه اندازی موتورفن (پروانه) و یک خازن برای راه اندازی کمپرسور مورد استفاده

قرار می‌گیرد ظرفیت این خازنها در کولرهای مختلف متفاوت است.

كولر اسپيلت

 • قسمت مکانیکی : 

اجزای مکانیکی کولر گازی با اندکی تفاوت ، درست مثل قطعات مکانیکی یخچال می‌باشد از آن

جمله می‌توان به قطعاتی مانند کمپرسور کندانسور (رادیاتور) ، اواپراتور ،  ( درایر ) ،

پروانه اواپراتور ، لوله مویین ( کاپیلاری ) ، سینی زیر کولر ، خروجی هوا اشاره کرد. 

در کمپرسور کولرهای گازی دو مکانیسم بکار گرفته شده است. نوعی از این کمپرسورها از

پیستون و میل لنگ طراحی نموده‌اند. اما نوع دیگری از کمپرسورها فاقد میل لنگ و پیستون بوده و

روتور در حال چرخش (به واسطه فرم خاص) گاز را از مسیر ورودی مکیده و آن را وارد لوله

رفت می‌سازد این نوع کمپرسورها را کمپرسورهای دورانی می‌نامند. در کولرهای گازی از دو

پروانه استفاده می‌شود که عموما بر روی یک محور اصلی سوار شده‌اند. یکی از پروانه‌ها هوا را

از مجرای ورودی مکیده و با وزش آن کندانسور ، گرما به محیط خارجی منزل یا محل کار می‌راند،

پروانه دوم که به قسمت جلوی موتور فن متصل است هوا را از مجرای ورودی مکیده و با وزش

آن به اواپراتور ، سرما را به محیط وارد می‌سازد. 


در کولرهای دو تکه ، کمپرسور و کندانسور در واحدی به نام یونیت خارجی تعبیه شده‌اند. این واحد

در خارج از ساختمان نصب می‌شود. واحد تبخیر یا اواپراتور و شیر انبساط نیز در یک واحد بنام

یونیت داخلی تعبیه شده‌اند. کولرهای دو تکه عموما دارای دستگاه کنترل از راه دور می‌باشند. هوا

در جهت ورود به محیط منزل یا محل کار از دریچه مخصوصی که به خروجی هوا معروف است می

گذرد. به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و موارد مشابه به داخل محیط منزل یا محل کار ،

پشت خروجی هوا سیمی یا اسفنجی تعبیه می شود. 


گاهی ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات و یا ازدیاد گاز شارژ شده اواپراتور و یا قسمتی از

لوله برگشتی برفک یا یخها ذوب شوند و در نتیجه آب از جدارهای کولر سر ریز کند. برای

پیشگیری از این مشکل ترتیبی اتخاذ شده است که در صورت بروز حالت فوق ، آب به خارج از

کولر هدایت شود. این وظیفه بر عهده سینی زیر کولر است. در گوشه‌ای از سینی ، لوله مخصوصی

تعبیه شده که این آبها از آن خارج می‌شود. برای جلوگیری از ریزش آب ، عموما به لوله مذکور

شیلنگی متصل می‌شود و با قرار دادن آن بر روی سطح زمین از پراکنده شدن ذرات آب در محیط

جلوگیری می‌شود. 


چگونگی ایجاد سرما در بسیاری از وسایل سرما ساز مانند کولر ، یخچال ، آب سرد کن و ...

مشابه است ، در کولر گازی ، همانند یخچال ، از تبدیل گاز به مایع بوسیله افزایش فشار و در نتیجه

تولید سرما که در اثر تبدیل مایع به گاز ایجاد می‌شود. برای رسیدن به هدف مورد نظر (خنک

نمودن محیط) استفاده می‌کنند. تنها تفاوت را می‌توان در خنک کردن کندانسور ( رادیاتور ) دانست

که در کولر گازی بوسیله هوای دمیده شده بر روی آن گرمای لازم گرفته می‌شود. در حالی که در

یخچال برای داشتن هوای خنک از دمیدن هوا بر روی اواپراتور استفاده می‌گردد.

اسپلیت داکت

مکانیزم کار این دستگاه مشابه کولر های گازی می باشد. اما مزایایی که به همراه دارد باعث شده

است تا گزینه اول مهندسینی باشند که می خواهند از سیستم های اسپلیت استفاده کنند.

شکل یونیت داخلی این سیستم به گونه ای است که می تواند در سقف کاذب قرار گیرد. این موضوع

از آنجا اهمیت می یابد که امروزه هر متر و فضای واحد مسکونی دارای ارزش بالایی بوده و

استفاده غیر لازم از این فضا جز یک ضرر اقتصادی عظیم چیز دیگری نمی باشد.

با استفاده از این سیستم و تعبیه آن در سقف کاذب، قابلیت کانال کشی و تعبیه دریچه های خروجی

به تعداد لازم امکان پذیر می باشد. به عنوان مثال می توان یونیت داخلی این دستگاه را در سقف

کاذب قسمت وروی آپارتمان نصب کرد و سپس برای انتقال جر یان هوا به طرف اتاق خواب ها و

همینطور سالن پذیرایی، می توان از کانال کشی استفاده کرد.

توجه به این نکته ضروری است که در صورت بروز هر گونه مشکل در امر گرمایش آب و در

نتیجه عدم تامین گرمایش واحد، می توان از جریان هیت پمپ سیستم استفاده کرد و گرمای لازم را

تامین کرد.

تعمیر و نگهداری آسان نیز از مزایای خاص این دستگاه می باشد.

لازم به ذكر است كه بازده بالای سرمائی و بطور مجزا استفاده کردن هر سیستم در هر واحد نیز، از

دیگر محاسن این سیستم بوده که در گروه سیستم های اسپلیت مشترک می باشد.

امکان نصب کویل آب گرم امتیاز ویژه و منحصر به فرد این نوع اسپلیت (کولر گازی) می باشد.

زیرا در انواع دیگر اسپلیت برای گرمایش تنها می توان از جریان برق استفاده کرد.( در این حالت

سیکل تبرید برعکس شده و این بار تبادل حرارت ایجاده شده منجر به گرمایش می گردد :

 (Heat pump ) ولی در اینگونه اسپلیت علاوه بر اینکه می توان از آن جریان برای

گرمایش

استفاده کرد، می توان با اضافه کردن یک کوئل اب گرم و جریان آب گرم در آن (آبگرم موتورخانه

و یا پکیج آب گرم) گرمایش را در زمستان بدون هزینه برق اضافی تامین کرد و نیازی به استفاده

از شوفاژ و لوله کشی مربوط به آن نیست.

انواع مختلف شامل مدلهای سرما زا، سرما زائی با پمپ الكتریكی، مشعل گازی و پمپ گرمایی با كویل

های خنك كننده است.

مبدل گرمایی این دستگاه یك محفظه بزرگ مكش دارد كه توانایی هوای ورودی را در تنظیم سریع با

درجه حرارت محیط داخل افزایش می دهد. خروجی یك جریان هوای یكنواخت و جامع است كه

Dead zone را حذف می كند و عملكرد گرما زایی و سرما زایی را در حالی انجام می دهد كه تیغه

های ذوزنقه ای، هوا را به طور مورب می برند تا مقاومت هوا را كاهش دهند، و این باعث كاهش صدا

و افزایش بهره وری می شود. برای نگهداری آسان تر، دستگاه یك فیلتر هوای قابل شستشوی كربن و

آنتی باكتری دارد.
 
پرسش هايي در باره خريد كولر گازي
سوال اول:كدام برند(مارك)را بخريم؟
پاسخ اين سوال كمي دشوار است زيرا در كيفيت حرف اول را اجنرال ودر خدمات حرف اول را ال جي ميزند ،حال انتخاب با شماست.

كولر اسپيلت

کارکرد ریموت کنترل کولرهای گازی آکیا AUKIA

كولرهاي گازي AUKIA ساخت شركت AUX ميباشد .همانطور كه شما در تصوير مشاهده ميفرمائيد

ريموت كنترل كولرهاي آكيا داراي شش دكمه مي باشد.1_ دكمه POWER كه به رنگ قرمز مي باشد و براي خاموش و روشن كردن كولر بكار مي رود2_ دكمه MODE  كه براي تغيير حالت كاركرد كولر (سرمايش،گرمايش،فن،رطوبت گيري زياد)۳ـ دكمه FAN براي تغيير دور فن مي باشد.۴ـ دكمه SWINNG براي متحرك كردن دمپر و يا ثابت كردن آن مي باشد.۵ ـ دكمه هاي + -  جهت بالا و پائين بردن دما (ترموستات).

كولر اسپيلت

سرویس کندانسور کولرهای گازی اسپیلت

کندانسور کولر گازی از نوع هوائی می باشد که به وسیله فن خنک می شود و با جابجائی هوا تبادل حرارتی سریعتر انجام می شود.هنگامی که کندانسور کولر سرویس نشود تبادل حرارتی انجام نشده و کمپرسور دستگاه صدمه می بیند ،در مواردي نيز منجر به سوختن كمپرسور و متحمل شدن مخارج زيادي مي شود.نظافت كندانسور معمولا در سال يكبار و آنهم اوا فصل گرما انجام مي شود.قابل ذكر است اينكار حتما توسط سرويسكار مجاز انجام شود زيرا امكان صدمه ديدن برد الكترونيك ،موتور فن كندانسور و در نتيجه اتصالي كولر گازي مي شود.در ضمن پره هاي آلومينيموي كندانسور ممكن است حالت خود را از دست بدهد و عملكرد دستگاه را دچار اختلال كند. اكثر مردم نگران مصرف برق كولرهاي گازي مي باشند

اما لازم بذكر است :تميز بودن كندانسور كولر گازي به لحاظ عبور جريان هوا تا ميزان زيادي از جريان برق مصرفي كولر مي كاهد.

كولر اسپيلت

کارکرد ریموت کنترل کولرهای گازی جنرال

بدلیل فرارسیدن فصل سرما و نیاز هموطنان به گرمایش کولرهای گازی و تماسهای مکرر مبنی بر آموزش کارکرد ریموت کنترل کولرهای گازی برآن شدیم تا درباره این دستگاه ساده توضیحاتی بدهیم:
بدلیل فرارسیدن فصل سرما و نیاز هموطنان به گرمایش کولرهای گازی و تماسهای مکرر مبنی بر آموزش کارکرد ریموت کنترل کولرهای گازی برآن شدیم تا درباره این دستگاه ساده توضیحاتی بدهیم:

 ۱ـ جهت خاموش و روشن کردن کولر از دکمه ON-OFF استفاده می نمائیم.
۲ـ جهت تغییر حالت سرمایش ،گرمایش یا فن از دکمه MODE استفاده می نمائیم
۳ـ جهت تعیین دما از دکمه SET TEMPERATURE استفاده می نمائیم.
۴ـ  جهت تغيير دور فن پنل داخلي از دكمه FAN SPEED استفاده می نمائیم.
۵ ـ جهت تنظیم دمپر (دریچه) پنل داخلی از دکمه SWING استفاده می نمائیم.
كولر اسپيلت

 
 
ظرفیت Btu\h 9000 12000 18000 24000 30000
جریان کلی دستگاه(در حال کار)

A

۴.۵

۶.۲

۹.۸

۱۲.۳

۱۵.۵

جریان کلی دستگاه(در استارت)

A

۲۱

۳۵

۵۰

۶۱

۸۰

فیوز مناسب برای دستگاه

A

۱۰

۲۰

۲۰

۳۰

۳۰

سایز کابل تغذیه برق mm2

3x۲/۵

۳x۲/۵

۳x۳

۳x۴

۳x۴

سایز کابل ارتباطی mm2

۳x۲/۵

۳x۲/۵

۳x۳

۳x۴

۴x۱/۵

 

کولرهای گازی ایرانی iranian cooler

شما هنگامی که به بازار کولرهای گازی وارد میشوید انواع مارکهای خارجی را می بینید اما نشانی از مارکهای ایرانی نیست !
آیا صنعت کولر گازی آنقدر پیشرفته است که ما نمی توانیم تولید کنیم!؟
آیا کولر های خارجی ارزانتر از کولرهای ایرانی تمام میشود؟
آیا مردم  ما به جنسهای خارجی علاقه دارند به همین خاطر کولر گازی تولید نمی کنیم؟
آیا بدلیل مصرف زیاد برق تولید نمی کنیم؟
 
همه این سوالها جواب مفصلی دارد.

به شما سه عدد مارک کولر گازی ایرانی را معرفی میکنم  و این نکته را به شما متذکر شوم که
کولرهای ایرانی نیز از کیفیت خوب و قیمت مناسبتری برخوردار هستند .
پس : ایرانی، ایرانی بخر
 
۱ـ کولر گازی آمیکو
۲ـ کولر گازی ایران
۳ـ کولر گازی بوتانارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389
 
فریون407(Refrigerant 407c)
این مبرد نیز از گروه گازهای غیر مخرب و بی خطر برای لایه ازن می باشد.ODP آن صفر است و ترکیبی از سه گاز( R134a(%52 و(25% )R125 و (23%)R32 با فشار ی شبیه به R22 است.فشار عملیاتی آن در مقایسه با ماده سرمازای R22 در حدود ده درصد بیشتر است.روغنهای سازگار با مبرد از نوع معدنی ،
الکل بنزن و پلی استر می باشد.
در صورتی که سیستمی با مبرد R22 کار میکند بخواهید با ماده سرمازا R407C جایگزین کنید بخاطر سازگاری نداشتن با یکدیگر و لزوم تعویض و تغییر برخی از اجزاء سیستم و نیز لزوم تعویض روغن کمپرسور زمان بر و از لحاظ فنی مشکل ساز خواهد بود.
مشکل عمده ای که وجود دارد باقی ماندن مقداری از روغن قبلی در شکافها وبین قطعات ریز و درونی سیستم که با تخلیه و وکیوم نیز خارج نمی شوند،می باشد و در آینده منجر به بروز عیب در سیستم و کاهش کارائی و سرما سازی می گردد.
عيب يابي يخجال
در سیستم نوفراست ( بدون برفک) برفک وجود ندارد.در این سیستم اواپراتور دارای یک فن است و با این فن هوای سرد داخلی به گردش در می آید.هوا توسط فن در اطراف اواپراتور به گردش در آمده ،سرد شده و مقداری از رطوبت موجود در آن یخ زده و به اواپراتور می چسبد.سپس این هوای خشک و سرد داخل کابین شده و مواد غذائی را سرد می کند و اگر رطوبت یا برفک روی مواد غذائی باشد به خود می گیرد و بسته های غذا هم خوش منظر شده و نیز برداشتن و جابجائی آنها آسانتر است .
برای جلوگیری از گرفتن (مسدود)پره های اواپراتور و عبور آسان هوا و از بین بردن برفکها،برفکهای اواپراتور
را معمولا" به وسیله هیتر که در کنار و در بین لوله های اواپراتور کار گذاشته شده ،آب می کنند.
برای انتقال آب برفکها از داخل یخچال،در زیر اواپراتور یک سینی قرار می دهند .در برخی از سیستمها در زیر این سینی،ناودان قرار داده و آب برفکها از این راه یا سینی یا لوله به درون ظرفی که بر روی کمپرسور (برای خنک شدن ) یا کنار کندانسور قرار دارد،می ریزد.چون امکان مسدود شده ناودان،لوله و یا سینی(بعلت یخ زدگی)وجود دارد،برای گرم کردن آنها و ذوب برفکها از هیتر استفاده شده است.
گرمای کمپرسور و کندانسور بعلاوه گرمای مقاومت الکتریکی سیستم در زمان روشن بودن دستگاه اب را ایجاد می کند.قطعات تشکیل دهنده سیستم نوفراست عبارتند از :
تایمر،ترمودیسک،فیوز،هیتر،اواپراتور،هیتر زیر سینی،فن اواپراتور و فن کندانسور.
سیکل کارکرد یخساز

عيب يابي يخجال
                                                   بایان


ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389

اهم متر

یافتن وتعیین مشکلات الکتریکی سیستم های  تهویه مطبوع  بدون استفاده ازVOM(ولت- اهرم

متر)برای یک تکنسین تقریبا غیر ممکن است.تنوع کار این وسیله ,برای یک تکنسین ارزش

بسیاری داردومی توان از آن برای آزمایش ولتاژ,مشخص کردن مدار های الکتریکی,تعقیب کردن

سیم ها وکنترل مشکلات برقی به وجود آمده در هر محلی استفاده نمود.در صورت کسب تبحر کافی

دراستفاده از این وسیله,هر کس می تواندراه حل مشکلات برقی رابه سرعت پیدا کند.حتا اگرنتوان

راه حل ها رایافت,حداقل می توان خود مشکل را تعیین کرد.اگر چه افراد معمولی نیازی به

استفاده مدام از این وسیله ندارند, ولی از آنجا که ولت- اهم متر وسیله ای کوچک ودم دستی است


 ,یادگیری استفاده آن برای همه مفید است.اولین قدم برای یادگیری,درک برخی از مفاهیم وتعریفات

است.ولتاژ,که با علامت V نشان داده می شود,همان فشارالکتریکی است که توسط یک منبع

تغذیه ایجاد میشود.این منبع ممکن است باتری چراغ قوه یا برق شهری باشد.به عنوان مقایسه اگر

لوله آب را در نظر بگیریم ,ولتاژمعادل فشاری است که آب را به درون لوله می راند.با علامت

Ωمقیا سی برای سنجش مقاومت الکتریکی است که اهم متر آن را با دقت می خواند. با مراجعه

مجدد به مثال لوله آب,مقاومت الکتریکی با قطرلوله قابل مقایسه است.هر چه قطرکوچک تر

باشد,مقاومت بیشتر بوده  ومقدار آبی که از لوله می تواند عبور کند(یا همان جریان الکتریکی

که از سیم می تواندعبورکند)کمترخواهدبود.

اهم متر برای آزمایش ولتاژ,مشخص کردن مدارهای الکتریکی,تعقیب کردن سیم ها وکنترل

مشکلات برقی به وجود آمده ودر هر محلی استفاده می شود.

خرید یک ولت/ اهم متر

یک اهم متر حرفه ای معمولا گران است.ولی یک اهم متر معمولی که بتوان نیازهای افراد غیر

حرفه ای را برطرف کند,چندان قیمت بالایی نخواهد داشت.مدل های بسیار ارزان قیمتی هم وجود

دارد که مدارات محافظ نداشته ودر نتیجه ممکن است در صورت وجود ولتاژهنگام چک کردن عدم

قطعی سیم یا مقاومت مدار,بسوزد.

مدل های آنالوگ ودیجیتال

صرف نظراز قیمت وکیفیت,ولت/ اهم متر به دو نوع اساسی آنالوگ ودیجیتال تقسیم بندی

می شود.نوع انالوگ آن دارای یک صفحه مدرج است که مجموعه ای از مقیاس ها رابااندازه های

مختلف درپشت یک صفحه نشان می دهد.این نوع ولت/اهم متر مترها معایبی دارد.اول اینکه برای

درست خواندن ولتاژیا مقایسه باید مقایس درست را انتخاب کردوسویچ تعیین کننده ی محدود باید قبل

از اندازه گیری به روی ولتاژ یا مقاومت تقریبی چرخانده شود.همچنین در صورتی که زاویه نگاه بر

روی صفحه مدرج به صورت مایل باشد,عددخوانده شده دارای دقت کافی نخواهد بودواز طرف دیگر

 اعداد روی صفحه مدرج ریزوناخوانا می باشدواین خود موجب به خطا شده یا عمل خواندن را

دشوار کند. به طور کلی ,تمام ابزارهای سنجش آنا لوگ از دیجیتال ارزان تر هستندودر عوض

کارکردن با آن ها نیز مشکل تر است.اگر چه هنوز هم ولت/اهم مترهای آنا لوگ بسیار دقیق

وگران قیمت برای کارهای حرفه ای وجود دارد,ولی بیشتر متخصصین نوع دیجیتال آن را ترجیح

می دهند.ولت/اهم مترهای دیجیتالی دارای ویژگی هاوقیمت های متفاوتی هستند.انواع ارزان قیمت

دیجیتالی,مانند نوع آنالوگ آن دارای یک سوییچ انتخاب محدوده می باشند که در نتیجه قبل از اندازه

گیری ,باید محدوده ی تقریبی ولتاژرادانست.مدل های گران قیمت تر,تعیین محدوده را به طور

خودکار انجام می دهند.درولت/ اهم مترهایی که تعیین  محدوده به طور خودکار انجام می

دهد,باقراردادن پروب ها بر روی دو نقطه,ولتاژیا مقاومت به سرعت ارایه می شود.

تست پیوستگی صوتی برای کلید ,اگرنوک پرآب ها بر روی ترمینال های کلید بوده وکلید در حالت

خاموشی باشد,دستگاه نبایدصدادهد.برعکس اگر کلید در حالت روشن قرارداده شود,صدای دستگاه

باید شنیده شود.اگر دو حالت فوق هیچ صداشنیده نشودویادر هردو حالت صداشنیده شود, کلیدخراب

است.

ویژگی ها

زمان قرائت ولت مترهای دیجبتال ارزان قیمت ,طولانی تر است.از طرف دیگر مدل های ارزان

قیمت در آب وهوای سرد خوب کار نمی کنند.یکی دیگر از مشکلات این مدل ها,نداشتن ویژگی چک

کردن "خازن" می باشد.ولت/ اهم مترهای آنالوگ,حتا ارزان قیمت ترین آنها,بسته به نوع طراحی

می تواند قابلیت چک کردن خازن راداشته باشد.بدنه ولت/ اهم سنج ها بایداز جنس پلاستیک

محکمی باشد,زیرا امکان افتادن آن ها هنگام استفاده بسیارزیاد است.همیشه هنگا م خرید نوع

دیجیتالی,دستگاه را ازجعبه خارج کرده وبا انداختن باتری ,عملکردآن راکنترل کنید.باانجام این

کارمی توان سرعت قرائت در دستگاه را تعیین کرد.هنگام خرید ,پروب های دستگاه رانیز کنترل

کنید.بعضی پروب های ارزان قیمت ,آنقدرکوچک ونازک هستندکه اندازه گیری ولتاژبالامانندبرق

شهری,عملل غیرممکن است.پروب ها وهمچنین ملحقات,آن هارا می توان به طورجداگانه

خریدولی مشخصات ان ها همیشه استاندارد نیست.راحت ترین نوع پروب,گیره های سوسماری

عایق بندی شده است که کارکردن با آنها حتابا یک دست نیزامکان پذیراست.اگرپروب هاوملحقات

آن را به طور جداگانه تهیه می کنید ,دقت کنیدکه فیش آنها به مادگی دستگاه جور باشد.ولت/اهم

مترهای کیفیت بالادارای ویژگی پیوستگی صوتی دردرون خود می باشد.سیستم پیوستگی صوتی

موجب می شود در صورت کامل بودن مدار,از دستگاه صدایی خارج شود که در برخی موارد کمک

زیادی می کند.انواع تست های پیوستگی صوتی بعدا شرح داده خواهند شد.درآخراین که موقع

خریداز انواع ولت/ اهم متر,چه دیجیتال وچه آنالوگ ,چه ارزان وچه گران قیمت ,مطمئن شوید که

دستگاه دارای یک مدارتوکار محافظت کننده در برابر ولتاژدر حالت اندازه گیری مقاومت می

باشد.بدون این مدار,درصورت قرار گرفتن تصادفی دستگاه برروی حالت اندازه گیری مقاومت با

پیوستگی مدار وقراردادن پروب ها برروی مداری که ولتاژدر آن وجوددارد,باعث سوختن دستگاه

خواهد شد,مگر این که دستگاه دارای فیوز باشد.

تست پیوستگی صوتی,تعقیب یک سیم ,با افزایش طول یکی از پراب ها بااستفاده از سیم اضافی,می

توان یک سیم مجزا را که بین دو نقطه ی فاصله دار کشیده شده است از لحاظ عدم وجود قطحی

تست کند.

تست ها یپیوستگی صوتی

تست ها یپیوستگی به این صورت است که یک مسیر کم مقاومت از نوک یکی ازپروب ها تابخشی

که توسط نوک پروب دیگر درحال آزمایش شدن است ,کنترل می شود,اگر مسیرپیوسته باشد,مانند

رشته ی داخل یک مدار ,بوق دستگاه به صداخواهد آمد.برای آزمایش سالم بودن یک لامپ,نوک

یکی از پروب ها را روی بدنه ی پیچ دار لامپ ونوک پروب دیگر را در نقطه ی مرکزی لامپ

قراردهید,در صورت سالم بودن لامپ,دستگاه بوق خواهد زد.باهمین روش می توان المنت یک

آبگرمکن برقی را نیز آزمایش کرد.برای این کار با قطع برق ابگرمکن,سیم هایی که به ترمینال دو

پیچ المنت متصل شده است راخارج کنید.سپس نوک پروب ها را روی هر یک از ترمینال قراردهید

واگر المنت سالم باشد,صدای بوق شنیده خواهد شد.سپس نوک یکی از پروب ها را بر روی ترمینال

المنت ونوک دیگر آن را برروی بدنه ی آبگرمکن قرار دهید,در این حالت نباید صدای بوق شنیده

شود (به صدای در آمدن بوق نشانه ی وجوداتصالی بین المنت و بدنه است ).گذراندن این تست ها

نشان دهنده سالم بودن المنت ها می باشد.

 

تست ولتاژِ  DCباتری خودرو, اگرقطب های باتری با قطب های ولت/ اهم متر تطبیق نداشته

باشند,در دستگاه آنالوگ عقربه در جهت مخالف حرکت کرده ودر دستگاه دیجیتال عدد منفی نشان

داده خواهد شد.

تست یک کلید ساده با دو ترمینال

کلیدهای ساده دیواری وکلیدهای فشاری را می توان با قرار دادن پروب ها بر روی دو ترمینال

کلیدوباز وبسته کردن کلیدآزمایش کرد.تمام سیم ها در موقع ازمایش باید قطع باشند زیرا الکترون

هایی که از مسیر دیگری عبور می کنند ممکن است در عدد  خوانده شده خطاایجاد کند.

تعقیب سیم ها

ویژگی پیوستگی صوتی را می توان برای تعقیب سیم ها به کار برد.فرض می کنیم می خواهیم

بدانیم کدام سیم ها در جعبه تقسیم, یک پریز مشخص را تغذیه می کنند.برای این کار در جعبه تقسیم

سردو سیم را که حدس می زنیم به که آن پریز را تغذ یه کرده با شند به هم وصل کرده وسپس نوک

پروب ها در پریز به دوسر سیم ها متصل می کنیم.اگر صدای بوق شنیده شود,معلوم     می شود که

بوق درست می باشند.برای اطمینان از صحت آزمایش ,دو سروصل شده ی سیم ها را از هم باز

کرده و دوباره دو سر سیم در پریز راآزمایش می کنیم.در این حالت صدای بوق نباید شنیده

شود(دقت کنیدکه در این آزمایش حتمابوق راقطع کنید)گاهی اوقات لازم است که یک سیم مجزا را

ازمایش کنید.مثلا می خواهیم ببینیم سیم قرمز رنگی که در پریز وجوددارد,همان سیم قرمز رنگی

است که در ده ها متر آن طرف تر در جعبه تقسیم وجودداردیاخیر.برای این کار با بستن یک سیم

اضافی به نوک یکی ازپروب ها و همچنین به سر سیم مورد نظر در جعبه ی تقسیم ,می توان این

مساله را بررسی کرد.اگراز یکسان بودن سیم مطمئن باشید ,عدم شنیدن صدای بوق به معنی وجود

قعطی در مسیر سیم می باشد.گاهی وقت ها ممکن است ورود یک میخ یا پیچ در سیم درون دیوار

قطع شدن آن شده باشد .در این مواقع اگر مسیر سیم در دیوار مشخص باشد,بااتصال نوک یکی از

پروب هابر روی میخ یا پیچ روی مسیر سیم واتصال نوک پروب دیگردر پریز یا جعبه تقسیم      

می توان این مساله را نیز بررسی کرد.البته این احتمال وجود دارد که نوک میخ یا پیچ سیم اتصال

نداشته باشد ودر نتیجه صدای بوق شنیده نشود.

تست های مقاومت

یکی دیگراز کاربردهای مهم ولت/ اهم متر,اندازه گیری مقاومت واقعی دستگاه های ا لکتریکی

است.مقاومت الکتریکی به کاهش سرعت یا توقف جریان الکترون ها مربوط می شود.آهسته شدن

جریان الکترون ها همان پدیده ای است که موجب تولید حرارت در لوازم خانگی یا بخاری های

برقی می شود.مقاومت المنت های اب گرم کنی که قبلااز نظرپیوستگی مداربررسی شدند.موجب

تولید گرماوانتقال آن به آب می شود.سیستم تست مقاومت بسیار شبیه سیستم تست پیوستگی است

با این مقاومت که دستگاه دارای شبکه های کا لیبره شده ی بسیاری است که مقداردقیق جریان

الکترون رااندازه گیری می کنند.بااستفاده از اهم متر می توان مقدار دقیق جریان الکترون

هارااندازه گیری می کنند.با استفاده از اهم متر می توان مقداردقیق مقاومت المنت های یک آب گرم

کن برقی یا هر وسیله برقی دیگر راتعیین کرد.قرار دادن نوک پروب ها بر روی پیچ های ترمینال

المنت های  آب گرمکن (البته برق وسیم های ورودی وخروجی برق باید قطع باشند)مقاومت آن ها

را نشان خواهدداد.اگردستگاه دارای سیستم تعیین محدوده ی خودگارباشد,مقدارمقاومت به سرعت

به دست خواهد آمدودر غیراین صورت بایدبرای خواندن دقیق مقاومت مقیاس ها را تغییرداد.گاهی

اوقات تولید کننده مقدارمقاومتی که محصول قبل از خرابی باید داشته باشد رااعلام می کند. به

عنوان مثال,سیم پیچ های یک پمپ شناورقبل از خرابی,بایدحداکثرمقدارمقاومت ممکن بین سیم پیچ

به بد نه موتوررادارا باشد. این مقدارباعنوان بی نهایت معرفی می شود که به این معنی است که

در برابر جریان الکترون هایی که موجب راه افتادن موتور می شوند به سمت بدنه ی موتور

مقاومت بی نهایت زیادی وجوددارد.گاهی اوقات,جریان الکتریکی ناشی از صاعقه می تواند موجب

شکست مقاومت بین سیم پیچ هاوبدنه موتورشودودر نتیجه پمپ خراب می شود.

اگرمقاومت بین بدنه ی پمپ وسیم هاکمتراز 5000 اهم باشد,پمپ خراب شده

است.ترانسفورماتورهایی مانند ترانس مربوط به درب بازکن الکتریکی که جریان 220ولت

رابه24ولت تبدیل می کنندرا نیز می توان با اندازه گیری مقدارمقاومت تست کرد .برای این کار

بعداز قطع جریان برق ترانسفورماتور,پروب ها رایک بار در دو سرورودی ان وبار دیگر در دو

سرخروجی آن قرار دهید,در این حالات دستگاه هر مقدار مقاومتی راکه نشان بدهدحاکی از سالم

بودن ترانس است.

 نحوه بررسی     IPMوپل دیود

برای چک کردن پل دیود مطابق دستورالعمل زیر عمل می کنیم:

a. مولتی متر را روی تست دیود قرار می دهیم.

b. پراب قرمز مولتی متر را روی سر منفی پل دیود و پراب مشکی را روی ورودی تغذیه پل دیود

قرار می دهیم. باید عددی بین 0.6~0.4 (600~400میلی ولت ) مشاهده کنیم.این کار را

برای سایر ورودی های پل دیود هم انجام می دهیم.

c. پراب مشکی مولتی متر را روی سر مثبت پل دیود و پراب مشکی را روی ورودی تغذیه پل

دیود قرار می دهیم.باید عددی بین0.6~0.4ولت ( 600~400 میلی ولت ) مشاهده کنیم. این

کار را برای سایر ورودی های پل دیود هم انجام می دهیم.

d. در صورتی که پراب ها را بر عکس حالت ذکر شده بگیریم هیچ ولتاژی مشاهده نمی شود.

e. مقادیر اعداد اندازه گیری شده باید نزدیک به هم باشند.

تست ولتاژمستقیم ( DC )

اندازه گیری ولتاژ,یکی دیگر از موارداستفاده ی ولت/اهم متر می باشد.این دستگاه می تواندهم

ولتاژDC  (مستقیم)وهم ولتاژ     AC(متناوب) را اندازه بگیرید.یکی از موارد اندازه گیری

ولتلژDC که احتمال آن پیش می آید,ولتاژباتری خودرو باشد.اگر در حالت خاموشی ,ولتاژباتری

کمتر از 12ولت با شد,نشانه ی اتصال کوتاه در با تری می باشد,با این وسیله همچنین می توان

دینام را نیز بررسی کرد.در حالتی که موتوربا سرعت2500دوربردقیقه درحال کارکردن می

باشد,ولتاژی که دینام به باتری می دهد در حدود2/14ولت باشد.برای اندازه گیری ولتاژدر دو

موردبالا,در ابتدادستگاه رابرروی ولتاژ DC تنظیم کنید و پروب ها را بر روی ترمینال باتری

قراردهید.ولتاژDC  دارای قطب های مثبت ومنفی می باشد.بنابراین هنگام اندازه گیری ولتاژ DC

باید    قطب های باتری یا هر وسیله دیگررابا قطب هایی که بر روی دستگاه سنجش درج شده

است,مطابقت داد.

تست ولتاژمتناوب (AC)

اندازه گیری ولتاژ Ac یکی از مواردی است که بیشتر تکنسین های برق با آن

سروکاردارند.کارهایی مانندکنترل وجودبرق در مدار,اندازه گیری مقدار ولتاژدر مدار,بررسی

وجودولتاژغیرطبیعی در مدار وبررسی درست بودی ولتاژغیرطبیعی در مداربررسی درست بودن

ولتاژخروجی ترانسفورماتور از جمله اموری هستندکه با استفاده از ولت/ اهم متر با آن ها

پرداخته می شود.

دقت کنید که هنگام کنترل ولتاژمدار,هیچ وسیله ای نباید به آن اتصال داشته باشد.همچنین به خاطر

داشته باشیدکه هر گاه نوک پروب با سیم داغ اتصال پیداکند,خود نیزداغ خواهد شد.

چک کردن خازن

یکی دیگراز موارداستفاده ی پیشرفته ولت/ اهم مترها.بررسی خازن می باشد.خازن ها یکی از

اجزای مدارات الکتریکی هستند که یکی از اجزای مهم وسایل الکترونیکی می باشد.در انواع

دستگاه های تهویه مطبوع  نیز خازن وجوددارد .وجوداین خازن برای این است که هنگام راه

افتادن کمپرسور,یک نیروی اضافی به ان وارد شود واین مساله برای سرعت بخشیدن به بالا رفتن

دور موتور در لحظه ی راه اندازی کمک می کند.صاعقه می تواند موجب خرابی خازن ها شودولی

خوشبختانه کنترل سالم بودن آن ها آسان است.برای این کار نوک پروب های ولت/ اهم متر را بر

روی ترمینال های خازن قرار داده وآن را در حالت RX1 دهید.ولت/ اهم مترباعث می شودکه

خازن پر شود که این پدیده با عث عقربه ی ولت/ اهم متر می شود. اگر هیچ اتفاقی روی ندهد,جای

پروب ها را عوض کنیدواگر باز هم تغییری رخ نداد آنگاه می توان دریافت که خازن خراب است.

احتیاط

استفاده نادرست از ولت/ اهم متر نه تنها خطرناک است بلکه منجر به مرگ می شود .تا حد امکان

بررسی ها ی مدارات ولتاژبالای  ACرابه متخصصین واگذار کنید.افرادغیرمتخصص تنهااز این

وسیله برای بررسی مدارات ولتاژپایین ,پیوستگی مداروکنترل مقاومت استفاده کنند.

طبقه بندی: برق تاسیسات، 
برچسب ها:
چگونه ازاهم متراستفاده میکنیم، چگونه از اهم متراستفاده میکنیم، اهم متر چیست، VOM، ولت، اهرم متر، مدار های الکتریکی، ، کلید، خازن، تست ها یپیوستگی صوتی، المنت، DC، AC، 220ولت، IPM، وپل، میلی ولت، متناوب، تاسیسات و تهویه مطبوع، تاسیسات، تهویه، مطبوع، تهویه مطبوع، گرمایش، سرمایش، گرمایشی، سرمایشی،ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389

طریقه ساختن یک سلول خورشیدی (باطری خورشیدی)

ساختن یک باطری خورشیدی ارزان و کارآمد به وسلیه دست برای بعضی ها شاید یک رویا باشد که هنوز به آن نرسیده اند ، اما من با آزمایشات چند ساله ای که در این مورد داشتم باالخره توانستم یک باطری خورشیدی دست ساز و خیلی ارزان قیمیت درست کنم . اما زیاد هم جای خوشحالی نیست زیرا هنوز عیبهایی دارد که نیاز به تحقیقات وآزمایشات بیشتر دارد .

 

مواد لازم برای ساخت :

 

1= دیود 1N4001 به تعداد لازم ( 10 عدد )

 

2= انبریا سیم چین

 

3= ولتمتر و آمپرمتر( مالتی متر )

                                                     نحوه ی ساختن :

دیود های 4001 معمولی را با دقت به صورت افقی از وسط با انبر دست یا سیم چین دو نیم کنید ، حال با قرار دادن طرف باز دیود رو به آفتاب مستقیم ووصل کردن ولتمتر به دو سر آن شاهد ولتاژی درحدود 3/0 ولت و جریانی در حدود 40 میکرو آمپر هستیم .

 

 برای بدست آوردن ولتاژ بیشتر باید چند دیود را با رعایت قطبها با هم سری کنیم

 

و به دلیل نداشتن جریان مورد نیاز باید چند دسته از دیودهای سری شده را با هم موازی کنیم .

 

 

 

توجه : با یکی دو دیود نمیشود مصرف کننده ای را راه انداخت برای اینکار حداقل باید 30الی 40 دیود (بسته به ولتاژوجریان مورد نظر) را باید با هم سری و موازی کنیم.

 

                                 مقاله ای در مورد باطری خورشیدی

باتری خورشیدی یا سلولهای فوتو ولتایی ابزارهایی الکترونیکی هستند که با استفاده از پدیده فوتو ولتائیک ، نور یا فوتون را مستقیما به جریان و ولتاژ الکتریکی تبدیل می*کنند. دانشمندان اولین باتری خورشیدی را در سال 1954 ، با استفاده از ماده نیمه رسانای سیلیسیوم ، در آزمایشگاههای تلفن بل ساختند. سیر تحولی و رشددانشمندان و مهندسان بلافاصله به ارزش باتریهای خورشیدی برای تأمین انرژی ماهواره*ها پی*بردند، زیرا این باتریها جرم کمی دارند و هیچ بخش متحرک مکانیکی ندارند. نخستین ماهواره آمریکایی در فضا به باتریهای خورشیدی از ****** سیلیسیوم مجهز شد. و امروزه هم سلول فوتو ولتایی سیلیسیومی هنوز منبع قدرت همه سفینه*های فضایی هستند. البته در این میان کاوشگرهایی که به فراسوی منظومه شمسی و مکان میانی که نور خورشید در آنجا ضعیف است رهسپار می*شوند، استثنا هستند.

تهیه باتری خورشیدی


باتری خورشیدی اولیه از تک بلور سیلیسیوم (Si) ساخته می*شد که روی صفحات تختی کنار هم قرار می*گرفت. کاربرد این روش ، برای مصارف عمومی و تولید انرژی در فضایی بزرگ ، بسیار گران تمام می*شود. هر چند ماده خام SiO2 برای تهیه Si فراوان است، اما پالایش شن و خالص سازی کافی Si برای تهیه باتریهای خورشید پر هزینه است. برش قطعات بلوری منفرد به صورت قطعه* نازکی که ویفر نام دارند، نیازمند بریدن با الماس ، پرداخت بیشتر و بالاخره چندین عمل اضافی برای افزودن ناخالصیهای مناسب است.

کاهش هزینه ساخت

یک روش ممکن برای کاهش هزینه ، که در مورد بلوری گران قیمت نظیر Si و اخیرا گالیوم ارسنید (GuAs) ، استفاده از عدسی بزرگ و ارزان قیمت فرنل برای تمرکز نور روی سلول کوچک است. ضرایب تمرکز 25 تا 1000 با موفقیت بکار گرفته شده است. اگر چه طراحی تمرکز دهنده*ها نیاز به ردگیری دو بعدی وضعیت خورشید در طول روز است.


استفاده از مواد در باتری خورشیدی

طرح بسیار نوید بخش دیگری برای سلول فوتو ولتایی ، کاربرد ورقه*های فیلمهای بسیار نازکی است که روی مواد نظیر شیشه یا فولاد زنگ نزن نشانده می*شوند. سه ماده که به صورت ورقه*های نازک (به ضخامت تقریبی 1 تا 3 میکرومتر) نتایج فوتوولتایی خوبی بدست داده*اند. عبارتند از: سیلیسیوم هیدروژن دار آدورف (? - Si:H) ، سی اندپوم دی سلیند (CuLnSe2 یا بطور ساده CIS) و کادمیوم تلورید (CdTe). ماده* ? - Si:H به صورت ورقه*های نازک با ساختار آمورف ، ساختار چند بلوری با دانه*هایی به صورت ورقه*های نازک با ساختار بلوری با دانه*هایی به اندازه حدود 1 میکرومتر کاربرد دارند.


خورشید فوتو ولتایی در باتری خورشیدی CdTe


فرآیند فوتو ولتایی در باتری خورشید CdTe در شکل زیر داده شده است. هر کوانتوم نور (فوتون) دارای انرژی hv است که در آن h ثابت پلانک و v بسامد نور است. (? = C/?) که در آن C سرعت نور و ? طول موج نور است). چنانچه انرژی فوتون بیشتر از گاف انرژی نیم رسانا (فاصله میان نوارهای نوارهای ظرفیت و رسانش) باشد، به آن صورت فوتون جذب ماده می*شود و الکترونی را از نوار ظرفیت برانگیخته می*کند و به نوار رسانش می*برد که الکترون در آنجا می*تواند آزادانه درون بلور به حرکت در آید.الکترون بار منفی دارد، اما حفره ایجاد شده در نوار ظرفیت دارای بار مثبت است. وقتی که الکترون حفره به سرعت از هم جدا نشوند، الکترون جذب حفره مثبت می*شود و بدون ایجاد هیچ جریانی نابود خواهد شد. بنابراین لازم است که میدان الکتریکی برای جداسازی بارها برقرار شود. این کار با افزودن مقدار کمی ناخالصی آلاییده به نیم رسانا و ایجاد پیوندگاهی میان مناطق نوع n (که ذرات حامل بار در آن بار منفی دارند) و نوع p (که با ذرات حامل در آن مثبت است) انجام می*شود، شکل 1 پیوند ناهمگنی را نشان می*دهد که کادمیوم سولفید (CdS) نوع n و کادمیوم تلورید (CdTe) نوع p تشکیل شده است.هنگامی که فوتون ، زوجهای الکترون - حفره را در نزدیکی این پیوندگاه n - p که در آن میدان الکتریکی قوی برقرار است ایجاد کند، فرآیند فوتو ولتایی بیشترین بازدهی را خواهد داشت. باتری خورشیدی در این حال حفظ به اتصال های فلزی نیاز دارد. تا با سیم هایی که به جریان الکتریکی در وسیله ای خارجی امکان عبور می دهند مرتبط شود. برای باتری CdS/CdTe ، اکسید قلع (SnO2) به عنوان اکسید رسانشی شفاف (TCO) برای اتصال به CdS نیز نیکل ، گرانیت ، یا طلا برای اتصال CdTe کاربرد دارند.

 

روشهای مستقیم


1) تبدیل گرمایی :

در این حالت جمع آوری انرژی خورشید با قرار دادن یک سطح تیره در برابر آن انجام می پذیرد. مهم ترین نوع جمع کننده ، نوع صفحه تخت می باشد . در این جمع کننده ، انرژی جذب شده ازسوی خورشید ، به یک سیال مثل هوا یا آب منتقل می شود. در این جمع کننده عمل متمرکز کردن انرژی خورشید صورت نمی گیرد و در نتیجه محدودۀ دمایی ایجاد شده بین 40 تا 100 درجه سانتی گراد می­باشد. برای نمونه های دیگر می توان به آبگرمکن های خورشیدی ، آب شیرین کن خورشیدی و... اشاره کرد .


2) تبدیل فوتوولتائیک (تبدیل به انرژی الکتریکی):

در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی ، از سلولهای خورشیدی استفاده می شود. اولین سلول خورشیدی در سال 1954 ، از جنس سیلیکون ، در آمریکا ساخته شد .سلولهای خورشیدی معمولی ورق های نازکی به طول حدوداً 30Cm و به قطر 3Cm تا 6Cm می باشند که قطعات سیلیکون نوع n و سیلیکون نوع p تشکیل دهندۀ آنها می باشد.الکترودهای فلزی از جنس Ti-Ag می باشند .الکترودهای فلزی در جلو به صورت شبکه ای و در عقب به طور سرتاسری است . هنگامی که اشعه خورشید به یک سلول می تابد ، جذب شده و جفت بارهای مثبت- منفی که الکترون حفره خوانده می شوند ، ایجاد می شود . بارهای مثبت و منفی به دلیل وجود سیلیکون های نوع n وp از هم جدا می شوند . جریان الکتریکی مستقیم ایجاد شده ، توسط الکترودهای فلزی جمع آوری شده و به سمت بار الکتریکی خارجی ( مثل باتری ) جریان می یابد . بازده تبدیل انرژی حاصل از سلولهای سیلیکون معمولا بین ۱۰ تا ۱٥ درصد می باشد . دیگر موادی که برای ساختن سلولهای خورشیدی به کار
می روند ، آرسنید گالیم ، تلرید کادمیم و سولفید کلسیم می باشند . در خودروهای خورشیدی از سلولهای الکتریکی برای تولید برق استفاده
می شود.


 
باطری خورشیدی


ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389
سلول هاي خورشيدي

ساختار باتری خورشیدی
باتری‌های خورشیدی معمولاً از مواد نیمه‌رسانا، مخصوصاً سیلیسیم، تشکیل شده‌است. هر اتم سیلیسیم با چهار اتم دیگر پیوند تشکیل می‌دهد و بدین صورت، شکل کریستالی آن پدید می‌آید. در باتری‌های خورشیدی به سیلیسیم مقداری جزئی ناخالصی اضافه می‌کنند. اگر اتم ناخالص ۵ ظرفیتی باشد (اتم سیلیسیم ۴ ظرفیتی است) آنگاه در ارتباط با چهار اتم سیلیسیم یک لایهٔ آن بدون پیوند باقی می‌ماند (یک تک الکترون). به همین دلیل چون بار نسبی منفی پیدا می‌کند به آن سیلیسیم نوع N) Negative) می‌گویند. و همین طور اگر اتم ناخالص دارای ظرفیت ۳ باشد آنگاه یک حفرهٔ اضافی ایجاد می‌شود. حفره را به گونه‌ای می‌توان گفت که جای خالی الکترون است، با بار مثبت (به اندازهٔ الکترون) و جرمی برابر با جرم الکترون. که این امر هم باعث مثبت شدن نسبی ماده می‌شود و به آن سیلیسیم نوع P) Positive) می‌گویند . هر باتری خورشیدی از ۶ لایه تشکیل شده که هر لایه را ماده‌ای خاص تشکیل می‌دهد که در شکل مشخص شده‌است.

سلول هاي خورشيدي

عملکرد باتری خورشیدی
با اتصال یک نیمه هادی نوع p به یک نیمه هادی نوع n، الکترون‌ها از ناحیه n به ناحیه p و حفره‌ها از ناحیه p به ناحیه n منتقل می‌شوند. با انتقال هر الکترون به ناحیه p، یک یون مثبت در ناحیه n و با انتقال هر حفره به ناحیه n، یک یون منفی در ناحیه p باقی می¬ماند. یون‌های مثبت ومنفی میدان الکتریکی داخلی ایجاد می‌کنند که جهت آن از ناحیه n به ناحیه p است. این میدان با انتقال بیشتر باربرها (الکترون‌ها و حفره‌ها)، قوی تر و قوی تر شده تا جایی که انتقال خالص باربرها به صفر می‌رسد. در این شرایط ترازهای فرمی دو ناحیه با یکدیگر هم سطح شده‌اند و یک میدان الکتریکی داخلی نیز شکل گرفته‌است. اگر در چنین شرایطی، نور خورشید به پیوند بتابد، فوتون‌هایی که انرژی آنها از انرژی شکاف نیمه هادی بیشتر است، زوج الکترون-حفره تولید کرده و زوج‌هایی که در ناحیه تهی یا حوالی آن تولید شده‌اند شانس زیادی دارند که قبل از بازترکیب، توسط میدان داخلی پیوند از هم جدا شوند(). میدان الکتریکی، الکترون‌ها را به ناحیه n و حفره‌ها را به ناحیه p سوق می‌دهد. به این ترتیب تراکم بار منفی در ناحیه n و تراکم بار مثبت در ناحیه p زیاد می‌شود. این تراکم بار، به شکل ولتاژی در دو سر پیوند قابل اندازه گیری است. اگر دو سر پیوند با یک سیم، به یکدیگر اتصال کوتاه شود، الکترون‌های اضافی ناحیه n، از طریق سیم به ناحیه p رفته و جریان اتصال کوتاهی را شکل می‌دهند. اگر به جای سیم از یک مصرف کننده استفاده شود، عبور جریان از مصرف کننده، به آن انرژی می‌دهد. به این ترتیب انرژی فوتون‌های نور خورشید به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. هر چه میدان الکتریکی درون پیوند قوی تر باشد، ولتاژ مدار باز بزرگتری بدست می‌آید. برای دست یافتن به یک میدان الکتریکی بزرگ، باید اختلاف ترازهای فرمی دو ماده p و n از یکدیگر زیاد باشد. برای این منظور باید انرژی شکاف نیمه هادی بزرگ انتخاب شود. بنابراین ولتاژ مدار باز یک سلول خورشیدی با انرژی شکاف آن افزایش می‌یابد. اما افزایش انرژی شکاف سبب می‌شود، فوتون‌های کمتری توانایی تولید زوج الکترون-حفره داشته باشند و بنابراین جریان اتصال کوتاه کمتری نیز تولید شود. بنابراین افزایش انرژی شکاف، روی ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه سلول دو اثر متفاوت دارد.

سلول هاي خورشيدي


فناوری‌های ساخت سلول‌های خورشیدی
در حال حاضر دو فناوری در ساخت سلولهای خورشیدی غالب است: فناوری نسل اول و نسل دوم. فناوری نسل اول بر پایه ویفرهای سیلیکونی با ضخامت ۴۰۰-۳۰۰ میکرومتر است که ساختاری بلوری یا چند بلوری دارند که یا از بریدن شمش بدست میآیند یا از روش EFG و با کمک خاصیت مویینگی رشد داده می‌شوند. تکنولوژی نسل دوم یا تکنولوژی لایه نازک ، براساس لایه نشانی نیمهه هادی روی بسترهای شیشه‌ای، فلزی یا پلیمری، در ضخامت¬های ۵-۳ است. هزینه مواد اولیه در تکنولوژی نسل دوم، پایین¬تر است و از آن گذشته، اندازه سلول تا ۱۰۰ برابر بزرگتر از اندازه سلول ساخته شده با تکنولوژی نسل اول است که مزیتی برای تولید انبوه آن محسوب می‌شود. در عوض بازدهی سلول‌های نسل اول، که اغلب سلول‌های بازار را تشکیل می‌دهند، به دلیل کیفیت بالاتر مواد، از بازدهی سلول‌های نسل دوم بیشتر است. انتظار می‌رود اختلاف بازدهی میان سلول‌های دو نسل با گذشت زمان کمتر شده و تکنولوژی نسل دوم جایگزین نسل اول شود در سال 1961، Shockley و Queisser با در نظر گرفتن یک سلول خورشیدی پیوندی به شکل یک جسم سیاه با دمای 300 کلوین نشان دادند که بیشترین بازدهی یک سلول خورشیدی صرف نظر از نوع تکنولوژی بکار رفته در آن، 30% است که در انرژی شکاف eV1.4 یعنی انرژی شکاف گالیم آرسناید بدست می‌آید. بنابراین بازدهی سلول های خورشید نسل اول و دوم حتی در بهترین حالت نمی‌تواند از حوالی 30% بیشتر شود. این در حالی است که حد کارنو برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی 95% است. و این مقدار تقریباً سه برابر بیشتر از بازدهی نهایی سلولهای نسل اول و دوم است. بنابراین دستیابی به سلول هایی با بازدهی هایی دو تا سه برابر بازدهی های کنونی، امکان پذیر است. سلول های خورشیدی که دارای چنین بازدهی هایی باشند، نسل سوم سلول های خورشیدی نامیده می‌شوند. سلول های متوالی ، سلول های خورشیدی چاه کوانتومی ، سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی ، سلول های حامل داغ ، نسل سوم سلول های خورشیدی را تشکیل می‌دهند.
 
 
 
 
سلول خورشيدي - انرژي خورشيدي-باتري خورشيدي-ساختار باتری خورشیدی-ساخت سلول‌های خورشیدی-
عملکرد باتری خورشیدی- سلول خورشيدي- سلول هاي خورشيدي در تبريز-سلولهاي خورشيدي
 

  

 
ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389
مقدمه

شايد ماشين حساب‌هايي را كه سلول‌هاي خورشيدي دارند ديده باشيد (ماشين‌حساب‌هايي كه هرگز به باطري نياز ندارند و برخي از آن‌ها حتي دكمه‌ي خاموش هم ندارند و وقتي نور به اندازه‌ي كافي وجود داشته باشد، به نظر مي‌رسد كه تا ابد كار مي‌كنند. ممكن است صفحه‌هاي خورشيدي بزرگ‌تر را نيز ديده باشيد). بر روي تابلو‌هاي جاده‌اي اضطراري يا جعبه‌هاي پيل، به روي شناور‌‌ها، حتي در محوطه‌ي پاركينگ‌ها كه لامپ‌ها را روشن نگه ‌مي‌دارند. اگرچه اين صفحه‌هاي بزرگ خورشيدي براي به كار بردن در ماشين حساب‌ها متداول نيستند، و اگر بدانيد كجا دنبال‌شان بگرديد، كشف آن‌ها دشوار نيست. رديف سلول‌هاي خورشيدي بر روي ماهواره‌ها قرار گرفته‌اند كه سيستم‌هاي الكتريكي را به كار مي‌اندازند.

احتمالاً شما نيز ممكن است «انقلاب خورشيدي» طي 20 سال گذشته چيزهايي شنيده‌ايد. اين عقيده كه روزي برق كاملاً رايگان را از خورشيد مي‌گيريم. چنين حرفي قولي اغوا كننده است: «در روشنايي يك روز آفتابي تابش خورشيد حدود 1000 ولت انرژي در مجذور متر از سطح صفحه‌ها است و اگر بتوانيم كُل انرژي را جمع آوري كنيم، خانه‌‌ها و محل كارمان را به آساني و به‌صورت رايگان مي‌توانيم روشن كنيم.»
سلول‌هاي خورشيدي چطور كار مي‌كنند

شكل 1- در اين تصوير صفحه‌هاي خورشيدي را مي‌بينيد
كه جذب انرژي خورشيدي براي توليد هيدروژن به كار مي‌رود.

حال به بررسي نحوه‌ي تبديل انرژي خورشيدي به برق مي‌پردازيم. در اين فرايند متوجه مي‌شويم كه چرا در پي جمع آوري انرژي خورشيد براي كاربرد روزانه هستيم و چرا پيش از رسيدن به مرحله‌ي «ارزش مؤثر» براي عملي شدن آن، همچنان تحقيقات بيش‌‌تري انجام مي‌دهيم.


سلول‌هاي فوتو ولتايي: تبديل فوتون به الكترون

سلول‌هاي خورشيدي كه بر روي ماشين‌حسا‌ب‌ها و ماهوار‌ه‌ها مي‌بينيد، سلول‌ها يا اتاقك‌هاي فوتو‌ولتايي هستند (اين اتاقك‌ها در واقع گروهي از سلول‌هاي الكتريكي متصل به هم هستند و طبق قاعده‌اي خاص بسته‌بندي مي‌شود). فوتو ولتا‌ها درست مانند پيغامي ضمني هستند (فوتو = نور ،‌ ولتا = الكتريسيته)؛ نور خورشيد مستقيماً به برق تبديل مي‌شود. قبل‌ها تقريباً فقط در فضا به كار مي‌رفت؛‌ فوتو ولتاها بيش‌تر و بيش‌تر به شيوه‌هايي كم‌تر عجيب مورد استفاده قرار گرفته‌اند. آن‌ها حتي مي‌توانند خانه‌هايتان را روشن كنند. اين قطعات چگونه كار مي‌كنند؟

سلول‌هاي فوتو ولتايي (PV) از مواد مخصوصي به نام نيم‌رسانا ساخته مي‌شوند مانند سيليكون كه معمولاً بيش‌ترين كاربرد را دارد. اساساً وقتي نور به سلول برخورد كند، بخش معيني از آن جذب و ماده‌ي نيمه‌رسانا مي‌شود. اين يعني انرژي نور جذب شده به نيمه رسانا منتقل مي‌شود. اين انرژي به الكترون‌هاي سُست ضربه مي‌زند و به آن‌ها اجازه‌ي حركت مستقل را مي‌دهد. سلو‌ل‌هاي PV همگي يك يا چند ميدان الكتريكي دارند كه براي اعمال نيرو الكترون‌هاي آزاد به‌وسيله‌ي جذب نور براي جاري شدن در يك جهت معين در كنش هستند.

اين نوع جاري شدن الكترون‌ها يك جريان است، و با فلز واقع در بالا و پايين سلول PV متصل است، مي‌توانيم دريابيم كه جريان مورد استفاده، سطحي است. براي مثال اين جريان يك ماشين حساب را مي‌تواند به كار اندازد. همچنين همراه با ولتاژ سلول (كه حاصل   ميدان‌هاي الكتريكي يا ميدان وجود دارد) تواني برحسب وات كه سلول خورشيدي مي‌تواند توليد كند را تعيين مي‌كند.

اين مرحله‌ي اصلي است، ولي در واقع مراحل بيش‌تري وجود دارند. بياييد نگاهي عميق‌تر به نمونه‌اي از سلول PV داشته باشيم: يك سلول سيليكوني تك بلوري.


سيليكون چگونه سلول خورشيدي را مي‌سازد؟

سيليكون خواص شيميايي ويژ‌ه‌اي بخصوص در ساختار بلورينش دارد. يك اتم سيليكون، 14 الكترون دارد كه در سه پوسته‌ي محتلف روي هم قرار گرفته‌‌اند. دولايه‌ي اول نزديك‌تر به مركز كاملاً پر شده‌اند. ولي لايه‌ي بيروني با داشتن 4 الكترون نيمه‌پر است. به طوري كه اتم سيليكون هميشه در جستجوي راهي براي پر كردن لايه‌ي اخر است (تا 8 الكترون را كامل بگيرد). براي انجام اين كار، اين الكترون‌ها را با 4 تا از اتم‌هاي سيليكون همسايه‌اش شريك خواهد كرد.

هر اتم تمايل دارد كه موقعيت خود را با اتم‌هاي همسايه‌اش حفظ كند، فقط در اين مورد هر اتم از 4 سمت به 4 همسايه‌اش متصل است. اين قالب ساختار بلوري است و ايجاد اين ساختار براي اين نوع سلول PV  اهميت دارد.

سيليكون بلوري خالص را تعريف كرديم. سيليكون خالص رساناي ضعيف الكتريكي است، زيرا هيچ‌يك از الكترون‌هاي آن  مثل الكترون‌ها در رساناهاي خوبي چون مس، به اطراف حركت نمي‌كنند. در عوض الكترون‌ها در ساختار بلوري كاملاً قفل شده‌اي قرار دارند. سيليكون در يك سلول خورشيدي كمي تغيير مي‌كند؛ چراكه همچون يك سلول خورشيدي عمل خواهد كرد.

سلول خورشيدي سيليكون را به همراه ناخالصي‌هايي دارد (اتم‌هاي ديگري با اتم‌هاي سيليكون آميخته مي‌شوند، با تغيير دادن روش‌هايي كه يك ذره‌ي عمل مي‌كند). معمولاً تصور مي‌كنيم كه ناخالصي‌‌ها چيزهاي نامطلوبي‌اند. ولي در اينجا سلول بدون وجود ناخالصي به كار نمي‌افتد! اين ناخالصي‌ها به منظور خاصي افزوده مي‌شوند. سيليكون را با يك اتم فسفر در دوطرف در نظر بگيريد؛ شايد براي هر يك ميليون اتم سيليكون فسفر در لايه‌ي خارجي‌اش 5 الكترون دارد نه 4 تا. هميشه با اتم‌هاي سيليكون مجاورش پيوند مي‌خورد، ولي به يك مفهوم، فسفر الكتروني دارد كه از هيچ طرف به چيزي متصل نيست. بخشي از يك پيوند شكل نمي‌گيرد،‌ ولي يك پروتون مثبت در هسته‌ي فسفر آن‌ را در جايي نگه مي‌دارد.

وقتي انرژي به سيليكون خالص اضافه مي‌شود (مثلاً به‌صورت گرما)، مي تواند موجب شود كه پيوند تعدادي از الكترون‌ها شكسته شود و اتم‌هايشان را ترك كنند. يك حفره در هر نمونه از آزاد شده است. سپس اين الكترون‌ها، به طور اتفاقي پيرامون شبكه‌ي بلوري پراكنده مي‌شوند و حفره‌ي ديگري را جستجو مي‌كنند كه درون آن سقوط كنند. اين الكترون‌ها «حامل‌هاي آزاد» ناميده مي‌شوند و مي‌توانند جريان الكتريكي را جابه‌جا كنند. بنابراين تعداد كمي از آن‌ها در سيليكون خالص وجود دارند (هر چند خيلي مفيد نيستند). سيليكون ناخالص كه با اتم‌هاي فسفر تركيب شده داستاني متفاوت دارد. انرژي بسيار كم‌تري براي ضربه‌ زدن به يكي از الكترون‌هاي سُست «اضافي» فسفر صرف مي‌شود؛ زيرا آن‌ها در يك پيوند، مقيد نشده‌اند (همسايگانشان مانع آن‌ها نشده‌اند). به همين خاطر بيش‌تر اين الكترون‌ها آزاد مي‌شوند و ما نسبت به سيليكون خالص حامل‌هاي آزاد بسيار ببيش‌تري در سيليكون خالص داريم. اين فرايند اضافه كردن ناخالصي را «ناخالص سازي» مي‌ناميم. سيليكون به‌دست آمده به دليل پخش الكترون‌ هاي آزاد «نوع N» ناميده مي‌شود (Negative). سيليكون آلاييده‌ي نوع N، رساناي بسيار بهتري نسبت به سيليكون خالص است.

در واقع فقط بخشي از سلول خورشيدي از نوع N است. ساير قسمت‌ها با «بور» آلاييده مي‌شوند كه به جاي 4 الكترون فقط 3 الكترون در لايه‌ي بيروني خود دارد، بدين ترتيب سيليكون نوع p مي‌شود. سيليكون نوعp، (Positive)به جاي داشتن الكترو‌ن‌هاي آزاد،  حفره‌ي آزاد دارد. حفره‌ها در واقع فقط فقدان الكترون‌ها هستند. پس آن‌ها بار قرينه(+) حمل مي‌كنند. آن‌ها فقط در اطراف الكترو‌هايي با عملكرد مشابه حركت مي كنند.

قسمت جالب وقتي آغاز مي‌شود كه سيليكون نوع N را با سيليكون نوع P به كار ببريد. به ياد داشته باشيد كه هر سلول PV در نهايت يك ميدان الكتريكي دارد. بدون ميدان الكتريكي سلول كار نخواهد كرد، و اين ميدان نيز هنگامي به‌وجود مي‌آيد كه سيليكون نوع N و نوع P در تماس هستند. فوراً الكترون‌هاي آزاد سمت N كه همديگر جستجوي حفره ‌اي براي سقوط در آن‌ها مي‌باشند، حفره هاي آزاد سمت P را ديده و در يك يورش ناگهاني آن‌ها را پُر مي‌كنند.

تشريح يك سلول

پيش از اين، سيليكون از نظر الكتريكي كاملاً خنثي بود. الكترون‌هاي اضافي توسط پروتون‌هاي اضافي فسفر از تعادل خارج مي‌شوند. الكترون‌هاي از دست رفته‌ (حفره‌ها) با پروتون‌هاي از دست رفته‌ي بور، تعادل را از بين مي‌برند. وقتي حفره‌ها و الكترون‌ها در پيوندگاه بين سيليكون نوع N , P تركيب مي‌شوند،‌ به هر حال خنثايي از دست مي‌رود. آيا الكترون‌هاي آزاد همه‌ي حفره‌هاي آزاد را پُر مي‌كنند؟ نه! اگر آن‌ها چنين كنند، پس اين نظم كامل مفيد نخواهد بود. ولي درست در پيوندگاه، آن‌ها آميخته شده و حصاري را به‌وجود مي‌آورند. با سخت‌تر و سخت‌تر كردن آن براي الكترون‌هاي نوع N  كه به سمت P عبور مي‌كنند. در نهايت موازنه‌ برقرار مي‌شود و ما يك ميدان الكتريكي جداگانه‌ي دوجانبه داريم.
سلول خورشيدي

شكل2- (A) سيليكون نوع N و (B) سيليكون نوعP
اثر ميدان الكتريكي روي سلول فوتو ولتايي

اين ميدان الكتريكي با هل دادن الكترون ها براي جاري شدن از نوع p به نوع N و نه به طريق ديگري همانند ديود عمل مي‌كند. اين حالت شبيه يك توده است (الكترون‌ها به سادگي مي‌توانند به توده سرازير شوند، ولي نمي‌توانند از آن بالا روند).

بنابراين ما يك ميدان الكتريكي فعال به‌دست آورده ايم؛ مانند يك ديود كه در آن الكترون‌ها فقط مي‌توانند در يك جهت حركت كنند.

هنگامي كه نور در قالب فوتون‌ها، به سلول خورشيدي برخورد كنند، انرژي آن‌ها زوج الكترون-حفره‌ آزاد مي‌كند. هر فوتون با انرژي كافي معمولاً يك الكترون را به طور كامل آزاد خواهد كرد و يك حفره‌ي آزاد را نيز نتيجه مي‌دهد.

اگر اين رويداد به قدر كافي به ميدان الكتريكي نزديك باشد، يا اگر الكترون آزاد و حفره‌ي آزاد رويداد انحراف به درون گستره‌ي تأثيرش رخ دهد، اين ميدان الكترون را به سمت N  و به سمت P حفره گسيل خواهد كرد. اين بيشتر در نتيجه‌ي اتمام خنثايي الكتريكي است و اگر ما يك مسير جريان سطحي را به‌وجود آوريم، الكترون‌ها در سراسر مسير در جهت اصلي‌‌شان (سمت P) براي پيوستن به حفره‌هايي كه انجام كار ميدان الكتريكي به آن‌جا گسيل شده، جريان مي‌يابند. حركت الكترون جريان را توليد مي‌كند، و ميدان سلول ولتاژ را به‌وجود مي‌آورد. با داشتن جريان و ولتاژ توان را داريم كه حاصل‌ضرب اين دو خواهد بود.
سلول خورشيدي

شكل 3- (A) سيليكون نوع N و (B) سيليكون نوعP
عملكرد سلول فوتوولتايي


مراحل بيش‌تري هستند كه پيش از آن‌كه ما واقعاً بتوانيم از سلول استفاده كنيم رها مي‌شوند. سيليكون پيش مي‌آيد كه ماده‌ي بسيار صيقلي باشد، كه به معني اينست كه بسيار بازتابننده است. فوتون‌هايي كه بازتابنده‌اند نمي‌توانند توسط سلول به كار ‌روند. به همين علت، يك اندود ضد انعكاس در بالاي سلول به كار رفته كه اتلاف بازتاب را تا كم‌تر از 5 درصد كاهش مي‌دهد.

مرحله‌ي آخر صفحه‌ي روكش شيشه‌اي كه سلول را از عناصر حفظ مي‌كند. اتاقك‌هاي PV با اتصال چندين سلول (معمولاً 36 عدد) به ‌صورت سري و موازي براي دست‌يابي به ترازهاي مفيد ولتاژ و جريان ساخته مي‌شوند و با به كار بردن آن‌ها در يك قالب تنومند با يك پوشش شيشه‌اي و پايانه‌هاي مثبت و منفي پشت آن كامل مي‌شود.
سلول خورشيدي

شكل 4- ساختار يك مولد سلول سيليكونيPV

سلول PV چه‌مقدار از انرژي تابشي خورشيد را جذب مي‌كند؟ متأسفانه بيش‌ترين چيزي كه سلول ساده‌ي ما مي‌تواند جذب كند حدود 25 درصد است و البته 15 درصد و كم‌تر محتمل‌تر است. چرا اين‌قدر كم؟

سلول هاي خورشيدي -طريقه سلول هاي خورشيدي - خورشيد - 


 ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389
ابگرمكن برقي

از آنجایی كه آب گرمكن های نفتی و گازسوز ضمن كار گاز انیدرید كربنیك تولید می نمایند و در اثر

شعله تنوره آن زود فرسوده می شود،لذا آب گرمكن های برقی به علت عدم تولید گاز سمی و شعله

از مزیت بالایی نسبت به آب گرمكن های نفتی و گازی بر خوردار است. در كشور های پیشرفته

بیشتر از آب گرمكن های برقی سه فاز استفاده می كنند و دلیل آن هم قدرت مصرفی زیاد آب گرمكن

است. اما در كشور ما بیشتر تولید آب گركن های غیر برقی رواج دارد.

ساختمان و اجزاء آب گرمكن برقی دیواری:

آب گرمكن های برقی در اندازه های مختلف از نظر ابعاد و توان مصرفی ساخته می شوند اما از

نظر اجزا، ساختمانی شبیه هم هستند. این آب گرمكن ها در دو نوع دیواری و زمینی

(زیر دستشویی) ساخته می شوند كه تفاوتی با هم ندارند.

اجزاء آب گرمكن برقی دیواری (مطابق شكل) :

1-بدنه خارجی   
2- مخزن   
3- هیتر (گرمكن)  
4- عایق كننده گرما (ایزولاسیون ) 
5- صفحه فلانچ عایق گرما  
6- تنظیم كننده حرارت 
7- شیر آب سرد 
8- نشان دهنده حرارت   
9- شیر اطمینان    
10- سیم رابط و دوشاخه  
11- لامپ سیگنال (خبر )  
12- مسیر آب سرد و بر گشت آب با شیر میانی 
13- شیر آب گرم

اجزاء آب گرمكن برقی زمینی یا زیر دستشویی:

1- لوله خروجی 
2- شیر آب گرم 
3- ترموستات 
4- لامپ نشان دهنده  
5- صفحه فلانچ عایق حرارتی 
6- بدنه خاجی   
7- محافظ در مقابل اضافه حرارت   
8- مخزن   
9- نشان دهنده حرارت
10- عایق حرارت (ایزولاسیون)    
11- شیر ورودی    
12- لوله آب سرد 
13- شیر ورودی آب سرد متصل به شبكه  
14- سیم رابط و دوشاخه 
15- هیتر ( گرمكن ).


جعبه ترمینال آب گرمكن برقی : این جعبه در حقیقت درب فوقانی یا تحتانی مخزن آب گرمكن می

باشد. كه قسمت های مهم تعبیه شده در آن عبارتند از:

1- ورودی محافظ در مقابل اضافه حرارت
2- لامپ نشان دهنده    3- ورودی نشان دهنده حرارت 
4- صفحه فلانچ عایق حرارت   
5- ترموستات  در شكل زیر جعبه ترمینال متصل به بدنه آب گرمكن و همچنین دو طرف یك جعبه
ترمینال مجزاء را ملاحظه می كنید.

قسمت هایی كه در جعبه ترمینال مجزاء شده ، می توان مشاهده كرد به شرح ذیل است:

1- كلید (دستگیره ) انتخاب حرارت 
2- ترموستات  
3- محل عبور لوله بلو (نشان دهنده حرارت ) 
4- تنظیم كننده حد اكثر دما با نگهدارنده
5- پیچ و بست برای قسمت های گرمایی ( المنت ها )
6- لامپ نشان دهنده
7- گرمكن 8- صفحه كف 
9- نگهدارنده لوله بلو (تنظیم حرارت )

ترموستات - وظیفه ترموستات كنترل اتوماتیك حرارت است . در سماور برقی از ترموستات ب

ی متالی استفاده می شود ولی در آبگرمكن ها از ترموستات های گازی .

ساختمان و طرز كار ترموستات گازی به شرح زیر می باشد:

قسمت های ترموستات گازی:

1 - بدنه    

2- فانوسك ، لوله بلو و لوله مویی   

3- اهرم   

 4- پلاتین های اتصال  

5- پیچ تنظیم   

6- ولوم

در شكل زیر سه نمونه ترموستات گازی و همچنین دو نمونه قطع كننده حرارتی (بی متال ) دیده

می شود.

اصول كار ترموستات گازی این گونه است كه درون فانوسك و لوله بلو مقداری گاز حساس از نوع

اتر یا جیوه وجود دارد. با حركت ولوم در جهت عقربه های ساعت اهرم به پلاتین ها فشار وارد

نموده و به یكدیگر متصل شده واز آن جا كه المنت از قبل نول دارد، روشن می شود (با رسیدن فاز

از ترموستات ). المنت شروع به تولید حرارت نموده و لوله بلو نیز كه با فاصله ناچیزی از آن

قرارگرفته متوجه حرارت ایجاد شده می شود. با گرم شدن لوله بلو ،گاز درون آن منبسط شده و به

حركت در می آید.این گاز تحریك شده وارد ترموستات شده و آن را منبسط می كند.

در صورتیكه حرارت تولید شده در المنت به آن حدی باشد كه بتواند گاز سیستم فانوسك لوله بلو را

به مقداری تحریك نماید كه فانوسك به اندازه لازم منبسط شود به پلاتین ها فشار آمده و این فشار

بر اهرم كه جهتی مخالف این فشار را دارد غلبه نموده و ارتباط آن ها قطع می شود.با قطع ارتباط

پلاتین ها برق المنت قطع شده و دمای آب پس از مدتی كاهش می یابد با كاهش دمای آب ، گاز

منبسط شده نیز سرد شده و حجمش كاهش یافته و منجر به آن می شود كه فانوسك نیز كوچك تر

شود.یك فنر ارتباط پلاتین ها را مجددا" ایجاد می كند و همین موارد عینا" تكرار خواهد شد. به

وسیله ولوم كه به اهرم متصل است می توان میزان لازم انبساط فانوسك را تنظیم نمود.همانگونه

كه می دانید انبساط فانوسك مستلزم ایجاد حرارت المنت است از اینرو تنظیم ولوم در واقع تنظیم

دمای آب است. به كمك پیچ تنظیم می توان مدت استرحت ترموستات را به هنگام قطع

خودكار،كاهش یا افزایش داد.

برای تست این فانوسك ها كافیست كنتاكت ها را به یكدیگر متصل نموده و به توسط حرارت لوله بلو

را گرم می كنیم.پس از مدت اندكی می بایست صدای قطع شدن كنتاكت ها به گوش رسد. این

آزمایش در مورد صحت مدار اتوماتیك ترموستات انجام می شود.خود كلید ترموستات را می توان

به توسط اهم متر تست نمود. رابط های اهم متر را به كنتاكت های ترموستات متصل و كلید را قطع

و وصل می كنیم.با قطع كلید عقربه مقدار صفر را نشان می دهد. رنج اهم متر می بایست R*1

 انتخاب می شود.

در صورت بروز هرگونه سوراخ یا حفره ای در لوله بلو یا لوله مویی(كه رابطه بین بلو و فانوسك

است) یا فانوسك،گاز اتر یا جیوه خارج شده و ترموستات عمل اتومات را انجام نمی دهد. از اینرو

لازمست در فواصل زمانی معین ترموستات كنترل شود.ترموستات معیوب می بایست بلافاصله

تعویض شود.

انواع مدار الكتریكی آب گرمكن برقی دیواری:

مدار الكتریكی آب گرمكن بر حسب دستگاه و وسایل اضافی كه روی آب گرمكن نصب می شود

طراحی می گردد. در شكل A مدار یك دستگاه آب گرمكن را نشان می دهد. كه اجزاء آن

عبارتند از :

جعبه ترمینال                                       X

تنظیم كننده حرارت (ترموستات )           B1

لامپ گازی                                        H1

گرمكن 2000 وات                                E1شكل B مدار الكتریكی دیگری از آب گرمكن را نشان می دهد . اجزاء این مدار مانند اجزا مدار

الكتریكی شكل A می باشد با این تفاوت كه B2 تنظیم كننده حد اكثر حرارت است.

شكل C مدار الكتریكی دیگری از آب گرمكن برقی را نشان می دهد كه تنها تفاوت این مدار با دو

مدار قبلی وجود یك بیزر است كه مصرف كننده را از كم و كیف درجه حرارت آب گرمكن با خبر م

ی سازد. قسمت های آن عبارتند از :

جعبه ترمینال                                                   X

دگمه تنظیم حرارت (ترموستات)                        B1

تنظیم كننده حد اكثر حرارت (ترموستات )            B2

هیتر یا گرمكن                                                 E

لامپ                                                           H1

بیزر ( آلارم )                                               H2

طرز كار آب گرمكن برقی دیواری - المنت یا عنصر حرارتی آب گرمكن برقی از نوع المنت داخل آب

است،لذا باید این المنت در داخل خاك چینی یا سرامیك مخصوص قرار بگیرد و سپس روی آن ها كه

خاصیت عایق بالایی دارد حفاظ فولادی لوله ای شكل قرار بگیرد.در اثر اعمال برق به هیتر یا

عنصر حرارتی ، گرما ایجاد شده و گرمای تولید شده از طریق عایق به پوسته فولادی یا حفاظ المنت

رسیده و از آنجا با آب تماس حاصل می كند،و آب شروع به گرم شدن می نماید، در اثر افزایش دما

، درجه حرارت آب بالا رفته تا حدی كه ترموستات B1 با رنج 100 - 35  درجه سانتیگراد تنظیم

شده است. ترموستات B1 در درجه حرارت معینی مدار را قطع می كند. در بعضی از آب گرمكن

های برقی ترموستات B2  تعبیه شده است كه به محض رسیدن درجه حرارت آب به مرز 90 درجه

فرمان قطع به مدار می دهد.

سرویس و نگهداری آب گرمكن برقی دیواری :

1- همواره بایستی بدنه فلزی آب گرمكن را به زمین مطمئن و كم مقاومت ارت نمود .

2- آب بندی دستگاه را مرتب باید تست نمود.

3- ترموستات و بی متال دستگاه را باید هر چند وقت یكبار امتحان نمود تا از صحت عملكرد آن حین كار مطمئن شویم.

4- دستگاه حتما" باید مجهز به نشان دهنده درجه حرارت آب باشد.

5- مدت استفاده از دستگاه باید محدود باشد یعنی اگر دستگاه آب گرمكن برای مدت طولانی مورد ا

ستفاده قرار گیرد هر 20 دقیقه یكبار بایستی 10 دقیقه توقف داشته باشد تا عایق بندی دستگاه

صدمه نبیند.

عیب یابی و تعمیر آب گرمكن برقی دیواری:

چون عیوب مربوط به آب گرمكن برقی دیواری با آب گرمكن برقی مخزنی مشابه است لطفا" برای

عیب یابی و تعمیر به آب گرمكن برقی از فهرست لوازم برقی مراجعه نمایید. پایان
طبقه بندی: گرمایش،  برق تاسیسات، 
برچسب ها:
آب گرمكن برقی دیواری، آب گرم کن، آب گرمکن، اب گرم کن، آبگرمکن، ابگرمکن، مزایای ابگرمکن، هیتر، لامپ سیگنال، ایزولاسیون، گرمكن، فانوسك، لوله مویی، تاسیسات و تهویه مطبوع، تاسیسات، تهویه، مطبوع، تهویه مطبوع، گرمایش، سرمایش، گرمایشی، سرمایشی،ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389
الكترو موتور

موتور ها مهمترین اجزایی هستند كه در لوازم برقی گردنده بكار می روند.موتور ها انرژی

الكتریكی را به انرژی مكانیكی تبدیل می كنند. الكتروموتور ها را می توان به سه دسته كلی تقسیم

كرد.  

1-موتور های آسنكرون 

2 -موتور های یونیورسال  

3-موتور با قطب چاكدار


1- موتور های آسنكرون :

كه با برق متناوب كار می كنند از دو قسمت روتور واستاتور ساخته شده اند.با روشن شدن موتور

سیم پیچ های درون شیار های استاتور یك میدان مغناطیسی دوار بوجود می آورند كه این میدان

برروتور كه قسمت گردنده موتور ودارای محور انتقال حركت می باشد نیز اثر گذاشته ودر آن

خاصیت مغناطیسی بوجود می آید .به هر حال با بوجود آمدن قطب های مغناطیسی هم نام وغیرهم

نام عمل جذب ودفع انجام شده كه باعث حركت چرخشی روتور می گردد.برای راه اندازی موتور ها

از حالت سكون روش های مختلفی بكار می برند كه مهمترین آن ها عبارتند از:الف- آسنكرون با

راه انداز غیر خازنی (كلاجی ) در این موتور به غیر از سیم پیچی های اصلی یك سری سیم پیچ

كمكی نیز قرار دارد كه میدان مغناطیسی دیگری با فاصله زمانی با میدان مغناطیسی اصلی بوجود

می آورد.كه باعث چرخش پرقدرت تر موتور می گردد. پس از این كه سرعت موتور به 75 درصد

سرعت اسمی رسید كلاج كه تحت تاثیر نیروی گریز از مركز كار می كند به عنوان یك كلید عمل

كرده وسیم پیچ كمكی را از مدار خارج می كند. ب - آسنكرون با راه انداز خازن موقت - این موتور

ها دارای علامت اختصاری CSMمی باشند ودارای یك خازن الكترولیتی با ظرفیت حدود 200 الی

500 میكرو فاراد است كه باسیم پیچ كمكی بطور سری بسته شده وهر دوی آنها باسیم پیچ اصلی

موازی بسته می شوند. خازن وسیم پیچ كمكی یك اختلاف فاز ودو میدان مغناطیسی بوجود می آورد

كه باعث چرخش موتور می گردد. در این موتور نیز كلید گریز از مركز سیم پیچ كمكی را از مدار

خارج می كند. ج - آسنكرون با راه انداز خازن موقت وخازن دایم.(با علامت اختصاری TCM) -

یكی از خازن ها پس از راه اندازی از مدار خارج شده وخازن دیگر در حالتی كه با سیم پیچ كمكی

سری می باشد در مدار باقی می ماند. د - آسنكرون با راه انداز خازن دایمی ( PSCM) در این

موتور ها كه دارای قدرت كم تری نسبت به موتور های قبلی هستند از یك خازن كه با سیم پیچ

كمكی سری بسته شده است استفاده شده و كلید گریز از مركز ندارند بنابر این خازن به همراه سیم

پیچ كمكی همیشه در مدار باقی است.

شناسایی سیم پیچ های اصلی وكمكی :

1- سیم پیچ های اصلی در زیر شیار ها و سیم پیچ كمكی در رو قرار دارند.

2-سطح مقطع سیم های كمكی همیشه از سیم های اصلی كمتر است.

3- سیم پیچ كمكی دارای مقاومت بیشتری (اهم بیشتر ) نسبت به سیم پیچ اصلی است وضمنا"

خازن با سیم پیچ كمكی سری شده است.

عیب یابی موتور های آسنكرون - معیوب شدن موتور ها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها

وخازن است یا مربوط به قطعات مكانیكی مثل بلبرینگ و بوشن ها .

عیب یابی قطعات برقی :

عیب1-موتور اصلا"روشن نشده و جریانی از مدار عبور نمی كند.

علت1 -جایی از مدار قطع است.

رفع عیب1- با آوامتر تمام مدار شامل پریز،دوشاخه ،سیم های رابط،كلیدها واتصالات در تخته كلم

موتور را بر رسی وعیب مربوطه را بر طرف می نماییم.

عیب2- موتور اصلا"روشن نشده وجریانی از مدار عبور نمی كند.

علت2 -سوختن فیوز.

رفع عیب2-ابتدا علت سوختن فیوز كه مربوط به اتصالی می باشد را بررسی نموده پس از آن به

تعویض فیوز می پر دازیم.

عیب3-موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.

علت3-موتور نیم سوز است.

رفع عیب3- در هر كدام از سیم پیچ های كمكی واصلی میتواند اتصال حلقه ویا اتصال كلاف به

كلاف بوجود آمده باشد.بنابر این مسیر جریان الكتریكی كوتاه شده در نتیجه میدان مغناطیسی مناسب

برای گردش بوجود نمی آید وباعث داغی موتور میشود.موتور های نیم سوز جریان بیشتری نسبت

به موتور های سالم مشابه خود دریافت می كنند. برای رفع عیب در صورتی كه محل اتصالی

مشخص باشد وبتوان به نحوی آن را عایق نمود اقدام كرده ودر غیر این صورت موتور باید دو باره

سیم پیچی شود.

عیب4- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.

علت4- زیاد بودن بار موتور.

رفع عیب 4- هر موتوری دارای توان مكانیكی مشخص است در صورتی كه بیش از توان مربوطه

از موتور نیرویی خواسته شود جریان بیشتری از سیم ها عبور می كند كه با سطح مقطع وتعداد

دور آن ها همخوانی ندارد وباعث گرما در موتور و آسیب دیدن آن خواهد شد .برای رفع عیب باید

بار موتور را كم نموده واز كار مداوم آن خود داری كرد.

عیب5- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود وزیر بار می خوابد.

علت 5- عمل نكردن كلید گریز از مركز .

رفع عیب 5 - علاوه بر جریان در یافتی توسط سیم پیچ اصلی ،سیم پیچ كمكی نیزچون  از مدار

خارج نمی شود جریان دریافت می كند .برای اطمینان از صحت عمل كرد كلید گریز از مركز باید به

صدای كنتاكت آن در حالت دور گرفتن موتور وهمچنین از دور افتادن آن گوش كرد .برای رفع عیب

باید كلید سرویس ویا تعویض شود.

عیب 6- با روشن كردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت 6- خرابی كلید گریز از مركز .

رفع عیب 6- درصورتی كه كنتاكت های كلید در حالتی كه موتور خاموش بوده وصل نشده

باشد.درزمان شروع بكار ،سیم پیچ راه انداز در مدار قرار نگرفته وطبیعتا"موتور بگردش نمی

افتد.برای رفع عیب كلید را با آوامتر امتحان ودر صورت معیوب بودن تعویض می نماییم.

عیب 7- با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت 7 - قطعی سیم پیچ اصلی یا كمكی .

رفع عیب 7 -به كمك آوامتر هر دو مدار را امتحان ودر صورت مشخص بودن محل پارگی ،آن را

تعمیر می نماییم.

عیب 8 - با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت 8 - نیم سوز بودن یا سوختگی موتور .

رفع عیب 8 - موتور سریعا"داغ شده وجریان زیادی می كشد همچنین بوی سوختگی ویا دود از

مشخصه های آن است.رفع عیب سیم پیچی مجدد است.

عیب 9 - با روشن كردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت 9 - خرابی خازن.

رفع عیب 9 - خازن ها به منظور راه اندازی موتور بكار رفته اند خازن را مطابق با مطالبی كه در

مورد عیب یابی خازن ها گفتیم آزمایش نموده در صورت نیاز آن را تعویض می كنیم.

عیب 10 - با روشن كردن موتور فیوز عمل كرده مدار قطع می شود.

علت 10 - اتصال كوتاه در مدار اصلی موتور .

رفع عیب 10 - دوشاخه ،سیم های رابط وجعبه اتصالات موتور را بررسی كرده در صورت پیدا

كردن محل اتصالی آن را مرتفع می نماییم.

عیب 11 - با روشن كردن موتور فیوز عمل كرده مدار قطع می شود.

علت 11 - سوختگی كامل موتور

رفع عیب 11 - با مشاهده استاتور وسیم پیچ های مربوطه عیب حاصل تایید گردیده وبرای رفع آن

باید موتور سیم پیچی گردد.

عیب 12 - با روشن كردن موتور فیوز عمل كرده مدار قطع می شود.

علت 12 - اتصال كوتاه در خازن

رفع عیب 12 - اگر با جدا كردن خازن از مدار و به برق زدن موتور فیوز دیگر عمل نكرد عیب از

خازن است وباید آن را تعویض نمود.

عیب یابی قطعات مكانیكی.

عیب 1 - محور موتور چه در حالت روشن وچه در حالت خاموشی به سختی حركت می كند.

علت 1 -بطور كلی خرابی بلبرینگ ها ویاطاقان های دو سر محور موتور .

رفع عیب 1 - خرابی بلبرینگ ها شامل الف - ترك برداشتن حلقه های بلبرینگ،ترك بر داشتن

ساچمه ها و غلطك ها .ب - بوجود آمدن حفره وشیار در سطح داخلی حلقه ها كه علت آن وجود

ذرات سخت بین ساچمه وحلقه می باشد.ج - گریپاژ (عدم چرخش ساچمه ها ) كه ناشی از كثیفی و

سخت شدن گریس بلبرینگ می باشد. د - فرسودگی وپوسیدگی - كه به علت جازدن نادرست

بلبرینگ ونفوذ رطوبت وعدم گریس كاری مناسب بوجود می آید. برای تشخیس عیوب گفته شده

بلبرینگ را از نظر ظاهری مشاهده ولقی بین حلقه وساچمه را امتحان می كنیم . همچنین با چرخش

بلبرینگ اگر صدای غیر عادی شنیده شود دلیل برخرابی آن می باشد كه باید تعویض گردد.

عیب 2 - گاهی اوقات محور موتور با صدای زیادی می چرخد.

علت 2 - چرخش حلقه بیرونی بلبرینگ در جای خود.

رفع عیب 2 - جازدن نادرست بلبرینگ وعدم گریس كاری می تواند باعث لقی بلبرینگ در جای خود

شود . رفع عیب-تعویض بلبرینگ در صورت معیوب بودن بوش زدن وتراش كاری جای آن یا

تعویض دری موتور.

2- موتور های یونیورسال-

این موتور ها كه هم با جریان متناوب وهم با جریان مستقیم كار می كنند از دو قسمت اصلی تشكیل

شده اند.الف:قطب ها (بالشتك ها ) ب - آرمیچر

در این موتور ها میدان مغناطیسی قطب ها بر خلاف موتور های آسنكرون دوار نیست وسیم پیچ

آرمیچر كه قسمت گردنده موتور است با سیم پیچ قطب ها سری بسته شده است . پس از عبور

جریان از مدار فوق خطوط قوای مغناطیسی قطب ها با خطوط قوای آرمیچر عكس العمل نشان داده

وباعث گردش موتور می شود .سرعت این موتور ها بالا بوده وخیلی سریع به سرعت نهایی می

رسند. از این موتور ها در اكثر لوازم برقی خانگی مثل چرخ گوشت ،آب میوه گیری ،هم زن

،آسیاب و... استفاده می شود. برای برقراری ارتباط قطب ها با آرمیچر كه گردان می باشد از قطعه

ای بنام كلكتور استفاده می شود . كلكتور از تیغه های مسی كنار هم تشكیل شده است كه به شكل

استوانه روی محور قرار دارد . تیغه ازهمدیگر واز محور آرمیچر بوسیله میكا عایق شده اند وسیم

پیچ های داخل شیار آرمیچر به وسیله پیچك ها به یكدیگر وصل می شوند. دو قطعه ذغال به همراه

فنر پشت آن ها ارتباط قطب ها با كلكتور را میسر می سازد.

عیب یابی موتور های یونیور سال :

عیب 1 - موتور روشن نمی شود.

علت 1 - نبودن برق.

رفع عیب 1 - پریز ،دوشاخه وسیم رابط را با آوامتر آزمایش نموده ورفع عیب می كنیم.

عیب 2 - موتور روشن نمی شود.

علت 2 - كوتاه شدن ذغال ها.

رفع عیب 2 - چون ذغال ها جزیی از مدار سری موتور می باشد.با كوتاه شدن آن ها ممكن است

مدار قطع گردد وموتور روشن نشود با تعویض ذغال رفع عیب می شود در صورت نبودن ذغال در

اندازه مورد نظر می توان از ذغال بزرگ تر استفاده كرده وبا سوهان آن را به اندازه دلخواه در آورد.

عیب 3 - موتور روشن نمی شود.

علت 3 - خرابی فنر ذغال ها

رفع عیب 3 - به منظور درگیر بودن همیشگی ذغال با كلكتور از قطعه ای فنر در پشت ذغال

استفاده می شود گاهی در اثر رطوبت ویا كار زیاد خاصیت خود را از دست داده ومدار قطع می

گردد. باتعویض فنر رفع عیب می شود.

عیب 4 -موتور روشن نمی شود.

علت 4 - قطعی بالشتك ها.

رفع عیب 4 - چون مدار سری می باشد هر نوع پاره گی وقطعی در بالشتك وبا قسمت های دیگر

موتور باعث عدم كار كرد آن می باشود .با آوامتر  دو سر بالشتك ها را اهم گیری می كنیم .لازم به

یاد آوری است هر دو بالشتك دارای اهم مساوی می باشند . در صورت پاره گی اگر قابل ترمیم می

باشد این كار انجام ودر غیر این صورت بالشتك مجددا" باید سیم پیچی گردد.

عیب 5 - قدرت موتور كم وداغ می شود.

علت 5 - نیم سوز بودن آرمیچر .

رفع عیب 5 - سه روش برای آزمایش آرمیچر بكار می رود

الف- اهم گیری از تیغه های كلكتور با استفاده از آوامتر در صورت متفاوت بودن مقاومت پیچك ها

(سیم پیچ ها ) سوختن واتصالی سیم پیچ ها حتمی است.

ب - آزمایش اتصال بدنه - در صورت سوختن سیم پیچ ها عایق بندی داخل شیار ها نیز سوخته

وپیچك ها به بدنه متصل می شود. برای این آزمایش می توان از لامپ سری استفاده كرده  وكلیه

تیغه های كلكتور را مورد آزمایش قرار داد.


ج - آزمایش با دستگاه تستر آرمیچر (گرولر) این دستگاه تشكیل شده از یك سیم پیچ با هسته

آهنی  H شكل كه یك طرف آن طوری مورب بریده شده تا آرمیچر داخل آن قرار گیرد . پس از

برقراری برق دستگاه و قرار دادن آرمیچر روی آن یك تیغه اره روی شیار های بالایی آن می

گذاریم در صورتی كه اتصال بدنه داشته باشد هسته مغناطیسی شده وتیغه به لرزش در می آید. وبا

چرخاندن آرمیچر می توان تمامی سیم پیچ ها را امتحان كرد.

3 - موتور با قطب چاكدار-

این موتور كه با برق متناوب تكفاز كار می كند با قدرت های 100/1 تا20/1  اسب بخار ساخته

میشود. موارد استفاده آن كولر آبی ،دمنده ها ،باد زن ها و واتر پمپ كولر می باشد. قسمت های

اصلی آن شامل بدنه واستاتور ،روتور وسپر ها (دری ها ) است . قطب های آن مثل موتور

یونیورسال وروتور آن شبیه موتور آسنكرون می باشد برای گردش محور روتور از بلبرینگ

ساچمه ای ویا بوش استفاده می شود قطب های برجسته آن شامل شیاری است كه یك دور سیم

مسی درون آن قرار دارد وبه اسم پیچك اتصال كوتاه نامیده می شود كه به منظور راه انداز موتور

می باشد سیم پیچ های اصلی با پیچك های اتصال كوتاه سری بسته شده وبا برقراری جریان ،یك

اختلاف میدان مغناطیسی بوجود می آید كه باعث بوجود آمدن دو گشتاور لازم برای به چرخش در

آمدن روتور می شود.طبقه بندی: برق تاسیسات، 
برچسب ها: الكتروموتور، موتور، کمپرسور، موتور برقی، برقی، برق، سیم پیچ، سیم، آسنكرون، موتور های آسنكرون، یونیورسال، موتور های یونیورسال، قطب چاكدار، موتور با قطب چاكدار، موتور قطب چاكدار، اهم، عیب، رفع عیب، عیب یابی، علت، آرمیچر، مغناطیسی، میدان مغناطیسی، تاسیسات و تهویه مطبوع، تاسیسات، تهویه، مطبوع، تهویه مطبوع، گرمایش، سرمایش، گرمایشی، سرمایشی،ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389
آب مهمترین سیال در حرارت و برودت است كه وظیفه انتقال گرما در مبدلهای حرارتی را به عهده دارد . در برجهای خنك كن ، بویلرها و چیلرها از آب به عنوان مایع مبدل استفاده می شود بطوریكه گردش آب موجب تبادل حرارتی میگردد . معمولا آب استفاده شده در كاربردهای حرارتی و برودتی از نوع آب سخت است ، آبهای سخت تشكیل پوسته كربنات كلسیم می دهند كه مشكلات متعددی را بوجود می آورد . این پوسته به شكل رسوب بر روی سطوح داخلی لوله های حامل آب باعث كاهش ظرفیت انتقال جریان آب و انتقال جریان حرارت می شود.
هنگامی كه آبهای سخت حرارت داده میشوند تشكیل پوسته خیلی سریعتر انجام می گیرد كه مشكلات زیادی را در بویلرها و آبگرمكن ها به وجود می آورند یك پوسته به قطر یك میلیمتر بر روی سطوح گرم كننده یك آب گرم كن بصورت عایق حرارتی عمل كرده و در نتیجه تقریباً %10 افزایش هزینه به وجود خواهد آمد.

تشكیل رسوب در جدارها و دیوارها باعث آسیبهای فراوانی به تأسیسات حرارتی و برودتی میشود كه مهمترین آنها كاهش بازدهی مبدلها و در نتیجه افزایش انرژی راهبردی است .آنالیز شیمیایی رسوب نشان میدهد كه تركیب اصلی تشكیل دهنده كربنات كلسیم ، سولفات كلسیم ، سولفات باریم ، سیلیكا و آهن است كه در صد فراوانی كربنات كلسیم بیشتر از تركیبات دیگر می باشد.


مقاومت حرارتی كربنات كلسیم بسیار زیاد بوده و در صورت تشكیل رسوب همان طور كه اشاره كردیم در دیواره ها نقش یك عایق را بازی میكند كه این امر نقش بسزایی را در كاهش بازدهی مبدلهای حرارتی دارد. اگر بتوان از تشكیل كربنات كلسیم در جداره مبدلهای حرارتی جلوگیری كرد روند كاهش بازدهی با گذشت زمان متوقف میشود .


معمولاً كاتیونهای كلسیم و منیزیم در آب عامل رسوب هستند كاتیون كلسیم صرفنظر از نمك های آن كه شامل سولفات كلسیم ، كلروكلسیم و سایر نمكهای كلسیم می شود سختی كلسیم را تشكیل میدهند .همانطور كاتیون منیزیم باعث سختی منیزیم می گردد و چون عامل اصلی سختی آب تركیبات معدنی این دو عنصر است لذا بطور كامل فرض می گردد كه سختی كل آب از سبك كردن به كمك آب آهك و خاكستر كربنات سدیم و سبك كردن با استفاده از مبادله كننده های یونی به وجود می آید. به رسوب و عوامل ایجاد آن در ادامه به صورت كامل پرداخته می شود.
تا كنون روشهای مختلفی برای مقابله با این مسئله پیشنهاد شده است در روشهای معمول از مواد افزودنی شیمیایی استفاده می شود كه علاوه بر پایین بودن بازدهی مشكلات زیست محیطی نیز ایجاد می گردد. روشهای بهتر دیگری مانند الكترو دیالیز ، تقطیر ، انجماد و اسمز معكوس وجود دارد كه به علت پیچیدگی و گران بودن فقط در شرایط خاص بكار برده میشوند.
سختي گير

در حال حاضر سختی گیری و رسوب زدایی الكترونیكی به عنوان یك روش غیر شیمیایی و بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی به آب و سازگار با محیط زیست با خواص بسیار مفید دیگر برای صنایع مختلف همواره به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های پیشین مطرح است.

سختی گیری، پالایش الكترونیكی آب است علی رغم كیفیت كاركردی مناسب و مزایای فراوان به علت ضعف در تحلیل عملكرد از دیدگاه تئوری های فیزیكی و شیمیایی نفوذ آن در بازارهای تجاری چشمگیر نبوده است .اما در چند سال گذشته با تحقیقات وسیعی كه در سطوح دانشگاهی و مراكز تحقیقاتی انجام شده است روشهای الكترومغناطیسی جایگزین مواد مغناطیسی گذشته شده است . همچنین تئوریهای قابل قبولی نیز ارائه شده كه این امر چشم انداز بسیار مناسبی برای این تكنولوژی سودمند ترسیم نموده است.ارسال توسط
مشخصات آب مورد استفاده در صنعت بستگي به نوع كار و نوع توليد آن واحد صنعتي دارد و در هر صنعتي آب بايستي ويژگي هاي مربوط به آن صفت را داشته باشد . مثلاً در تاسيسات حرارتي و تهويه مطبوع مهمترين دستگاههايي كه در اين صنعت به كار گرفته مي شوندديگهاي آب گرم و ديگهاي بخار وكندانسورها مي باشند مشخصات آبي كه براي اين واحدها به كار برده مي شود بايستي بدين صورت باشد كه ايجاد هر گونه رسوب كه ناشي از وجود سختي آب است بر جداره هاي مبدلهاي حرارتي و ديگها اجتناب گردد. سختي آب به مجموعه املاح كلسيم ومنيزيم موجود در آب گفته مي شود به عبارت ديگر املاح فلزاتي چون آهن ـ كلسيم ـ منيزيم ـ آلومينيوم و... درآب ايجاد سختي مي نمايند . سختي آب از نظر پايداري به 2 دسته تقسيم مي شوند:1- سختي موقت 2- سختي دائم .

سختي موقت يا سختي كربناتها كه شامل كربناتها و بي كربنا تهاي كلسيم و منيزيم مي باشد و حد اشباع آن 450 ميلي گرم در ليتراست واحد اندازه گيري سختي در كشورهاي مختلف متفاوت است مهمترين و متداولترين واحد آن ميلي گرم در ليتر كربنات كلسيم مي باشد ويابر حسب يك قسمت در ميليون كه ان را با (PPM) نشان مي دهند .

سختي دائم يا سختي غير كربناتها كه شامل سولفاتها ، نيتراتها ، كرولورها ، فسفاتها ، سليكاتها ، منيزيم ، كلسيم مي باشد حد اشباع سختي پايدار 1800 ميلي گرم در ليتر مي باشد .

ضايعات و مزرات سختي : در آبهاي سختي ، بالا بودن سختي سبب رسوب سخت روي جداره لوله و ديگ هاي بخار مي گردد كه علاوه برافزايش افت فشار در طول باعث كاهش ضريب انتقال حرارت نيز مي گردد.

مشكلات سختي آب در مصارف بهداشتي : در مصارف بهداشتي شستشو با آب سخت موجب مي گردد كه صابون كف نكند ونتيجه آن مصرف صابون بيشتر و پاكيزگي كمتر است. شستشوي ظروف چيني استيل با آب سخت بعد از خشك شدن ظرف يك لايه رسوب سفيد روي ظروف قرار مي گيرد . آب سخت از نظر گوارش نامطلوب است و اثرات سوئي روي مي گذرد

نرم كردن متداول اب

طريقه نرم كردن آب (گرفتن سختي آب )


طريقه نرم كردن آب (گرفتن سختي آب )
روش آب آهك يا كربنات دو سود سختي موقت يا سختي كربنات را مي توان به وسيله آهك مرده Ca(OH)2 و يا كربنات دوسود (CO3NA2) كه به آب اضافه مي شود برطرف نمود البته مقدار درصد آهك و كربنات دو سود بستگي به مقدار سختي دارد .

روش تعويض يوني يا زئوليت ها تركيباتي هستند از 2Sio2 , AL2O3 , Na2o اين تركيبات مي توانند يون خود رابا يون هاي موجود درآب سخت ردوبدل نمايند يك نوع ديگر از همين زئوليت ها ،وزين ها هستند .در تاسيات حرارت مركزي از رزين جهت حذف سختي آب استفاده مي گردد وزين ها تركيباتي آلي به صورت (R-Na) مي باشد كه وقتي در كنار آب سخت قرار مي گيرد مي تواند سختي آب را حذف نمايد. اجياء رزين : بعد از مدتي رزين ها يون هاي سديمي خودراكه تمامي تعويض نموده اند .ديگر رزين قادر به جذب كلسيد نمي باشد گويند رزين اشباع شده جهت احياء و استفاده مجدد آن روي رزين هاي اشباع شده آب نمك با غلظت مناسب وارد مي نمايند تعويض يوني صورت مي گيرد ويونهاي سديم نمك جايشان رابا يونهاي كلسيم و منيزيم رزين اشباع شده عوض مي نمايند بدين صورت رزين دو مرتبه احياء مي گردد. شرايطي كه موجب خوردگي لوله ها مي شود سختي آب و اكسيژن موجود در هواست كه مي توان باافزايش دما در حذف اكسيژن كمك نمود . به طور كلي چنانچه بخواهيد افزايش سرويس دهي و ايجاد حرارت و برودت در فصول مختلف سال در محيط مورد نظر را داشته باشيم احتياج به سختي گير داريم .


 ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389
كولر اتومبيل

در عصر حاضر دیگر وجود كولر در اتومبیل به عنوان یك وسیله لوكس تلقی نمی‌شود بلكه كولر اتومبیل

به عنوان ضرورتی مطرح می‌گردد كه ضامن استفاده از اتومبیل توام با امنیت و آرامش خاطر است
.


احتیاجی به توضیح نیست كه هنگامی كه اتومبیل شما مجهز به كولر باشد، می‌توانید با اعصاب آرامتر و

راحت‌تر به رانندگی بپردازید. زیرا هرگز گرمای طاقت فرسا، گازهای خطرناك، گرد و غبار و سر و صدا

به داخل اتومبیل شما راه نخواهد یافت
.


سیستم كولر اتومبیل در واقع از مجموعه قطعاتی تشكیل شده است كه پس از نصب برروی اتومبیل،

برای فضای داخل كابین تولید برودت دلخواه را می‌نمایند.

كولر اتومبیل با كاهش حرارت و رطوبت داخل كابین به ما كمك می‌نماید تا رانندگی راحت تری داشته و

در طول مسیر از آرامش كافی برخوردار باشیم
.

در این قسمت می‌توانید با قطعات اصلی سیستم كولر اتومبیل آشنا شوید :

كمپرسور:

كمپرسور دستگاه حركت دهنده گاز مبرد در كولر اتومبیل می‌باشد. كمپرسور با گرداندن گاز در اجزاء

سیستم در واقع شبیه به قلب مجموعه عمل می‌نماید
. همچنین كمپرسور فشار و در نتیجه دمای گاز كم

فشار خارج شده از اواپراتور را نیز افزایش می‌دهد
.

كمپرسور گاز مبرد را از اواپراتور به داخل كندانسور و سپس به كپسول خشك كننده و مجدداً به داخل

اواپراتور سوق می‌دهد
.

كمپرسورهایی كه در سیستمهای كولر اتومبیل به كار برده می‌شوند، می‌بایست دارای خواصی از قبیل

وزن و حجم متناسب با قدرت موتور باشند تا هنگام نصب به راحتی در محل مورد نظر قابل جایگذاری

بوده و بار اضافی بر موتور اتومبیل تحمیل ننمایند
.


كندانسور:

كندانسور یكی از اجزائی است كه وظیفه تبادل حرارت را بر عهده دارد.

كندانسور گرمای جذب شده توسط اواپراتور از گاز مبرد داخل سیستم را به هوای محیط خارج از كابین

اتومبیل انتقال می‌دهد
.


كپسول خشك كننده :

كپسول خشك كننده بعنوان منبع ذخیره گاز مبرد و جاذب رطوبت گاز عمل می‌نماید. معمولاً این كپسول

دارای یك سوئیچ ایمنی می‌باشد تا در مواقعی كه فشار گاز از حد تعریف شده كمتر یا بیشتر شود، به طور

خودكار جریان برق كمپرسور را قطع ‌نماید
.

همچنین بر روی این كپسول شیشه‌ای جهت رؤیت گاز وجود دارد. شیشه رؤیت به ما این امكان را

می‌دهد تا بتوانیم گردش و میزان گاز موجود در سیستم را كنترل نماییم
.


شیر انبساط :

شیر انبساط تعیین كننده میزان صحیح گاز وارد شونده از كندانسور به داخل اواپراتور از طریق یك فیلتر

است. همچنین این قطعه فشار مبرد را بطور ناگهانی كاهش می‌دهد. هنگامی ‌كه كمپرسور شروع به كار

می‌نماید، شیر انبساط باز شده و مبرد مایع با عبور از صافی مربوط به ورودی مایع پرفشار به گاز پر

فشار تبدیل می‌گردد
.

زمانی كه اواپراتور میزان بیشتری مبرد را طلب می‌نماید، شیر انبساط اجازه می‌دهد تا مبرد كم فشار

مورد نیاز به داخل كویل اواپراتور وارد گردد. شیر انبساط برقرار كننده تعادل میان بار گرما و خنك

كنندگی بهینه اواپراتور می‌باشد
.


اواپراتور :

یكی دیگر از قطعات اصلی سیستم كولر اتومبیل اواپراتور است.

اواپراتور مجموعه‌ای از قطعات است كه وظیفه كاهش گرمای هوای كابین اتومبیل را بر عهده دارد. یكی

دیگر از وظایف مهم این قطعه، جذب رطوبت از هوای داخل كابین می‌باشد
.

جریان سریع هوای ایجاد شده توسط فن الكتریكی با عبور از سطح كویل اواپراتور، برودت ایجاد شده

توسط كویل را از طریق كانال‌ها و دریچه‌های هدایت هوا به داخل كابین اتومبیل انتقال می‌دهد. عمل

ایجاد برودت توسط كویل اواپراتور باعث تقطیر رطوبت هوای داخل كابین گشته و قطرات آب ایجاد شده

از طریق لوله مخصوصی به خارج از كابین اتومبیل منتقل می‌گردد
.

سیستم كولر اتومبیل دارای دو سوییچ كنترلی است كه یكی از آنها زمانی كه فشار گاز كم یا زیاد باشد،

كمپرسور را از مدار خارج نموده و دیگری از ایجاد یخ در داخل محفظه اواپراتور جلوگیری می‌نماید.

عدم كاركرد مناسب هریك از این دو سوئیچ می‌تواند باعث از كار افتادن كل سیستم گردد

طبقه بندی: تهویه مطبوع، 
برچسب ها:
کولر اتوموبیل، کولر خودرو، کولر ماشین، تهویه، مطبوع، تهویه مطبوع، تبرید، برودت، تهویه خودرو، تهویه اتومبیل، تهویه ماشین، كمپرسور، كمپرسور اتومبیل، گاز مبرد، سیستمهای كولر اتومبیل، كندانسور، كندانسور اتومبیل، تبادل حرارت، كپسول خشك كننده، شیر انبساط، اواپراتور اتومبیل،ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389

آب مهمترین سیال در حرارت و برودت است كه وظیفه انتقال گرما در مبدلهای حرارتی را به عهده

دارد . در برجهای خنك كن ، بویلرها و چیلرها از آب به عنوان مایع مبدل استفاده می شود بطوریكه

گردش آب موجب تبادل حرارتی میگردد . معمولا آب استفاده شده در كاربردهای حرارتی و برودتی

از نوع آب سخت است ، آبهای سخت تشكیل پوسته كربنات كلسیم می دهند كه مشكلات متعددی را

بوجود می آورد . این پوسته به شكل رسوب بر روی سطوح داخلی لوله های حامل آب باعث كاهش

ظرفیت انتقال جریان آب و انتقال جریان حرارت می شود

هنگامی كه آبهای سخت حرارت داده میشوند تشكیل پوسته خیلی سریعتر انجام می گیرد كه مشكلات

زیادی را در بویلرها و آبگرمكن ها به وجود می آورند یك پوسته به قطر یك میلیمتر بر روی سطوح

گرم كننده یك آب گرم كن بصورت عایق حرارتی عمل كرده و در نتیجه تقریباً %10 افزایش هزینه

به وجود خواهد آمد.

تشكیل رسوب در جدارها و دیوارها باعث آسیبهای فراوانی به تأسیسات حرارتی و برودتی میشود

كه مهمترین آنها كاهش بازدهی مبدلها و در نتیجه افزایش انرژی راهبردی است .آنالیز شیمیایی

رسوب نشان میدهد كه تركیب اصلی تشكیل دهنده كربنات كلسیم ، سولفات كلسیم ، سولفات باریم ،

سیلیكا و آهن است كه در صد فراوانی كربنات كلسیم بیشتر از تركیبات دیگر می باشد.

مقاومت حرارتی كربنات كلسیم بسیار زیاد بوده و در صورت تشكیل رسوب همان طور كه اشاره

كردیم در دیواره ها نقش یك عایق را بازی میكند كه این امر نقش بسزایی را در كاهش بازدهی

مبدلهای حرارتی دارد. اگر بتوان از تشكیل كربنات كلسیم در جداره مبدلهای حرارتی جلوگیری كرد

روند كاهش بازدهی با گذشت زمان متوقف میشود .

معمولاً كاتیونهای كلسیم و منیزیم در آب عامل رسوب هستند كاتیون كلسیم صرفنظر از نمك های آن

كه شامل سولفات كلسیم ، كلروكلسیم و سایر نمكهای كلسیم می شود سختی كلسیم را تشكیل میدهند

.همانطور كاتیون منیزیم باعث سختی منیزیم می گردد و چون عامل اصلی سختی آب تركیبات معدنی

این دو عنصر است لذا بطور كامل فرض می گردد كه سختی كل آب از سبك كردن به كمك آب آهك و

خاكستر كربنات سدیم و سبك كردن با استفاده از مبادله كننده های یونی به وجود می آید. به رسوب

و عوامل ایجاد آن در ادامه به صورت كامل پرداخته می شود.

تا كنون روشهای مختلفی برای مقابله با این مسئله پیشنهاد شده است در روشهای معمول از مواد

افزودنی شیمیایی استفاده می شود كه علاوه بر پایین بودن بازدهی مشكلات زیست محیطی نیز ایجاد

می گردد. روشهای بهتر دیگری مانند الكترو دیالیز ، تقطیر ، انجماد و اسمز معكوس وجود دارد كه

به علت پیچیدگی وگران بودن فقط در شرایط خاص بكار برده میشوند.

در حال حاضر سختی گیری و رسوب زدایی الكترونیكی به عنوان یك روش غیر شیمیایی و بدون

نیاز به مواد شیمیایی افزودنی به آب و سازگار با محیط زیست با خواص بسیار مفید دیگر برای

صنایع مختلف همواره به عنوان جایگزین مناسبی برای روش های پیشین مطرح است.

سختی گیری، پالایش الكترونیكی آب است علی رغم كیفیت كاركردی مناسب و مزایای فراوان به علت

ضعف در تحلیل عملكرد از دیدگاه تئوری های فیزیكی و شیمیایی نفوذ آن در بازارهای تجاری چشمگیر

نبوده است .اما در چند سال گذشته با تحقیقات وسیعی كه در سطوح دانشگاهی و مراكز تحقیقاتی انجام

شده است روشهای الكترومغناطیسی جایگزین مواد مغناطیسی گذشته شده است . همچنین تئوریهای قابل

قبولی نیز ارائه شده كه این امر چشم انداز بسیار مناسبی برای این تكنولوژی سودمند ترسیم نموده است


طبقه بندي: تاسیسات بهداشتی، 
برچسب ها:
سختی گیرهای الكترونیكی، سختی گیرهای مغناطیسی، سختی گیر، مغناطیسی، تاسیسات بهداشنی، تاسیسات، بهداشتی، مطلب، ، تاسیسات و تهویه مطبوع، تهویه، مطبوع، تهویه مطبوع، گرمایش، سرمایش، گرمایشی، سرمایشی، ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389

يخجال

عمل گازگیری به یك سلسله اعمالی می گویند كه منجر به تزریق گاز در درون دستگاه سرد كننده

می شود كه بصورت زیر انجام می گیرد ابتدا یخچال را باید از نظر نداشتن نشتی آزمایش نمود

(بوسیله فشار و خلا) همچنین برای چك كردن یخچال باید لوله های كندانسور و اواپراتور و لوله

موئی را توسط مواد شوینده شستشو دهیم كه مواد شوینده عبارتند از توزن یا گاز R11می باشد

بعد از اطمینان از تمیز بودن لوله های دستگاه به اطمینان عدم داشتن نشتی از طریق لوله كور

دستگاه را وكیوم می كنیم

برای اینكه كار سرماسازی بخوبی انجام شود عمل وكیوم باید خیلی خوب انجام شود معمولاً بعد از

وكیوم كردن دستگاه را مدتی به گیج فشار ضعیف كه به ما مقدار وكیوم را نشان می دهد وصل می

كنیم تا چنانچه دستگاه نشتی داشته باشد با پائین آمدن گیژ مشخص گردد اگر بعد از این مدت گیژ

حركتی نكرد عمل گاز گیری را شروع می كنیم برای گازگیری ابتدا لوله گیژ را به كپسول گاز متصل

می كنیم سپس گاز را باز كرده و طرف دیگر لوله را كه به گیژ متصل است شل می كنیم تا مقداری

گاز خارج شود این عمل باعث می شود كه هوایی كه درون لوله از قبل بوده است خارج شده و گاز

جای آنرا بگیرد سپس والف گیژ را باز كرده تا گاز وارد یخچال شود به علت اینكه مقدار ورود گاز

در درون یخچال مشخص نمی باشد عمل گازگیری را باید هنگام روشن بودن كمپرسور و كم كم

انجام دهیم تا زمانی كه مقدار گاز كامل شود در كولر نیز به همین شكل عمل می كنیم با این تفاوت

كه برای یخچال از گاز فریون 12 استفاده می شود اما برای كولر گاری فریزن 22 استفاده می

كنیم .

مشخصات كامل شدن گاز در دستگاه :

عمل تكمیل شدن گاز در كولر به چند روش انجام می گیرد كه ما از این طریق پی به این مسئله می

بریم معمولاً به دلیل اینكه كولر دارای آمپر مصرفی بالا می باشد می توان از این طریق پی به كامل

بودن گاز برد كولرها معمولاً دارای پلاكهایی هستند كه مقدار آمپر زیر بار را (در حال شارژ كامل)

بروی آنها نوشته اند كه این مقدار آمپر در كولرها با قدرتهای متفاوت تغییر می كند هنگامی كه

كولرها فاقد گاز باشند این آمپر در حد پائینی قرار دارد كه با گازگیری این مقدار بالا آمده و عمل

گازگیری را تا آنجا ادامه می دهیم كه مقدار آمپر به اندازه ای كه روی پلاك نوشته شده است بر سر

یكی دیگر از مشخصاتی كه باعث می شود كه ما پی به كامل بودن گاز ببریم این است كه لوله

ساكش كمپرسور در دور كم سرد باشد بعد از اینكه اطمینان از تكمیل بودن گاز كردیم لوله را توسط

جوشكاری و كوركن كور می نمائیم و محل آن بوسیله كف صابون از نظر نشتی آزمایش می كنیم .

عمل تكمیل بودن گاز در یخچال :

به روشهای مختلفی انجام می گیرد كه یكی از آن روش چسبیدن دست نمناك به سطح اواپراتور می

باشد كه سطح اواپراتور باید بصورت یكنواخت سرد شده باشد همچنین باید cm10 از لوله ساكشن

بعد از اواپراتور برفك زده باشد كه موجب سرد شدن لوله ساكشمی باشد كه خود دلیلی بر تكمیل

بودن گاز است به وسیله گیژ می توان پی به تكمیل بودن گاز برد به این صورت كه در صورت سالم

بودن كمپرسور گیژ چنانچه در تابستان روی عدد 10PSI كه در زمستان روی عدد حدود 8 تا 7

قرار گرفت نشانگر تكمیل بودن گاز می باشد این روش برای كولرهای گازی نیز استفاده می شود

در این صورت كه در آنها گیژ و بسته و قدرت كمپرسور روی 60 تا 80 PSI قرار می گیرد در

یخچالها پائین بودن آمپر نمی توان تكمیل بودن گاز را از طریق آمپر مشخص نمود .

 


طبقه بندی: تبرید، 
برچسب ها:
طریقه گازگیری یخچال، گاز گیری یخچال، گاز گیری، گاز، یخچال، مبرد، تاسیسات و تهویه مطبوع، تاسیسات، تهویه، مطبوع، تهویه مطبوع، گرمایش، سرمایش، گرمایشی، سرمایشی، تاسیساتارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389

كمپرسور يخجال

تعویض یک کمپرسور معیوب در سیستم های تبرید، کار چندان راحتی نیست و گاهی با صرف هزینه

بسیار همراه است. اگر به این نتیجه رسیدیم که کمپرسور سیستم ترید معیوب است ، پیش از هر

اقدامی بایستی صحت این موضوع به اثبات برسد. چرا که در برخی مواقع ، درست پس از تعویض

کمپرسور مشخص شده که اشکال از کمپرسور نبوده است. از آنجایی که مواجهه با این وضعیت نه

برای سرویسکار و مرکز خدمات خوشایند است  ونه برای مشتری، در ادامه به بررسی نکاتی در

این زمینه خواهیم پرداخت.برخی از نشانه ها وعلایمی که درسیستم تبرید به وجود می آید,ممکن است تکنسین سرویس

راگمراه نموده و وی را به اشتباه بیندارد.که کمپرسورمعیوب است,در حالیکه در واقع چنین نیست

وکمپرسور به خوبی کارمی کند.بلکه بایدمشگل رادرجای دیگرجست وجو کرد.

یکی ازعلایمی که ممکن است تکنسین مربوطه را گمراه کند ,گرم شدن بیش از بدنه

کمپرسوراست.در صورتی که کمپرسوردر معرض بارداخلی وگرمای بیش از حد باشد ,شروع به

کار نخواهد کرد.ر صورتی که تکنسین در زمانی که کمپرسور تکفاز در معرض بارداخلی بیش از

حد بوده است آن را ازمایش کند ,مشاهده خواهد کرد که مقاومت الکتریکی میان اتصال مشترک

واتصال استارت بی نهایت است.بدین ترتیب ممکن است این گونه نتیجه گیری کند که مقاومت بی

نهایت به معنی قطع شدن سیم پیچی کمپرسور است.این در حالی است که اگر تکنسین کمی صبر

کند تا کمپرسور خنک شودوبار داخلی بیش از حدی را که بر کمپرسوروارد شده است کاهش

یابد,مشاهده خواهد کرد که کمپرسور به صورت کاملا عادی شروع به کار خواهد کردونیازی به

تعویض آن نخواهد بود.در این شرایط تنها کاری که تکنسین مربوط باید انجام دهد ,پیدا کردن علت

گرم شدن بیش از حد کمپرسور وبرطرف ساختن آن است.

اگر کمپرسور قبلی سیستم بدون پیدا کردن وبرطرف ساختن علت گرم شدن بیش از حدآن تعویض

گردد,نه تنها عیب سیستم برطرف نخواهد شد بلکه با نصب کمپرسور جدید نیز همچنان ادامه یافته

وسیستم از کار خواهد افتاد .نکته مهمی که بایداز جانب تکنسین ها رعایت گردد,این است که

هرگاه با کمپرسوری مواجه شدند که بیش از حد گرم شده است ,باید کمی صبر کند تادمای آت به

حالت عادی برگشته وخنک شود وسپس اقدام به کنترل مقاومت الکتریکی سیم پیچ

کمپرسورنماید.پیروی از این روش موجب می شود تا تکنسین تشخیص درستی درباره معیوب بودن

یا نبودن سیم پیچ کمپرسور دهد.

مشکل شایع دیگری که موجب می شود کمپرسور تک فاز شروع به کار نکند ,معیوب بودن خازن

راه اندازی است.در صورتیکه خازن راه اندازی کمپرسور معیوب باشد ,بسته به نوع کمپرسور

موجب بروز مشکلات مختلفی خواهد شد.از آن جمله ممکن است کمپرسور نسبت به حالت

معمول,شدت جریان بیشتری را بکشد,یادر حالتی که در معرض بار اضافی قرار         می گیرداز

مدار خارج شودویا اصلا شروع به کار نکند.با این وجود در صورتی که خازن راه اندازی کمپرسور

معیوب باشد ,معمولا موجب می شود تاکمپرسور اصلا شروع به کار نکند.از این رو در این حالت

نیز ممکن است تکنسین مربوطه به این اشتباه بیفتد که کمپرسور معیوب است وباید تعویض

گردد.پیش از آن که کمپرسوری را معیوب و غیر قابل استفاده بنامیم ,صحت کار خازن راه اندازی

آن باید به دقت کنترل شود.

اگر ولتاژمناسبی به کمپرسور داده شود ,احتمال آن وجوددارد که کمپرسور برای مدت کوتاهی به

کار بیفتد وسپس هنگامی که در معرض بار اضافی قرارمی گیرداز مدار خارج شود ویا ممکن است

اصلا شروع به کار نکند.کاری که یک تکنسین سرویس باید انجام دهد این است که پیش از هر چیز

ولتاژمناسبی که برای راه اندازی کمپرسورلازم است را به آن اعمال کند وسپس ولتاژواقعی اعمال

شده را اندازه گیری کند.

اکثر کمپرسورهای مورد استفاده در صنعت به گونه ای ساخته شده اند که با ترانس خطای

10درصد نیز کار می کنند.به هر حال,در صورتی که ولتاژاعمالی به کمپرسور خارج از محدوده

مجازی باشد توسط سازنده تعیین شده است ,پیش از عیب یابی کمپرسور ولتاژاعمالی به آن

رابایداصلاح گردد.

توصیه می شود همواره پیش از راه اندازی کمپرسوردر داخل سیستم,با استفاده از ابزارهای و

وسایل خارجی از صحت کارکردآن در خارج از سیستم اطمینان حاصل کنید.این توصیه بدین معنی

است که بهتر است پیش از هر اقدامی سر سیم های کمپرسور راباز نموده وبا استفاده از کیت راه

اندازی که به همراه دارید ,اقدام به راه اندازی وبررسی صحت کارکردآن نمایید.لازم به ذکر است

که کیت راه اندازی کمپرسور را هم می توان به صورت شخصی تهیه کرد وهم می توان آن را از

واحدهای فروش مجاز خریداری نمود.تنها شرکت های معدودی هستن که این قبیل از کیت را به

فروش می رسانند.

يخجال

تشخیص عیوب کمپرسور

A.عیوب الکتریکی


1-تست زمین

مدل های تک فاز و سه فاز را به یک شیوه تست کنید.

1)       تغذیه دستگاه را قطع کنید.


2)       سیم های  متصل شده به ترمینال کمپرسور را باز کنید.


3)ترمینال کمپرسور و لوله تخلیه ( مکش) را تمیز کنید.


4)مقاومت بین لوله تخلیه و هر یک از ترمینال ها را با استفاده از اهم متر اندازه گیری کنید.


5)اگر عقربه  حرکت قابل توجهی دارد ترمینال در حالت زمین است بنابراین کمپرسور را


تعویض کنید.

 

2-بررسی سیم بندی نادرست ترمینال کمپرسور


سیم بندی ترمینال کمپرسور را با دیاگرام مدارالکتریکی دستگاه که روی در پوش


واحد بیرونی است را بررسی کنید.

3- بررسی قطعی سیم پیچ یا وضعیت محافظ اضافه بار ( OLP)


این بررسی شامل چک کردن اتصال سیم پیچ های داخل موتور و برای یک کمپرسور


تک فاز که OLP آن داخلش نصب شده است تعیین قطعی سیم پیچ یا وضعیت


OLP است.


1-تغذیه دستگاه را قطع کنید.


2-سیم های  متصل شده به ترمینال کمپرسور را جدا کنید.


3-پس از چک کردن حالت زمین کمپرسور را به اندازه کافی خنک کنید( اندازه دمای


اتاق).


( برای کمپرسور تک فاز)


4-مقاومت هر ترمینال را با استفاده از اهم متر اندازه گیری کنید.اگر عقربه


حرکت نکرد کمپرسور در شرایط باز قرار دارد.


( برای کمپرسور 3فاز)


5-مقاوت هر ترمینال را با استفاده از اهم متر اندازه گیری کنید. اگر عقربه حرکت نکرد سیم بین دو ترمینال قطع شده است. در این صورت کمپرسور را تعویض کنید.

 

v محافظ اضافه بار(OLP) ممکن است در شرایط ذیل کار کند،


بنابراین از یافتن و رفع علت مطوئن شوید.


1-کار در ولتاژ پایین


2-عیوب  کارکرد یا دستگاه های راه انداز


3-بیش از حد گرم شدن موتور کمپرسور ناشی از نزدیکی  به کندانسور ( تقطیر


کننده ) ، عیوب موتور کندانسور، نزدیکی به خط مایع یا نزدیکی به لوله مویین.

 

B.عیوب مکانیکی

 

1-شروع به کار نکردن


پدیده : کمپرسور کار نمی کند ولی جریان ( آمپر ) می کشد.


نحوه تست :


i.چک کردن خازن ( برای نوعی که در آن یک خازن برای راه


اندازی یا کار کمپرسور استفاده می شود.)


 ii.در صورتی که هیچ عیبی وجود ندارد قضاوت براین حکم می کند که به دلیل فرسودگی درون


کمپرسور یا خرابی دستگاه روغت کاری کمپرسور قفل کرده است. کمپرسور را تعویض کنید.


2- کمپرسور ضعیف

پدیده : کمپرسور در حال کار است اما ظرفیت سرمایش ضعیف بوده و فشار قسمت


پرفشار کم، و فشار قسمت کم فشار زیاد می باشد.


علت: خرابی سوپاپ، خرابی شاتون یا میل لنگ یا دیگر نشتهای داخلی.


نحوه تست:

i.فن واحد بیرونی را قطع و وصل کنید و اگر فشار قسمت پر


فشار افزایش نیافت کمپرسور خراب است.


ii.درجه حرارت لوله تخلیه را اندازه بگیرید.اگر دمای آن به طور غیر عادی پایین است ( 50


درجه سانتی گراد یا کمتر ) کمپرسور خراب است.

                                        

iii.تست جمع کردن گاز سیستم را برای چک کردن ظرفیت کمپرس انجام دهید.


دستگاه را خاموش  کنید.


شیر ورودی سیکل تبرید سرویس خط مایع را ببندید (میله شیررا در


جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود)


کمپرسوررابه کارانداخته وفشارمکش رامشاهده  کنید.


درصورت نرمال بودن کمپرسوردرهنگام جمع کردن گازسیستم ,فشار


بین

تا5PSIg ( 0تا CM G/ kg0.35 ) حفظ شده واگر

فشارممکن افزایش یابد کمپرسور به دلیل نشتی داخلی یاخرابی

شیر معیوب می شود .

دستگاهی که دارای کمپرسور معیوب است باید کمپرسورش تعویض گردد.استفاده دراز مدت از

یک کمپرسور معیوب باعث گرم شدن فوق العاده غیرطبیعی شده وممکن است کمپرسوراتش

بگیرد.قبل از تعویض کمپرسور حتما سیکل رابا  R-22شستسودهید

                4- اضافه جریان عبوری در هنگام کار دستگاه

 فشارکارکرد راچک کنیدواگرمشکلی نیست فرض بر این است که بلبرینگ دستگاه خراب شده

است.کمپرسورراتعویض کنید.(شارزبیش از حداز اندازه مبردممکن است باعث اضافه    جریا ن

شود .)

نکته ای که در پایان باید بدان توجه نمود این است که شما به عنوان تکنسین سرویس

کمپرسور,پیش از هر اقدامی باید به بررسی این موضوع بپردازید که دلیل ازکار افتادن

کمپرسور,معیوب بودن اجزای راه اندازی آن است ویا اشکال از خود کمپرسور است.

طبقه بندی: تبرید،  تهویه مطبوع، 
برچسب ها:
شناسایی یک کمپرسور معیوب، تست کمپرسور، امتحان کمرسور، کمپرسور سالم، کمپرسور چیست، تاسیسات و تهویه مطبوع، تاسیسات، تهویه، مطبوع، تهویه مطبوع، گرمایش، سرمایش، گرمایشی، سرمایشی،ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389

كمپرسور يخجال

امروزه در صنعت تبرید بیشتر از کمپرسورهای پیستونی استفاده می شود . در این نوع کمپرسور

ها نیز از حرکت رفت و آمدی پیستون سیال را متراکم می نمائیم .


این نوع کمپرسور اغلب در سیستم تبرید مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است قدرت آنها از

چند دهم اسب تا چند صدم اسب خواهد بود و می توان از یک سیلندر ویا چند سیلندر تشکیل شده

باشد . سرعت دورانی محور کمپرسور ممکن است از 2 تا 6 ( r . s -1 ) تغییر نماید . در

کمپرسور ها ممکن است موتور و کمپرسور از هم جدا بوده که کمپرسور های باز نامیده می شوند

( Hermiticaly Compressor ) خواهیم داشت که بیشتر در یخچالهای منزل که موتور

کوچکی دارند از این نوع کمپرسورها استفاده می شود
.

کمپرسورهای باز با قدرت های بالا غالباً افقی بوده و ممکن است دو عمله نیز باشند . در حالی که

کمپرسورهای بسته معمولاً عمودی و یک مرحله می باشند .

تقسیم بندی کمپرسورهای پیستونی :

الف ) از نظر قدرت برودتی به شرح زیر تقسیم بندی می شوند :

1 ـ ریز ـ تا5/ 3 kw/h  300 کیلو کالری در ساعت

2 ـ کوچک ـ از5 / 3 تا 23 kw/h  3 تا ( 20 هزار کیلو کالری در ساعت )

3 ـ متوسط ـ از 23 تا 105 kw/h  20 تا( 90 هزار کیلو کالری در ساعت )

4 ـ بزرگ ـ بیش از 105 kw/h ( بیش از 90 هزار کیلو کالری در ساعت)

ب ) از نظر مراحل تراکم به کمپرسورهای یک مرحله ای وکمپرسورهای دو یا سه مرحله ای .

ج) از نظر تعداد حفره کارگر به حرکت ساده به طوری که مبرد فقط در یک طرف پیستون متراکم

می شود و حرکت دوبل که مبرد به نوبت در هر دو طرف پیستون متراکم می شود .

د ) از نظر سیلندر به تک سیلندر و چند سیلندر .

و ) از نظر قرار گرفتن محور سیلندرها به افقی و قائم و زاویه ( V شکل و مایل)

ر ) از نظر ساختمان سیلندر و کارتر به ترکیبی و انفرادی .

م ) از نظر مکانیزم میل لنگ و شاتون به بدون واسطه ( معمولی ) و با واسطه .


اجزاء کمپرسور پیستونی تناوبی :

کارتر ـ در کمپرسورهای قائم و V شکل کارتر یک قسمت اساسی برای اتصال قسمتهای مختلف

است و ضمناً نیروی ایجاد شده را تحمل می کند لذا باید سخت و مقاوم باشد .

کارتر های بسته تحت فشار مکش بوده و مکانیزم میل لنگ و شاتون و روغن کاری در آن قرار

می گیرد و برای کنترل سطح روغن شیشه روغن نما و برای دسترسی به مکانیزم میل لنگ و

شاتون و پمپ روغن درپوشهای حفره ای و جنبی وجود دارد . در کمپرسورهای کوچک معمولاً یک

درپوش حفره ای وجود دارد , به فلانژ بالائی کارتر سیلندر متصل می گــردد . در کمپرسور های

متوسط بزرگ کارتر و سیلندر با هم ریخته می شوند .

این امر باعث کم شدن تعداد برجستگی ها و هرمتیک بودن کمپرسور و درست قرار گرفتن محور

سیلندر ها نسبت به محور درز ( سوراخ ) زیر یاطاقان میل لنگ می شود .

کارتر کمپرسور معمولاً از چدن ریخته شده بوده و در کمپرسور های کوچک از آلیاژ آلومینیوم

می باشد.

سیلندرها :

در کمپرسورهای عمود ( قائم ) و V شکل بدون واسطه بصورت مجموعه دو سیلندر یا بصورت

مجموع سیلندرها می سازند . در سیستم کارتر بوش داخلی پرس می شود که باعث کم شدن

خورندگی و ساده شدن تعمیرات می گردد و در صورت سائیده شدن قابل تعویض هستند . مجموعه

سیلندرها دارای کانال مکش و رانش مشترک می باشند . تحولات در داخل سیلندر عبارت است از

مکش و تراکم رانش مبرد است و بدنه سیلندر نیروهای فشار گاز و فشردگی رینگها و نیروی نرمال

مکانیزم میل لنگ و شاتون را تحمل می کند .

پیستون:

 در کمپرسورهای عمودی وV و VV شکل بدون واسطه پیستون های تخت عبــوری بکــار

می رود . ولی در کمپرسورهای غیر مستقیم الجریان ساده تر و غیر عبوری می باشد . در

پیستون های عبوری که فرم کشیده تری دارند و سوپاپ مکش روی آن قرار دارد کانالی وجود دارد

که از طریق این کانال بخار مبرد از لوله مکش به سوپاپ مکش هدایت شده . در کمپرسورهای

اتصال مستقیم با اتصال پیستون به شاتون به وسیله اشپیل های شناور پیستونی (3 گژنپین ) انجام

می گیرد .پیستون بدون رینگ معمولاً از چدن یا فولاد با کربنیک پائین ساخته می شود . پیستون

کمپرسورهای افقی از چدن یا فولاد با تسمه های بابیتی در قسمت پائین می باشد . مهره و پیستون

از جنس فولاد است . در پیستون های تخت لوله ای سوراخ های زیر گژنپین باید در یک راستا و

عمود بر محور پیستون باشد . ( برای اینکه در جمع کردن پیستون با شاتون پیستون نسبت به

محور سیلندر کج نباشد . در پیستون های دیسکی سوراخ زیر میله باید در یک راستای سطح

خارجی پیستون وسطح نگهدارنده لوله عمود بر محور پیستون باشد. شیارهای رینگ ها باید

موازی هم بوده و سطوح خارجی آنها عمود بر پیستون باشد . مفصل اتصال پیستون و شاتون

( دسته پیستون ) کاملاً شناور و آزاد است و می تواند در داخل بوش شاتون و بوشهای بدنه

پیستون آزادانه بچرخد .

رینگ های پیستون :

برای جلوگیری از نفوذ گاز متراکم شده به کارتر از رینگ های فشار( کمپرسی) و همچنین

جلوگیری از خروج روغن از آن از رینگ های روغن استفاده می شود که در شیارهای مخصوص

روی پیستون سوار می شوند . رینگ ها باید حتی الامکان کیپ شیار و در عین حال مانع حرکت

آزاد پیستون در سیلندر نشوند . تعداد رینگهای آب بندی بستگی به دور کمپرسور دارد .


واسطه ( کریسکف):

واسطه برای اتصال رابط و شاتون بکار می رود و یک حرکت متناوب مستقـــیم الخط را طی می کند


شاتون :

شاتون برای اتصال میل لنگ به پیستون یا به واسطه بکار می رود و جنس آن فولاد و بعضی اوقات

چدن تشکیل شده از میله با دو سر که یکی از آنها اتصال ثابت دارد و دیگری مجزا یا جدا شونده

است .

میل لنگ :

این قسمت کمپرسور یکی از مهم ترین اجزاء می باشد و باید خیلی سخت و محکم و در سطح

اتصال آن نباید در شرایط مختلف خورندگی ایجاد شود . میل لنگ یک محور چرخنده است که در

حرکت دورانی الکتروموتور را توسط شاتون به حرکت متناوبی پیستون در داخل سیلندر تبدیل

می کند .

چرخ طیّار :

چرخ طیار را روی میل لنگ بر خار نشانده و با مهره محکم می کنند . در زمانی که برای انتقال

انرژی از الکتروموتور به میل لنگ از تسمه استفاده می شود .

کاسه نمد :

برای محکم نمودن میل لنگ و آب بندی خروجی آن از بدنه کارتر در کمپرسورهای اتصال مستقیم

از کاسه نمد استفاده می شود . درست کارکردن کاسه نمد باعث آب بندی بودن کمپرسور و در نتیجه

کار صحیح کمپرسور می شود .

کاسه نمدها را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

کاسه نمد کمپرسورهای اتصال مستقیم با حلقه های اصطکاک , آب بندی بین حلقه ها در اثر ارتجاع

فنر یا سیلیفون یا دیافراگم و همچنین به کمک وان روغنی که ایجاد سیفون هیدرولیکی می نماید

می باشد . به گروه اول می توان کاسه نمد سیلیفونی و فنری را نسبت داد .

کاسه نمد کمپرسورهای اتصال غیرمستقیم دارای خانه های زیاد با حلقه های برجسته فلزی یا

مسطح با قشر فلوئور است . کاسه نمد سیلیفونی با گشتاور ( کوپل) اصطحکاک برتری .

فولاد تا سالهای اخیر در کمپرسورهای کوچک فریونی با میل لنگ به قطر تا 40 میلی متر مورد

استفاده قرار می گرفت. کاسه نمد فنری ـ کار کمتر در تهیه ، معتبر در کار ، مونتاژ ساده و کار

ساده تر مزایای کاسه نمدهای فنری با سیفون روغنی است .

بهترین نوع کاسه نمد فنری با کوپل یا چفت های حلقه ای می باشد که یکی از گرافیت مخصوص و

دیگری از فولاد سخت می شوند .

سوپاپ های مکش و رانش کمپرسور :

در کمپرسورهای مبرد این نوع سوپاپ ها خودکار است و بر اثر اختلاف فشار در دو طرفه صفحه

سوپاپ بازشده و در اثر ارتجاع فنر صفحه بسته می شود . مورد استفاده بیشتر را نوع نواری

( صفحه های باریک ) ارتجاعی بدون فنر دو طرفه دارد که یک آب بندی قابل اطمینان را بوجود

آورده و مقطع عبور زیادی را ایجاد می نمایند . صفحات این نوع سوپاپ ها از صفحات باریک

فولادی که خاصیت ارتجاعی دارند و به ضخامت2/ 0 تا 1 میــلی متر هستــند تهیــه می شوند و

فرم صفحات مختلف است . اجزاء اساسی هر سوپاپ عبارتند از صفحه سوپاپ , پایه ( نشیمنگاه)

که صفحه روی آن می نشیند و مقطع عبور و بست را تشکیل می دهند و محدود کننده صفحات روی

پایه . در بعضی از سوپاپ ها صفحه سوپاپ به وسیله فنر به پایه فشرده می شود . و در

کمپرسورهای فریونی غیر مستقیم الجریان سوپاپ های مکش و رانش در قسمت فوقانی سیلندر

( تخته سوپاپ ) واقع هستند .

سوپاپ محافظ :

برا ی حفاظت کمپرسور از سانحه در مواقع ازدیاد سریع فشار رانش از سوپاپ محافظ استفاده می

شود . ازدیاد سریع فشار رانش ممکن است بخاطر نبودن آب در کندانسور یا بسته بودن شیر رانش

در زمان روشن کردن کمپرسور بوجود بیاید .

در زمان کار کمپرسور سوپاپ محافظ باید بسته باشد و وقتی فشار از حد مجاز در سیلندر تجاوز

کرد آن باز شده و قسمت رانش را با قسمت مکش کمپرسور مرتبط می کند . فشار باز شدن سوپاپ

محافظ بستگی به اختلاف فشار محاسبه ای ( Pk - Po ) دارد که معمولاً برای آمونیاک و فریون

22 حدود2 / 1 مگا پاسکال یا 12 کیلو گرم بر سانتی متر مربع و برای فریون 12 حدود8/ 0

مگا پاسکال می باشد که باز شـدن ســـوپاپ محافــظ در اختلاف فــشار6/ 1 ( آمونیاک و فریون

22 ) و یک مگا پاسکال برای فریون 12 تنظیم می شود .

بای پاس (میان بر) :

دو نوع میان بر وجود دارد :

برای کم کردن قدرت مصرفی در استارت کمپرسورهای متوسط و بزرگ از میان بر استارت استفاده

می شود و قسمت رانش را به قسمت مکش متصل می کند و در نتیجه در زمان استارت نیروی وارد

بر پیستون حذف می شود یعنی کمپرسور در خلاص کار می کند و قدرت فقط برای حرکت کمپرسور

و جبران نیروی انرسی و مقاومت مصرف می گردد .


میان بر گاز ممکن است دستی یا اتوماتیک باشد که در این صورت برای باز شدن از یک شیر برقی

(سلونوئید) استفاده می شود و بسته شدن از طریق ضربان رله زمانی وقتی الکتروموتور دور

کافی را بدست می آورد صورت می پذیرد .

در میان بر دستی زمان استارت کمپرسور شیرهای رانش و مکش هر دو بسته هستند در حالی که

در میان بر اتوماتیک هر دو باز بوده و در لوله برگشت یک سوپاپ برگــشت بکار می رود. در

کمپرسورهای کوچک و متوسط تا قدرت 20 کیلو وات معمولاً از میان بر استارت استفاده نمی شود

و الکتروموتور آنها با گشتاور استارت بیشتری انتخاب می گردد . در کمپرسور های بزرگ برای

تغییر بازده برودتی از میان بر تنظیم استفاده می شود و بطور دستی یا اتوماتیک قسمت سیلندر به

قسمت مکش متصل می گردد و بدین ترتیب بازده برودتی حدود 40 الی 60 درصد کاهش می یابد .

سیستم روغن کاری :

روغن کاری گرم شدن و خورندگی قسمت های متحرک کمپرسور را کم کرده و انرژی مصرفی برای

مقاومت را تقلیل می دهد . همچنین باعث آب بندی بیشتر کاسه نمد , رینگ ها و سوپاپ ها می گردد

در کمپرسور های مبرد از روغن های مخصوص طبیعی و مصنوعی استفاده می گردد و برای

مبردهای مختلف روغن های متفاوتی بکار می رود .( با عددی که نشان دهنده غلظت روغن است)

روغن کاری کمپرسورها به دو طریق فشاری یک پمپ کوچک روغن را تحت فشار به یاطاقانها

ثابت متحرک می رساند . پمپ های مورد استفاده چرخ دنده ای یا پروانه ای و یا پیستونی می باشند

که یک سوپاپ آزاد کننده فشار در مسیر پمپ سوار می شود تا از تمرکز فشار زیاد بر روی پمپ

جلوگیری بعمل آورد . نیروی لازم برای کار پمپ از گردش میل لنگ تأمین می گردد که در پمپ های

پیستونی شناور انتهای میل لنگ یک بادامک یا برجستگی خارج از مرکز خواهد داشت و در پمپ

چرخ دنده ای سر میل لنگ نیز چرخ دنده ای برای چرخش پمپ دارد و در پمپ های پروانه ای

انتهای میل لنگ دارای یک وسیله گرداننده پره ای می باشد .

در قسمت مکش پمپ یک فیلتر قرار می گیرد . توری در ارتفاع 10 تا 15 میلی متر از کف کارتر

قرار گرفته و تعداد خانه های ( شبکه های توری) فیلتر بین 150 تا 300 عدد در یک سانتی متر

مربع می باشد . در قسمت رانش پمپ روغن کمپرسورهای متوسط و بزرگ یک فیلتر صفحه ای

شکافدار توری ریز قرار می گیرد که با کمک آنها وقتی محور بطور دستی می گردد متناوباً تمیز

می شود . فاصله بین صفحات03/ 0 تا1/ 0 میلی متر است . فشار روغن از طریق سوپاپ

مخصوص کنترل می شود و در صورت افزایش فشار باز شده و روغن از قسمت رانش پمپ به

کارتر می ریزد . معمولاً فشار روغن بین6/ 0 تا 2 اتمسفر بیش از فشار در کارتر است و هر

چقدر فشار روغن زیاد باشد مقدار روغن خروجی از کمپرسور نیز زیادتر می گردد . وقتی از

یاطاقانهای لغزنده استفاده می شود معمولاً تمام روغن از پمپ به یاطاقان فرستاده شده و از طریق

کانال های مخصوص در میل لنگ به یاطاقان شاتون و همچنین کاســه نمد می رود . وقتی میل لنگ

با یاطاقان نوسانی استفاده می شود , روغن به کاسه نمد داده شده و از شیار میل لنگ به قسمت

های دیگر روانه می گردد . کمپرسور ها معمولاً دارای کلید اطمینان روغن هستند که به فشار

روغن کار می کند و هر زمان که فشار روغن به دلیل خرابی سیستم افت کند موتور را از کار

می اندازد و کمپرسور خاموش می شود . در سیستم روغن کاری به طریق پاشش کارتر تا

 نیمه های یاطاقان اصلی پر از روغن می شود و زمانی که میل لنگ می چرخد ته شاتون ( قسمت

خمیده ) وارد روغن شده و با گردش میل لنگ روغن را به قسمت انتهای سیلندر و پیستون

می پاشد . گاهی قسمت انتهای شاتون در اتصال به میل لنگ دارای محفظه ای است که در ورود به

روغن پر شده و وارد یاطاقان می شود . سیستم روغن کاری پاششی معمولاً در کمپرسور های

کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .

در بعضی از کمپرسور ها برای سیستم روغن کاری خنک کننده آبی یا هوائی بصورت کوئل در نظر

می گیرند . در کمپرسور های معمولی مخزن روغن همان کارتر کمپرسور است ولی در

کمپرسورهای واسطه ای مخزن روغن مخصوصی در نظر گرفته میشود.

در کمپرسور هرمتیک از روغن کاری فشاری استفاده می شود .

سیستم خنک کننده کمپرسور :

کمپرسورها به دو علت اساسی خنک می شوند که یکی اصطکاک بین قطعات متحرک و دیگری

افزایش درجه حرارت ناشی از تراکم بخار است . خنک کردن کمپرسور به منظور جلوگیری از

کاهش کارآیی کمپرسور و همچنین نگهداری کیفیت روغن و روغن کاری است .

روغنی که برای روغن کاری به گردش در می آید وسیله خوبی برای جـــذب و دفع گرمــا می باشد

و به همین جهت در بعضی از کمپرسورها خنک کننده مخصوص بــرای روغن بکار می رود و در

بعضی از کمپرسورها سطح خارجی را پره دار می سازند تا سطح تبادل حرارتی آنرا با هوا زیاد کنند

و در بعضی انواع نیز از یک موتور و پنکه جهت عبور هوا بر روی کمپرسور و خنک کردن آن

استفاده می شود .

در سیستم هائی که تقطیر مبرد به وسیله آب خنک کننده برج است , کمپرسور نیز با آب خنک می

شود . برای گردش آب لوله با محفظه ای در قسمت مجاور بالای سیلندر در نظر گرفته می شود که

به کیسه خنک کننده معروف است . کمپرسور های هرمتیک ( بسته ) که موتور و کمپرسور در

یک پوسته قرار دارند بیشتر در معرض داغی قرار دارند و معمولاً با عبور دادن بخار قسمت مکش

کمپرسور با اطراف موتور گرمای آنرا می گیرند .

طبقه بندی: تبرید، 
برچسب ها:
کمپرسور پیستونی ( Reciprocating Compressor )، کمپرسور پیستونی Reciprocating Compressor، کمپرسور پیستونی، Reciprocating Compressor، Reciprocating، Compressor، کمپرسور، پیستونی، کیلو کالری، مبرد، پیستون متراکم، پیستون، تک سیلندر، چند سیلندر، ساختمان سیلندر، مکانیزم، اجزاء کمپرسور پیستونی تناوبی، کمپرسور پیستونی تناوبی، پیستونی تناوبی، میل لنگ، شاتون، روغن کاری، فلانژ، یاطاقان، کانال مکش، کمپرسورهای اتصال مستقیم، گژنپین، اشپیل های شناور پیستونی، رینگ های پیستون، واسطه، کریسکف، کاسه نمد، سیلیفون، دیافراگم، کوپل، رانش کمپرسور، نشیمنگاه، تخته سوپاپ، سوپاپ محافظ، آمونیاک، بای پاس، میان بر، شیر برقی، سلونوئید، سوپاپ، کلید اطمینان روغن، هرمتیک، تاسیسات و تهویه مطبوع، تاسیسات، تهویه،ارسال توسط
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم شهریور 1389

يخجال

دستگاه روشن نمی‌شود :

فیوز سوخته است : فیوز را تعویض کنید.

ولتاژ برق کم است : ولتاژ پریز برق را با ولت متر اندازه بگیرید. ولتاژ باید 10±220 % ولت

باشد. اگر بیش از اندازه بود، یا ولتاژ را کم کنید و یا برقکار را صدا کنید تا جداگانه برای یخچال

سیم کشی کند. اگر باز هم با این کارها ولتاژ تنظیم نشد، یک ترانسفورماتور اتوماتیک در قسمت

ورودی برق ساختمان وصل کنید.

خرابی ترموستات : دو سر سیم‌های ورودی و خروجی ترموستات را به عمل وصل کنید. اگر واحد

کار کرد و اتصالات نیز خوب بود، کنترل سرما (ترموستات) را تعویض کنید.

خرابی (بریدگی) سیم برق : یا لامپ آزمایش یا آمپرمتر را به دو سر سیم‌های خروجی وصل کنید،

اگر جریان از آن عبور نکرد و مدار قطع بود، سیم برق را تعویض کنید.

بریدگی مدار برق کمپرسور ، کلید اتوماتیک و یا کنترل سرما خراب است : آنها را تعمیر یا تعویض

کنید.

خرابی از تایمر است : آن را با لامپ آزمایش یا آمپرسنج بازدید کنید و در صورت لزوم تایمر را

تعویض کنید.

 • گرمای بیش از اندازه کابینت (اپراتور) مشاهده می‌شود.

باز شدن بیش از حد درب سرد کننده : نسبت به بسته کردن یا تعمیر درب اقدام کنید.

پر بودن بیش از اندازه کابینت که ازجریان طبیعی هوا در درون آن جلوگیری می‌شود : دستورات

لازم را به استفاده کننده بدهید.

قرار دادن غذا‌های گرم یا داغ در کابینت : به استفاده کننده از فریزر دستورات لازم را بدهید و به او

یادآور شوید که غذاها را قبل از آن که در درون فریزر گذاشته شوند، باید درجه حرارتشان برابر

دمای محیط باشد.

بسته نشدن کامل در : کابینت را تراز کنید و لاستیک های دور در را در صورت لزوم تعویض کنید.

روشن ماندن چراغ داخلی : کلید آن را بازدید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

خرابی واحد تنظیم گردش هوای داخل کابینت : دگمه کنترل را به سمت وضعیت سردتر حرکت دهید.

گرمکن جریان یخچال ، دریچه تنظیم جریان هوا باید باز شود. اگر کنترل کار نمی‌کند آن را عوض

کنید.

قرار گرفتن دگمه کنترل سرما در حالتی گرم که در نتیجه نمی‌گذارد دستگاه به اندازه کافی کار کند :

بد قرار گرفتن شبکه هوای قسمت فریزر : شبکه را بطور صحیح قرار دهید.

کار نکردن پنکه زیر فریزر : پنکه ، کلید آن و یا سیمهای معیوب را عوض کنید.

بد قرار گرفتن یا آب بندی نبودن واشر آب بندی کانال‌های هوا : واشرها را بازدید و دوباره آب بندی

کنید و یا در وضعیت دیگر قرار دهید.

دگمه را در حالت سردتر قراردهید.

 • سرد بودن بیش از حد کابینت (اپرا تور):

قرار گرفتن دگمه کنترل جریان هوای کابینت در سردترین وضعیت : دگمه را در وضعیت گرمتر قرار

دهید.

مانعی سبب شده که دریچه تنظیم جریان هوا در حالت باز باقی بماند : مانع را برطرف کنید.

خرابی کنترل جریان هوا : کنترل را تعویض کنید.

خرابی گرم کن جریان هوا : گرم کن را تعویض کنید.

 • گرمای بیش از حد فریزر :

خرابی کنترل سرما : کنترل را کاملا بازدید و آزمایش نموده و در صورت لزوم تعویض کنید.

خرابی موتور پنکه : موتور پنکه را بازدید نموده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

گرفتگی فضای بین پره‌های کف تبخیر کننده به وسیله یخ و برفک از گرمکن برفک زدا : سیم ها ,

ترموستات و یا کلید اتوماتیک بازدید به عمل آورید. هر یک از این قسمت‌ها ممکن است عامل

چنین عیوبی باشد.

کمبود مایع سرد کننده : سیستم را از نقطه نطر نشت بازدید کنید و سیستم را تعمیر ، تخلیه و دوباره

پر کنید.

بسته نشدن کامل در : یخچال را تراز کنید و تنظیم‌های لازم را انجام دهید.

بیش از اندازه باز و بسته نمودن در دستگاه : به استفاده کننده دستورات لازم را بدهید.

 • سرد بودن بیش از حد فریزر:

قرار گرفتن دگمه کنترل سرما در وضعیت نادرست است : دگمه را در وضعیت گرم‌تر قرار دهید.

عدم اتصال صحیح لوله‌های مویین کنترل سرما به جداره کلاف تبخیر می‌کند : گیره لوله‌ها را محکم

کنید و یا وضعیت آنها را تغییر دهید.

خرابی کنترل دستگاه سرما : این کنترل را بازدید و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

 • کار پیوسته و بدون وقفه دستگاه :

جریان نداشتن هوا در اطراف بدنه به اندازه کافی و یا قطع این جریان به وسیله یک مانع : محل

سرد کننده را عوض کنید و یا فاصله آن با دیوار و اشیای مجاور را زیاد کنید تا هوا بهتر جریان

یابد.

بسته نشدن کامل در : آن را بازدید و تنظیم‌های لازم را انجام دهید.

ساختن یخ در اندازه‌های بزرگ و با پر کردن بیش از حد کابینت : برای استفاده کننده شرح دهید که

پر کردن بیش از اندازه فریزر سبب می‌شود سرد کننده بی‌وقفه کار کند تا دمای لازم برای سرد کردن

حاصل شود.

درست نبودن مقدار ماده سرما زا : میزان سرما‌زا کم و یا زیاد است. از آن بازدید کنید. دستگاه را

تخلیه و دوباره با گاز مناسب پر کنید.

گرمای بیش از اندازه محیط : هوای داخل خانه را تا حد امکان تهویه کنید.

خرابی کنترل سرما : آن را بازدید کنید و ببینید آیا دستگاه عامل کار کردن مداوم سرد کننده است و

درجه حرارت را حفظ می‌نماید؟ کنترل را در صورت لزوم تعویض کنید.

خرابی کلید چراغ داخلی : مطمئن شوید که چراغ بعد از بسته شدن در خاموش می‌شود، در صورت

لزوم کلید را تعویض کنید.

باز ماندن بیش از حد در : بیش از اندازه در را باز و بسته نکنید.

 • کار کردن همراه سر و صدا:

محکم نبودن سطح زیرین فریزر : سطح زیر فریزر را محکم یا تقویت کنید.

برخورد لوله‌ها با یکدیگر و یا با بدنه : وضعیت آنها را تغییر دهید.

تراز نبودن فریزر : فریزر را تراز کنید.

لرزش سینی زیر جایخی : وضعیت سینی را تغییر دهید. در صورت لزوم بین آن یک لایی از جنس

فایبر گلاس


برخورد پره‌های پنکه به جدار آن و یا به زمین : وضعیت پنکه را تغییر دهید.

برخورد کمپرسور با زمین : پایه‌های نصب کمپرسور را تعویض کنید.

قرار دهید.

 • مصرف آمپر زیاد :

خرابی رله : رله را تعویض کنید.

ضعف یا خرابی فیوز اتوماتیک یا حفاظ اضافه جریان : این دستگاه را تعویض کنید.

کمبود ولتاژ : ولتاژ پریز فریزر را با ولت‌متر اندازه بگیرید. باید 10±240 % ولت باشد. ببینید

آیا وسایل برقی دیگر از همان مدار استفاده می کنند و یا سیم اتصال به برق بیش از حد طولانی و یا

کوتاه است.

خرابی کمپرسور : قبل از تعویض ، آن را به وسیله لامپ آزمایش بازدید کنید و مطمئن شوید اتصال

بدنه ندارد.

 • تجمع بیش از حد یخ و برفک دور کلاف لوله‌های تبخیر:

کلید خوب کار نمی کند :قبل از تعویض آن را به وسیله لامپ آزمایش بازدید کنید و در صورت لزوم

تعویض نمایید.

خرابی گرمکن برفک‌زا : گرمکن را تعویض نمایید.

وجود یخ زیاد در سینی زیر جایخی : گرمکن را تعویض کنید.

طبقه بندی: تبرید، 
برچسب ها:
عیب یابی و تعمیر یخچال فریزر، عیب یابی یخچال و فریزر، عیب یابی یخچال، عیب یابی فریزر، تعمیر و نگه داری یخچال و فریزر، تعمیر و نگه داری یخچال، تعمیر و نگه داری فریزر، مکانیک یخچال، برق یخچال، اواپراتور صفحه ای، کندانسور یخچال، کندانسر یخچال، کندانسور فریزر، کندانسر فریزر، کندانسر یخچال و فریزر، کندانسور یخچال و فریزر، سرمایش، تبرید، کمپرسور یخچال، کمپرسور فریزر، تاسیسات و تهویه مطبوع، تاسیسات، تهویه،ارسال توسط
 
تاريخ : شنبه سیزدهم شهریور 1389

سرويس

 ساختمان آبگرمکن:

الف-ژاکت:رويه يا کاور از جنس ورق آهن ساخته شده که بخاطر زيبايي و دوام بيشتر آن را لعاب مي رهند.

ب-پايه:يا شاسي که اجزاء آبگرمکن روي آن سوار مي شود.

ج- مخزن آب:محفظه بين دو استوانه داخل هم را مخزن تشکيل مي دهد.که از ورق آهن گالوانيزه يا سياه به ضخامت 3تا 4 ميليمتر ساخته مي شود .چنانچه از ورق سياه باشد داخل آن را لعاب مي دهند تا عمر آن در مقابل زنگ زدن بيشتر گردد.

د-دودکش:استوانه دو سر آزاد داخلي را دودکش نامند که يک سر آن روي اطاق احتراق و سر ديگر به دودکش ساختمان که به فضاي آزاد منتهي مي گردد.

ه- اطاق احتراق:محفظه تشکبل شعله که از مشعل (اجاق)و اتصالات تشکيل مي شود.

و-محل نصب کنترل:در روي ژاکت يک سوراخ و مقابل آن روي مخزن بوشني تعبيه شده که  بالب ترموستات (که دماي آب را کنترل مي کند) در آن قرار مي گيرد.

ز- کاربراتور گازي : براي کنترل سوخت که بايد از ترموستات يا آکواستات فرمان بگيرد و همچنين روشن بودن دائم شمعک (پيلوت)دستگاهي مورد نياز است که کاربراتور ناميده مي شود.(درشکل نقشه انفجاري يک نمونه کاربراتور ديده مي شود.)

سرويسوتعمير ابگرمكن گازي

ح-ترموستات:کنترل سوخت و زمان روشن و خاموش بودن آبگرمکن را بر عهده دارد.

ط-بوشن هاي ورود و خروج آب:براي ورود آب سرد از پايين ترين قسمت آبگرمکن وخروج آب گرم از بالاترين قسمت آبگرمکن و براي نصب شير اطمينان و همچنين براي نصب شير تخليه در روي مخزن آب بوشن هايي تعبيه شده است.

سرويس و نگهداري آبگرمکن گازي -

قبل از اقدام به هر نوع سرويس آبگرمکن ها لازم است ابتدا شير گاز اصلي ورود به آبگرمکن بسته شود تا آبگرمکن خاموش گردد وپس از مدتي که سرد شد به سرويس آن مي پردازيم.

مراحل باز کردن اجاق- با توجه به شکل ها و ترتيب شماره ي آن ها، اجاق را باز کنيد.

سرويس وتعمير ابگرمكن گازي مخزنيسرويس وتعمير ابگرمكن گازي مخزنيسرويس وتعمير ابگرمكن گازي مخزنيبعد از باز کردن اجاق و متعلقات آن،

الف-در صورتي که اجاق کثيف و سوراخ هاي خروج گاز مسدود گشته اند،آن را با فرچه پاک کرده و توسط فشار آب شستشو دهيد.

ب-اگر شعله پيلوت کوتاه بوده ،با باز کردن در پوش زير پيلوت طبق شکل 6و7با استفاده از پيچ گوشتي ،پيچ تنظيم شعله را کمي شل نماييد. تذکر :مقدار باز کردن پيچ تنظيم پيلوت نبايد از 1/4 دور بيشتر باشد چون شعله دودزا مي شود.

ج- قطعات باز شده را عکس حالت باز کردن ببنديد و آبگرمکن را روشن نماييد کليه اتصالات را با کف صابون تست نماييد و در صورت تشکيل حباب فورا" شير اصلي را ببنديد و رفع عيب نماييد.

شير اطمينان و روش تست آن - شير اطمينان يا شير رها کننده بطور اتوماتيک وظيفه دارد در برابر فشار يا درجه حرارت يا هر دوي آن ها آبگرمکن را کنترل نموده تا از ترکيدن و انفجار آبگرمکن جلوگيري نمايد.اين شيرها از يک طرف به مخزن آبگرمکن متصل شده و از طرف ديگر به لوله اي که سر آن آزاد است راه دارد (لوله سر ريز). براي تست کردن شير اطمينان بايد اهرم شير را کمي بالا کشيده در صورتي که از لوله سر ريز مقداري آب خارج شود و بعد از آزاد کردن اهرم آب قطع گرديد،دليل بر صحت کار شير مي باشد.(در شکل زير يک شير اطمينان اتوماتيک حرارتي و فشاري نشان داده شده است.).

سرويسگ

پايانارسال توسط
 
تاريخ : چهارشنبه دهم شهریور 1389

بدست آوردن آدرس IP از روی ایمیل یاهو

برای بدست آوردن آي پي از روی ايميل يک راه قانوني وجود دارد که خود ياهو اين سرويس را به کاربرانش داده.
ايميل خود را باز کنید گرينه Mail Options را انتخاب کنید سپس گزينه General Preferences دراين قسمت تغيراتي را ميتوانيد در ايميل خود ايجاد کنيد مثل from name اسم خود را در نامه هائي که ميفرستيد تغير ميدهد یا messeges per page تعداد نامه هائي که در يک صفحه نشان داده ميشود و . . .  حالا در قسمت headers با انتخاب   show all ميتوانيد IP کساني که به شما ايميل فرستاده اند را ببينيد و در انتها تغيرات را seve کنيد وحالا هرکس که برای شما ایمیل بفرستد آی پی او را مشاهده خواهید کرد
.

چگونه افراد را بدون اینکه خودشان متوجه شوند add کنیم

برای اینکه شما بتوانید فردی را بدون اینکه خودش متوجه شود به لیست دوستان اضافه کنید احتیاج به برنامه ی buddymanager دارید. که در زیر به آموزش آن می پردازیم.

1-ابتدا ID و Password خود را در قسمت Yahoo ID و Password برنامه بنویسید و دکمه Login را فشار دهید تا از طریق برنامه به ID شما Login شود.

 2-ID کسی را که می خواهید Add کنید و شخص متوجه نشود که شما او را Add کرده اید در قسمت Friends ID  بنویسید و دکمه ی Add را فشار دهید.

بعد از انجام این کارها فرد مورد نظر در لیست دوستان شما Add خواهد شد بدون اینکه خودش متوجه شود

طریقه تشخیص invisible بودن دوستان

چگونه بفهميم كدام يك از دوستانمان به صورت Invisible وارد Yahoo Messenger شده است؟

براي اين كار بر روي نام فردي كه مي خواهيد بفهميد Invisible آمده يا نه، كليك راست كنيد و از سندي كه ظاهر شده گزينه ي Invite Conference را انتخاب كنيد. سپس منتظر بمانيد، در اين صورت چهار حالت ممكن است رخ دهد:

1. كاربر مورد نظر حضور ندارد، پس پيغامي به صورت زير ظاهر مي شود:

None if the Users in the invite list are available.join the conference.Please try at a later time

2.كاربر در اينترنت حضور دارد ولي دعوت شما را رد مي كند سپس در كادر پنجره ي كنفرانسش پيغامي مبني بر اينكه من دعوت شما را رد مي كنم ظاهر مي شود! خوب پس كاربر حضور داشته كه توانسته دعوت شما را رد كند.

3.كاربر به دعوتي كه شما براي كنفرانس براي او فرستاده ايد پاسخ مثبت مي دهد، پس واضح است كه او حضور دارد و شما مي توانيد نام او را در پنجره كنفرانس ببينيد.

4.هيچ پيغامي وارد نمي شود! اين كاربر دست شما را خوانده و به پيغامي كه حاوي پرسش مبني بر دعوت شما به كنفرانس است پاسخ نمي دهد تا لو نرود. پس نتيجه مي گيريم كه كاربر حضور دارد. در نتيجه فقط هنگامي كه واقعا كاربر حضور ندارد حالت اول رخ مي دهد، در بقيه حالات حتما كاربر حضور دارد شك نكنيد.

ترفند انتقال Add list های یک ID به ID دیگر

برای این کار:
ابتدا میبایست به ID که لیست دوستانتان در آن است login بشوید.
سپس ID جدید را که میخواهید Add list هایتان را به آن اضافه کنید add کنید.
بعد از add شدن ID جدید بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Send My Messenger List را انتخاب کنید.
در پنجره باز شده ، ID دوستانی را که میخواهید انتقال یابند را تیک زده و بر روی دکمه Finish کلیک کنید.
حال پیغامی را مبنی بر اینکه تعداد مشخصی از دوستانتان به ID جدید انتقال یافته اند مشاهده خواهید کرد.
در مرحله پایانی میبایست با ID که add list هایتان را برایش فرستاده اید لوگین بشوید.
به محض ورود با پیغامی روبرو خواهید شد که باید بر روی View Contacts کلیک کرده تا ID های فرستاده شده را دریافت کنید.
حال تمامی add list های ID قبل را در ID جدید خود دارید.ارسال توسط
 
تاريخ : جمعه پنجم شهریور 1389

حذف درایوها از MY COMPUTER ( مخفی کردن درايوها )

 

توجه : اگر با رجيستری آشنايی کافی نداريد ، در کار با رجيستری تمامی نکات را به درستی انجام دهيد ،

 چون اگر بخشی از رجيستری ويندوز به اشتباه تغيير داده شود و يا دستکاری شود احتمال به وجود آمدن

هر مشکلی در ويندوز و يا حتی نصب مجدد سيستم عامل خواهد بود.

با اين ترفند شما مي توانيد هر يک از درايوهاي موجود در سيستم خود را ناپديد کنيد.

 ابتدا به کمک دستور Regedit که در Start ==> Run تايپ ميکنيد رجيستري خود را باز نماييد سپس

به کليد زير مراجعه کنيد :
 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer
 

و يک متغير جديد از نوع DWORD ساخته و نام آن را NoDrivers بگذاريد مقداري که براي اين متغير تعيين

مي کنيد نشان مي دهد که چه درايوهايي مرئی هستند راست ترين بيت مربوط به گردونه ي:Aو بيت

 بيست و ششم مربوط به گردونه ي :Z است براي مخفي کردن هر درايو کافي است بيت آن را روشن

 کنيد. اگر با اعداد هگزا آشنايی کافی نداريد مي تونيد از اعداد دسيمال زير براي مخفي کردن هر درايو

يا چند درايو استفاده کنيد مثل اعداد زير :

A:1 , B:2 , c:4 , D:8 , E:16 , F:32 و...........

براي ناپديد کردن تمام درايوها مي توانيد از  6ffffff  ( عدد ۶ و  ۶ تا f پشت سر هم ) 

 را به متغير NoDrives بدهيد .

نکته : برای ديدن تغييرات اعمال شده بر روی ويندوز حتما يا ويندوز خود را Logg off کرده و يا آن را Reset

نمائيد.                                                                                                                                    چگونه ميشه محدوديت تايپ رو در ياهو مسنجراز بين برد؟

 

اين كار بصورت ۱۰۰٪ امكان پذير نيست ولي ميتونيد با زدن يك حقه کوچيک به ياهو درحدود ۲۰سطر متن

 تايپ كنيد براي اين كار:

۱-وارد ياهو مسنجر شده و با آي دي خودتون Sign In كنيد.

۲-روي New Status Messege كليك كنيد.

۳-پس از نوشتن متني (تا حدي كه سطر اول پر شود) به جاي ok يا Enter دكمه:

Ctrl+Enter رو همزمان با هم فشار دهيد تا به سطر بعدي برويد . در اين سطر هم متني تايپ كنيد و به

 همين ترتيب ميتوانيد تا ۲۰ سطر ادامه دهيد ولي به اين نكته توجه كنيد كه كل متن در ياهو مسنجر نشان

 داده نميشود و براي ديدن آن بايد موس را روي اي دي خودتون چند لحظه نگه داريد تا كل متن نشان داده

 شود .

 

غیر ممکن کردن یافتن رمز عبور توسط برنامه های پسورد یاب

 

1- براي ايجاد كلمه عبور، از حروف بزرگ و كوچك و به صورت يك در ميان یا هر جوری که دوست دارید 

iDoLdEsIgN یا IdoLDEsiGN

۲ - حروف اول كلمات يك جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب كنيد.

مثلاًدر جمله:"If sentence is longer password would be safer " كه رمز عبور آن به اين صورت تبديل

مي شود: " Isilpwbs "

3 - عدد يا شماره تلفنی را براي خود در نظر بگيريد و آن را با دكمه Alt تايپ كنيد.

مثلاً : شماره تلفن :  ۹۷۱۲۲۳۳   را با دكمه Alt به صورت تک تک و جدا به اين صورت تبديل مي شود:

البته اين الان برعکس به نمايش در مياد.

○•☺☻☻♥♥ 

4 - لغتي را در نظر بگيريد و سپس حروف سمت راست آن را که بر روي صفحه كليد قرار دارد، بنويسيد:

مثال: Hardware تبديل مي شود به: Jstfestr  ، البته شايد اين روش براتون کمی سخت باشه.

5 - لغت يا تركيبي را براي خود در نظر بگيريد مانند “24Oktober” و بعد آن را بهم بريزيد به اين صورت كه

 حروف اول آن را با حرف آخر، حرف دوم را با حرف ماقبل آخر و به همين ترتيب بقيه را بنويسيد:

 24r4eObkot

6 - لغات يك جمله را به اختصار بنويسيد اين اختصارات را خود شما تعيين مي كنيد و از قاعده خاصي پيروي

 نمي كنند.
مثلاً عبارت White meat with cabbage تبديل مي شود به:

“whtmtwtcabge”

۷ - در رمز عبور از علائم ويژه استفاده كنيد.

مثال: “c/Om%u\t§E~r

تبدیل فایلهای صووتی به Mp3 در مدیا پلیر ویندوز

 

( قابل اجرا در نسخه های ، مدیا پلیر 7 و بالاتر )

1 - بعد از گذاشتن Cd در کامیپیوترتون ، در پنجره ای که به صورت اتوماتیک ظاهر میشه انتخاب گزینه

Copy  Music From Cd و  یا باز کردن برنامه مدیا پلیر و زدن گزینه Copy From Cd  در منوی کنار مدیا پلیر

( Menu bar )

2- انتخاب فایلهای  مورد نظر شما با تیک   زدن کنار آنها  - ( فایلهایی که میخواهید از Audio   سی دی به 

 فرمت MP3  تبدیل  شوند )

3- انتخاب گزینه Copy Music  که در قسمت بالای Caption  مدیا پلیر قرار دارد. ( آیکون دایره ای قرمز رنگ )

4- انتخاب گزینه های  2 و 3 به ترتیب از بالا ، سپس Next  کنید و در قسمت پایین صفحه بعد میتونید فرمت

 خروجی( تنظیم کیفیت فایل های CD ) که به نظر من بهتره  که اونو روی (  96 Kbps ) قرار بدید  و روی

 گزینه Finish کلیک کنید تا کار کپی و تبدیل به فرمت MP3 شروع بشه.

نکته : محل ذخیره فایل ها بطور پیش فرض در  ( My Documents \ My music  )  شما  می باشد که اگه

خواستید میتونید قبل از زدن گزینه Finish اونو تغییر بدید.

اضافه کردن وب سایت مورد نظر به Favorites

 

توجه : قابل اجرا در نسخه های Internet Explorer 5.5 -  Netscape Navigator 4  و نسخه های بعدی 

آنها.این ترفند بسیار ساده ولی کاربردی است. شاید اگر تا به حال این ترفند به گوشتون نخورده باشه از این

به بعد ، بیشتر از این ترفند استفاده خواهید کرد.

شما تا به حال اگه میخواستید وب سایت مورد نظرتون رو به  Favorites  اینترنت اکسپلرر Add بکنید به

صفحه  وب سایتی که روی ویندوزتون باز هست رفته و از اونجا با باز کردن  منوی Favorites  و  گزینه Add 

Favorites  و به دنبال اون گذاشتن  اسمی برای اون وب سایت و تعیین محلی برای اضافه شدن  و . . .

انجام میدادید. شما تا به حال این مراحل  رو انجام می دادید که به نظر من کمی طولانی و  وقت گیره .

از این به بعد میتونید برای اضافه کردن وب سایت مورد نظر ، به صفحه ای که اون وب سایت روی

 اکسپلررتون بازه  برید  و  با زدن  دو کلید ترکیبی  Ctrl  +  D  ( فقط  یکبار  )  وب سایت مورد نظر رو  به

 مسیر اصلی  و به اصطلاح Root  ،  وب سایت های منتخبتون  ( Favorites ) اضافه کنید.

(  اسم اون وب سایت در Favorites = با عنوانی که اون وب سایت داره  ).

منوی Start ويندوز بدون انيميشن

 

زماني كه منويي را باز ميکنيد , ويندوز اين عمليات را در چند تصوير انجام داده و برای شما نشان ميدهد

 ويندوز اين عمليات را در چند تصوير انجام ميدهد. كه اين موضوع بعضي مواقع واقعا خسته کننده

 می شود. براي غير فعال كردن اين موضوع , به  كليد زير در رجيستری برويد :

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop


و در سمت راست به دنبال گزينه Menu Show Delay بگرديد و به آن مقدار رشته اي صفر را بدهيد.

حالا به نظر ميرسد منوی استارت شما سريعتر شده و از حالت کندی قبل خارج شده است.

نکته : البته اگر بعد از صفر کردن اين مقدار کامپيوتر خود را Reset  کنيد بهتر است.

راهی برای پیدا کردن IP فرسنده ایمیل , در یاهو

 

در این ترفند ميخوام راهی براي پيدا کردنن IP ایمیل دوستانتون براتون بگم 

( قابل توجه اونایی که فکر ميکنن  چنین کاری غیر ممکنه )

اين راه نياز به تغيیراتي در تنظيمات دارد مراحل زير را دنبال کنيد Mail Options ايميلتان را باز کرده  سپس

 گزينه General Preferences   را انتخاب کنيد در اين قسمت تغيراتي را ميتوانيد در ايميلتان ايجاد کنيد مثل 

 From name اسمتون رو در نامه هائي که ميفرستيد تغير ميدهد و messeges per page تعداد نامه هائي

 که در يک صفحه نشان داده ميشود و . . .  ادامه ترفند رو بگم : Headers  در اين قسمت با انتخاب . . . 

 Show all ميتونيد IP کسائي که بهتون ايميل ميفرستن رو ببنيد و در انتها تغيیرات را   Save کنيد به همین

 راحتی !

 

خارج کردن برنامه از حافظه کامپیوتر شما در زمان Shut Down در ویندوز

 

شايد اين مشکل برای عموم شما  پيش آمده باشه كه  ، وقتي قصد خروج  از ويندوز را داشته اید ، ويندوز

 پيغامي  مبني بر اينكه  برنامه XXXX  در حال اجراست . و سوالی از  شما مبنی بر اینکه آيا مي خواهيد به

 کار این برنامه در حال حاضر پایان داده شود یا خیر  پرسيده است ؟

براي  رفع این مشکل ويندوز به طور خودكار و خاتمه اجرای  چنين برنامه هايي  ،  در رجيستري ويندوز  كليد

 زیر را بیابید :

[HKEY_USER\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]

( این مقدار  Auto End Tasks  به طور پیش فرض با مقدار صفر در ویندوز XP موجود است ) ولی اگر از ویندوز

دیگری استفاده می کنید و این مقدار را پیدا نکردید ،   يك مقدار رشته اي به نام Auto End Tasks بسازيد

 ( تمامی مقادیر موجود در رجیستری باید بدون فاصله و دقیقا به همین شکل  گفته شده ساخته شوند )

 و به آن مقدار 1 را بدهيد.

عکس گرفتن از فایل ویدئویی با Media Player

 

شاید براتون جالب باشه که بدونید ،  که  با خود برنامه  Media  Player  ویندوز هم میشه عکس گرفت  یا

به اصطلاح کامپیوتری Capture  کرد .

نکته :  (  البته تا اونجائی که من میدونم فقط در  Media  Player 7.x.x  و  Media  Player  9.x.x 

و   Media  Player  10.x.x ).

انجام اینکار به راحتی آب خوردنه . فایل ویدئویی خودتون رو با  Media  Player  باز کرده  و کلیدهای

ترکیبی   Ctrl + i  رو با هم زده و  بعد از اون مسیری رو برای تعیین ذخیره فایل در کامپیوترتون  بدهید .

تنظیم وضغیت Num Loack دز زمان ورود به ویندوز

اگر با هر بار ورود به ويندوز XP / 2000 / NT كليد Num Lock صفحه كیبوردتون خاموش است، 

کامپیوترتون رو  بیخودی دستکاری نکنید !

تنظیم اين  کار مربوط به ( رجیستری ) ويندوز مي شود . براي رفع اين مشكل وارد برنامه REGEDIT 

شويد و کلید زیر را پیدا کنید :

[HKEY_Current_User\Control Panel\Keyboard]

يك مقدار رشته اي ( برای اینکار Right click  در بخش راست  رجیستری و انتخاب گزینه String Value  )

به نام InitialKeyboardIndicators (  این مقدار به طور پیش فرض با مقدار صفر در ویندوز XP موجود است

، در صورت عدم وجود این رشته عینا رشته ای با همین اسم بسازید  ) ساخته  و به آن مقدار 2  بدهيد.

مقدار 2 باعث ميشود كه ويندوز آخرين وضعيت كليد Num Lock را ضبط كند و در زمان ورود بعدی شما به

ویندوز  آخرین وضعیت قبلی  این کلید را اجرا کند و   مقدار صفر ، كليد Num Lock را هنگام ورود به ويندوز

خاموش نگه خواهد داشت.

 

توجه : اگر با رجيستری آشنايی کافی نداريد ، در کار با رجيستری تمامی نکات را به درستی انجام دهيد ،

 چون اگر بخشی از رجيستری ويندوز به اشتباه تغيير داده شود و يا دستکاری شود احتمال به وجود آمدن

هر مشکلی در ويندوز و يا حتی نصب مجدد سيستم عامل خواهد بود.

با اين ترفند شما مي توانيد هر يک از درايوهاي موجود در سيستم خود را ناپديد کنيد.

 ابتدا به کمک دستور Regedit که در Start ==> Run تايپ ميکنيد رجيستري خود را باز نماييد سپس

به کليد زير مراجعه کنيد :
 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer
 

و يک متغير جديد از نوع DWORD ساخته و نام آن را NoDrivers بگذاريد مقداري که براي اين متغير تعيين

مي کنيد نشان مي دهد که چه درايوهايي مرئی هستند راست ترين بيت مربوط به گردونه ي:Aو بيت

 بيست و ششم مربوط به گردونه ي :Z است براي مخفي کردن هر درايو کافي است بيت آن را روشن

 کنيد. اگر با اعداد هگزا آشنايی کافی نداريد مي تونيد از اعداد دسيمال زير براي مخفي کردن هر درايو

يا چند درايو استفاده کنيد مثل اعداد زير :

A:1 , B:2 , c:4 , D:8 , E:16 , F:32 و...........

براي ناپديد کردن تمام درايوها مي توانيد از  6ffffff  ( عدد ۶ و  ۶ تا f پشت سر هم ) 

 را به متغير NoDrives بدهيد .

نکته : برای ديدن تغييرات اعمال شده بر روی ويندوز حتما يا ويندوز خود را Logg off کرده و يا آن را Reset

نمائيد.                                                                                                                                    چگونه ميشه محدوديت تايپ رو در ياهو مسنجراز بين برد؟

 

اين كار بصورت ۱۰۰٪ امكان پذير نيست ولي ميتونيد با زدن يك حقه کوچيک به ياهو درحدود ۲۰سطر متن

 تايپ كنيد براي اين كار:

۱-وارد ياهو مسنجر شده و با آي دي خودتون Sign In كنيد.

۲-روي New Status Messege كليك كنيد.

۳-پس از نوشتن متني (تا حدي كه سطر اول پر شود) به جاي ok يا Enter دكمه:

Ctrl+Enter رو همزمان با هم فشار دهيد تا به سطر بعدي برويد . در اين سطر هم متني تايپ كنيد و به

 همين ترتيب ميتوانيد تا ۲۰ سطر ادامه دهيد ولي به اين نكته توجه كنيد كه كل متن در ياهو مسنجر نشان

 داده نميشود و براي ديدن آن بايد موس را روي اي دي خودتون چند لحظه نگه داريد تا كل متن نشان داده

 شود .

 

غیر ممکن کردن یافتن رمز عبور توسط برنام

 

1- براي ايجاد كلمه عبور، از حروف بزرگ و كوچك و به صورت يك در ميان یا هر جوری که دوست دارید 

iDoLdEsIgN یا IdoLDEsiGN

۲ - حروف اول كلمات يك جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب كنيد.

مثلاًدر جمله:"If sentence is longer password would be safer " كه رمز عبور آن به اين صورت تبديل

مي شود: " Isilpwbs "

3 - عدد يا شماره تلفنی را براي خود در نظر بگيريد و آن را با دكمه Alt تايپ كنيد.

مثلاً : شماره تلفن :  ۹۷۱۲۲۳۳   را با دكمه Alt به صورت تک تک و جدا به اين صورت تبديل مي شود:

البته اين الان برعکس به نمايش در مياد.

○•☺☻☻♥♥ 

4 - لغتي را در نظر بگيريد و سپس حروف سمت راست آن را که بر روي صفحه كليد قرار دارد، بنويسيد:

مثال: Hardware تبديل مي شود به: Jstfestr  ، البته شايد اين روش براتون کمی سخت باشه.

5 - لغت يا تركيبي را براي خود در نظر بگيريد مانند “24Oktober” و بعد آن را بهم بريزيد به اين صورت كه

 حروف اول آن را با حرف آخر، حرف دوم را با حرف ماقبل آخر و به همين ترتيب بقيه را بنويسيد:

 24r4eObkot

6 - لغات يك جمله را به اختصار بنويسيد اين اختصارات را خود شما تعيين مي كنيد و از قاعده خاصي پيروي

 نمي كنند.
مثلاً عبارت White meat with cabbage تبديل مي شود به:

“whtmtwtcabge”

۷ - در رمز عبور از علائم ويژه استفاده كنيد.

مثال: “c/Om%u\t•E~r

ه های پسورد یاب

تبدیل فایلهای صووتی به Mp3 در مدیا پلیر ویندوز

 

( قابل اجرا در نسخه های ، مدیا پلیر 7 و بالاتر )

1 - بعد از گذاشتن Cd در کامیپیوترتون ، در پنجره ای که به صورت اتوماتیک ظاهر میشه انتخاب گزینه

Copy  Music From Cd و  یا باز کردن برنامه مدیا پلیر و زدن گزینه Copy From Cd  در منوی کنار مدیا پلیر

( Menu bar )

2- انتخاب فایلهای  مورد نظر شما با تیک   زدن کنار آنها  - ( فایلهایی که میخواهید از Audio   سی دی به 

 فرمت MP3  تبدیل  شوند )

3- انتخاب گزینه Copy Music  که در قسمت بالای Caption  مدیا پلیر قرار دارد. ( آیکون دایره ای قرمز رنگ )

4- انتخاب گزینه های  2 و 3 به ترتیب از بالا ، سپس Next  کنید و در قسمت پایین صفحه بعد میتونید فرمت

 خروجی( تنظیم کیفیت فایل های CD ) که به نظر من بهتره  که اونو روی (  96 Kbps ) قرار بدید  و روی

 گزینه Finish کلیک کنید تا کار کپی و تبدیل به فرمت MP3 شروع بشه.

نکته : محل ذخیره فایل ها بطور پیش فرض در  ( My Documents \ My music  )  شما  می باشد که اگه

خواستید میتونید قبل از زدن گزینه Finish اونو تغییر بدید.

اضافه کردن وب سایت مورد نظر به Favorites

 

توجه : قابل اجرا در نسخه های Internet Explorer 5.5 -  Netscape Navigator 4  و نسخه های بعدی 

آنها.این ترفند بسیار ساده ولی کاربردی است. شاید اگر تا به حال این ترفند به گوشتون نخورده باشه از این

به بعد ، بیشتر از این ترفند استفاده خواهید کرد.

شما تا به حال اگه میخواستید وب سایت مورد نظرتون رو به  Favorites  اینترنت اکسپلرر Add بکنید به

صفحه  وب سایتی که روی ویندوزتون باز هست رفته و از اونجا با باز کردن  منوی Favorites  و  گزینه Add 

Favorites  و به دنبال اون گذاشتن  اسمی برای اون وب سایت و تعیین محلی برای اضافه شدن  و . . .

انجام میدادید. شما تا به حال این مراحل  رو انجام می دادید که به نظر من کمی طولانی و  وقت گیره .

از این به بعد میتونید برای اضافه کردن وب سایت مورد نظر ، به صفحه ای که اون وب سایت روی

 اکسپلررتون بازه  برید  و  با زدن  دو کلید ترکیبی  Ctrl  +  D  ( فقط  یکبار  )  وب سایت مورد نظر رو  به

 مسیر اصلی  و به اصطلاح Root  ،  وب سایت های منتخبتون  ( Favorites ) اضافه کنید.

(  اسم اون وب سایت در Favorites = با عنوانی که اون وب سایت داره  ).

منوی Start ويندوز بدون انيميشن

 

زماني كه منويي را باز ميکنيد , ويندوز اين عمليات را در چند تصوير انجام داده و برای شما نشان ميدهد

 ويندوز اين عمليات را در چند تصوير انجام ميدهد. كه اين موضوع بعضي مواقع واقعا خسته کننده

 می شود. براي غير فعال كردن اين موضوع , به  كليد زير در رجيستری برويد :

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop


و در سمت راست به دنبال گزينه Menu Show Delay بگرديد و به آن مقدار رشته اي صفر را بدهيد.

حالا به نظر ميرسد منوی استارت شما سريعتر شده و از حالت کندی قبل خارج شده است.

نکته : البته اگر بعد از صفر کردن اين مقدار کامپيوتر خود را Reset  کنيد بهتر است.

راهی برای پیدا کردن IP فرسنده ایمیل , در یاهو

 

در این ترفند ميخوام راهی براي پيدا کردنن IP ایمیل دوستانتون براتون بگم 

( قابل توجه اونایی که فکر ميکنن  چنین کاری غیر ممکنه )

اين راه نياز به تغيیراتي در تنظيمات دارد مراحل زير را دنبال کنيد Mail Options ايميلتان را باز کرده  سپس

 گزينه General Preferences   را انتخاب کنيد در اين قسمت تغيراتي را ميتوانيد در ايميلتان ايجاد کنيد مثل 

 From name اسمتون رو در نامه هائي که ميفرستيد تغير ميدهد و messeges per page تعداد نامه هائي

 که در يک صفحه نشان داده ميشود و . . .  ادامه ترفند رو بگم : Headers  در اين قسمت با انتخاب . . . 

 Show all ميتونيد IP کسائي که بهتون ايميل ميفرستن رو ببنيد و در انتها تغيیرات را   Save کنيد به همین

 راحتی !

 

خارج کردن برنامه از حافظه کامپیوتر شما در زمان Shut Down در ویندوز

 

شايد اين مشکل برای عموم شما  پيش آمده باشه كه  ، وقتي قصد خروج  از ويندوز را داشته اید ، ويندوز

 پيغامي  مبني بر اينكه  برنامه XXXX  در حال اجراست . و سوالی از  شما مبنی بر اینکه آيا مي خواهيد به

 کار این برنامه در حال حاضر پایان داده شود یا خیر  پرسيده است ؟

براي  رفع این مشکل ويندوز به طور خودكار و خاتمه اجرای  چنين برنامه هايي  ،  در رجيستري ويندوز  كليد

 زیر را بیابید :

[HKEY_USER\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]

( این مقدار  Auto End Tasks  به طور پیش فرض با مقدار صفر در ویندوز XP موجود است ) ولی اگر از ویندوز

دیگری استفاده می کنید و این مقدار را پیدا نکردید ،   يك مقدار رشته اي به نام Auto End Tasks بسازيد

 ( تمامی مقادیر موجود در رجیستری باید بدون فاصله و دقیقا به همین شکل  گفته شده ساخته شوند )

 و به آن مقدار 1 را بدهيد.

عکس گرفتن از فایل ویدئویی با Media Player

 

شاید براتون جالب باشه که بدونید ،  که  با خود برنامه  Media  Player  ویندوز هم میشه عکس گرفت  یا

به اصطلاح کامپیوتری Capture  کرد .

نکته :  (  البته تا اونجائی که من میدونم فقط در  Media  Player 7.x.x  و  Media  Player  9.x.x 

و   Media  Player  10.x.x ).

انجام اینکار به راحتی آب خوردنه . فایل ویدئویی خودتون رو با  Media  Player  باز کرده  و کلیدهای

ترکیبی   Ctrl + i  رو با هم زده و  بعد از اون مسیری رو برای تعیین ذخیره فایل در کامپیوترتون  بدهید .

تنظیم وضغیت Num Loack دز زمان ورود به ویندوز

اگر با هر بار ورود به ويندوز XP / 2000 / NT كليد Num Lock صفحه كیبوردتون خاموش است، 

کامپیوترتون رو  بیخودی دستکاری نکنید !

تنظیم اين  کار مربوط به ( رجیستری ) ويندوز مي شود . براي رفع اين مشكل وارد برنامه REGEDIT 

شويد و کلید زیر را پیدا کنید :

[HKEY_Current_User\Control Panel\Keyboard]

يك مقدار رشته اي ( برای اینکار Right click  در بخش راست  رجیستری و انتخاب گزینه String Value  )

به نام InitialKeyboardIndicators (  این مقدار به طور پیش فرض با مقدار صفر در ویندوز XP موجود است

، در صورت عدم وجود این رشته عینا رشته ای با همین اسم بسازید  ) ساخته  و به آن مقدار 2  بدهيد.

مقدار 2 باعث ميشود كه ويندوز آخرين وضعيت كليد Num Lock را ضبط كند و در زمان ورود بعدی شما به

ویندوز  آخرین وضعیت قبلی  این کلید را اجرا کند و   مقدار صفر ، كليد Num Lock را هنگام ورود به ويندوز

خاموش نگه خواهد داشت.

همه چيز درباره مديا پلير ۱۰

يكي از برنامه هاي پخش كننده صوت و تصوير است كه به صورت آماده همراه با سيستم عامل ويندوز در كامپيوتر نصب مي شود. گرچه اين برنامه در تمام ويندوزها وجود دارد ولي شايد كمتر كاربري به صورت كامل با آن آشنا باشد . كاربران معمولا براي شنيدن يا ديدن (سرسري) فايل هاي صوتي و تصويري از اين برنامه استفاده مي كنند و اگر بخواهند به طور جدي يا حرفه اي با يك فايل چندرسانه اي كار كنند ، به سراغ نرم افزارهاي ديگري چون Winamp،JetAudio،RealPlayer و غيره مي روند . البته شايد هم حق با اين كاربران باشد . چرا كه WMP تا قبل از نسخه 10، برنامه زياد خوش دست وپرامكاناتي نبود. ولي با عرضه نسخه 10 اين برنامه ، قضيه فرق كرده است . حالا برنامه خيلي برنامه خيلي زيباتر شده و امكانات زيادي دارد . ولي براي كساني كه به نسخه 9 عادت كرده اند، با اين نسخه جديد شايد كمي سردرگم شوند. جاي منوها و ابزارها عوض شده و عموما به منوي View رفته اند . حتي Color Chooser هنوز هم وجود دارد و حالا مي توانيد طيف رنگ و ميزان پربودن صفحه را خودتان انتخاب كنيد . به جاي انباشته كردن آن هم آيكون كوچك در صفحه Library ، حالا يك دكمه More Info گذاشته شده كه اطلاعات آلبوم و هنرمند را روشن يا خاموش مي كند . ديگر مجبور نيستيد يك Codec اضافي MP3 روي سيستم نصب كنيد يابا يك برنامه ديگر آهنگ هاي خود را Pi كنيد . مايكروسافت هنوز هم برفرمت WMA خود اصرار مي ورزد . ولي يك MP3 Codec هم به نام Fraenhofer در برنامه گذاشته كه مي تواند با هرBit Rate به ريپ كردن آهنگ ها بپردازد.
1- منوها
اگر بخواهيد درويندوز WMP ، تغييري ايجاد كنيد ، اول بايد منوي مربوطه را بيابيد. با استفاده از دكمه كركره اي كنار دكمه هاي كوچك ـ بزرگ كردن پنجره كليك راست كنيد . اگر دوست داشته باشيد ، مي توانيد منوهاي استاندارد پنجره را فعال كنيد و امكانات بيشتري را ببينيد . براي اين منظور، از منويView ، گزينه Menu Bar Options را انتخاب كنيد . در اين حالت ، اگر گزينه Show Menu Bar را انتخاب كنيد، منوها فعال مي شوند و اگر گزينه Autohide Menu Bar را انتخاب كنيد ، با بردن ماوس به قسمت منوها ، آن قسمت ظاهر و سپس پنهان مي شود .
2- تغيير به MP3
براي كنار گذاشتن فايل هاي WMP ، از منوي Tools گزينه Option را انتخاب كرده و سپس به صفحه Rip Music برويد . در اين حالت ، از قسمت Format گزينه MP3 را انتخاب كنيد . كيفيت صوت به طور پيش فرض روي 128kbps تنظيم شده است . ولي اگر بخواهيد ، با حركت كردن دكمه لغزان مربوطه ، كيفيت را بهتركنيد . درهمين صفحه ، باكليك روي دكمه File Name مشخص كنيد كه كدام اطلاعات در اسم فايل ها برايتان درج شود .
3- تغيير نام فايل ها
تنظيماتي كه در منوي Tools ، گزينه Option در صفحه Library وجود دارد ، تعيين مي كنند كه برنامه چه تغييراتي را مي تواند روي فايل هاي ريپ شده ايجاد كند . مثلا اگر گزينه Retrieve Additional Information را تيك بزنيد ، اطلاعات ناقص را از طريق اينترنت كامل مي شود .
4- تغيير ترتيب فايل ها
اگر بخواهيد آهنگ هاي خود را در فولدرهاي مجزا براساس آلبوم يا نام هنرمند دسته بندي كنيد ، بايد گزينه Rearrange Music را علامت بزنيد . درهمين جا مي توانيد با انتخاب گزينه Rename Music Files ، از برنامه بخواهيد با درج اطلاعات جديد آهنگ ها ، اسامي فايل ها را اصلاح كند . اين كارمخصوصا زماني خوب است كه فايل هاي خود را با ابزارهاي مختلف و روش هاي متفاوت نام گذاري ، ريپ كرده باشيد و حالا بخواهيد آن ها را يك دست كنيد .
5- مقايسه محتوا
قسمت Info Center كه اطلاعات بيشتري درباره آلبوم يا تراك مي دهد ، حالا جزئي از سرويس هاي اينترنتي WMP10 شده است . بنابراين اگر از يك سرويس ، اطلاعات كافي به دست نمي آوريد ، مي توانيد سرويس ديگري را امتحان كنيد . مثلا سايت Napster بيوگرافي كاملي درباره هنرمندان دارد.
6- راديو كجاست ؟
راديوي اينترنتي حالا به قسمت Media Guide رفته است . از صفحه Guide گزينه Radio را انتخاب كنيد تا فهرستي از ايستگاه هاي راديويي و لينكي را ببينيد كه صفحه Radio Tuner را باز مي كند . اين صفحه تمام ايسنگاه هاي موجود در اينترنت را نشان مي دهد. اگر لينك Radio Tuner را در ستون سمت راست پيدا نكرديد ، پايين برويد و روي لينك InternationWindowaMedia.com كليك كنيد و حالا دوباره صفحه Guide را باز كنيد. اگردوست نداريد تنظيمات بين المللي خود را تغيير دهيد ، مي توانيد ازنشاني Windowsmedia.com /MyRadio.asp مستقيما به صفحه Radio Tuner برويد. بعد از انتخاب ايستگاه مورد نظر، روي دكمه Play كليك كنيد .
7- آهنگ هاي جواني
با استفاده از فهرست Year Released مي توانيد به آهنگ هاي زمان جواني خود مراجعه كنيد ، يا فقط آهنگ هاي امسال را ليست كنيد. گزينه By Year هم هنگام ساخت Auto Playlist خيلي به دردمي خورد . اصلا مجبور نيستيد تاريخ تمام تراك هايي كه ريپ كرده ايد يا خريده ايد را تايپ كنيد . ويندوز WMP خودش اين كاررا انجام مي دهد.
8- Playlist آسان
تراك ها را به قسمت Now Playing بيندازيد يا يك پلي ليست خودكار به صورت تصادفي درست كنيد . بعداز اين كه آهنگ هايي را مرتب كرديد كه مي خواهيد نگه داريد، با كليك روي دكمه Now Playing List گزينه Save Playlist As را انتخاب كنيد . با استفاده از منوي فرعي New List در همان منو،مي توانيد بدون اينكه مجبور باشيد به قسمت سمت راست پنجره برويد ، به ساخت پلي ليست بپردازيد.
9- افزودن سريع
دكمه كوچكي كه در كنار كركره Now Playing List قراردارد ، انتخاب هاي فعلي را به فهرست Now Playing اضافه مي كند . اگر كشيدن و انداختن برايتان سخت است ، مي توانيد از اين راه اقدام كنيد.
10- پلي ليست هاي مجزا
اگر فكر مي كنيد ساختن پلي ليست از طريق ديالوگ باكس راحت تر از كشيدن و انداختن است ، با كليك روي Now Playing List و سپس Edit using Playlist Editor ديالوگ Edit Playlist بلافاصله باز مي شود .
11- تنظيم عكس
Wmp10 عكس ها را هم مي توانيد مرتب كند. اما تا وقتي دستگاه قابل حملي را به كامپيوتر خود وصل نكنيد كه عكس ها را به سيستم منتقل مي كند ، گزينه All Picture در صفحه Library ظاهر نمي شود . علت اين است كه خود برنامه هيچ امكاني براي كاركردن روي عكس ها ندارد. يعني نه مي توانيد نمايش اسلايدي درست كنيد ، نه نمايش بند انگشتي . داشتن كتابخانه عكس فقط به اين درد مي خورد كه انتقال عكس ها به دستگاه قابل حمل آسان تر مي شود. گزينه هاي All Video و All TV از اين جهت در هر سيستمي هستند كه تماشاي ويدئو و برنامه هاي ضبط شده تلويزيوني در كامپيوتر امكان پذير شود.
12- ستون هاي دلخواه
با كليك راست روي فهرست تراك هاي يك آلبوم يا هنرمند در صفحه Library منويي از ستون ها را ظاهر مي كند كه قابل حذف و اضافه هستند . همچنين مي توانيد از كركره Library Option گزينه Choose Columns را انتخاب كنيد كه امكاناتي را براي تعيين زمان پخش شدن پلي ليست مي دهد . بنابراين اگر بخواهيد ، مي توانيد فهرست خود را براساس آهنگ هايي مرتب كنيد كه در تعطيلات آخر هفته گوش مي كنيد .
13- ديواره آتش
اگر مي بينيد برنامه هنگام پخش موسيقي آنلاين هرچندوقت يكبار چند ثانيه مكث مي كند ، بد نيست ببينيد برنامه ديواره آتش شما بسته هاي UDP را متوقف مي كند يا نه . WMP براي Streaming محتوا ، از اين بسته ها استفاده مي كند. اگر چنين باشد ، برنامه مجبور است از پروتكل HTTP استفاده كند . اگر مي خواهيد بفهمد برنامه ازچه پروتكلي استفاده مي كند و آيا اين پروتكل مشكلي ايجاد مي كند يا نه ، درهمان حالي كه آنلاين هستيد ، از منوي View گزينه Statistics را انتخاب كنيد و صفحه Advanced را ببينيد.
14- از هدفون استفاده كنيد
فيش هدفون روي درايو سي دي فقط براي پخش آنالوگ قابل استفاده است و آهنگ هاي ديجيتالي كه ويندوز WMP پخش مي كند ، از طريق اين فيش شنيده نمي شوند . اما اگر بخواهيد همين آنگ هاي ديجيتال را از طريق هدفون بشنويد،كافي است به Media Player بگوييد آهنگ ها را به صورت آنالوگ پخش كند. براي اين منظور ، از منوي Tools ، گزينه Option را انتخاب كنيد و به صفحه Devices برويد. درايو سي دي خود را انتخاب كرده و از صفحه Audio گزينه Playback to Audio را علامت بزنيد .
15- روشن كنيد
امروزه بيشتر كيبوردها دكمه پخش ، مكث، صدا و ...دارند. اگر شما چندين صفحه كليدي نداريد، بازهم مي توانيد از طريق صفحه كليد ، Media Player را كنترل كنيد. F10 صدا را زياد ، F9 صدا كم ، و F8 صدا را قطع مي كند .CTRL +P شروع به پخش يا مكث مي كند، و CTRL+S پخش را قطع مي كند. با CTRL+F به تراك بعدي برويد و با CTRL+B به تراك به تراك قبلي. كليدهاي ميان برمتعدد ديگري هم وجود دارد كه مي توانيد آن ها را از منوي Help پيدا كنيد .
16- فشرده كردن فايل ها
اگر به خاطركيفيت بهتر، فايل هاي ريپ شده را با فرمت WMA آزاد ذخيره مي كنيد،مي توانيد هنگام انتقال آنها به پخش كننده قابل حمل ، كاري كنيد كه فايل ها كوچك تر شوند. براي اين منظور ، از منوي Tools گزينه Option را انتخاب كرده و به صفحه Devices برويد. در اين حالت ، دكمهAdvanced را كليك كنيد و گزينه Allow Audio Files to Convert را علامت بزنيد . با اين كار ، Media Player هنگام انتقال فايل ها به دستگاه قابل حمل ، فايل ها را فشرده مي كند .
17- فضاي ديسك
حاصل فشرده كردن فايل ها به صورت نامحسوس اين است كه وقتي دستگاه قابل حمل خود را به سيستم وصل مي كنيد ، لازم نيست خيلي صبر كنيد تا فايل ها تبديل شوند . اگر قصد داريد تعداد زيادي فايل را تبديل كنيد ، ببينيد Media Player فضاي كار براي اين كار داشته باشد . براي اين منظور ، از منوي Tools گزينه Option را انتخاب كنيد . به صفحه Devices برويد ، دكمه Advanced را كليك كنيد ، و سعي كنيد Amount of disk space را اضافه كنيد.
18- آهنگ ها انتخاب كنيد
حتي اگر Player 40 گيگا بايتي داشته باشيد ، باز هم بعيد است بتوانيد تمام آهنگ ها ، فيلم ها و عكس هاي خود را داخل آن جاي دهيد . اگرگزينه سنكرون خودكار را فعال كرده باشيد ، WMP موسيقي را نسبت به عكس و عكس را نسبت به فيلم اولويت مي دهد . بدون وصل كردن دستگاه به سيستم هم مي توانيد آهنگ هايي را تعيين كنيد كه دوست داريد به دستگاهتان منتقل شوند. كافي است هر آهنگي را كه دوست داريد ، به صفحه Sync بيندازيد تا هروقت دستگاه را وصل كرديد ، به طور خودكار از اين صفحه به دستگاه منتقل شوند .
19- حذف برنامه
اگر فكر مي كنيد نسخه 9را بيشتر از 10دوست داريد ، مي توانيد WMP10 را از سيستم حذف كنيد . البته لازم نيست نسخه قبلي را مجددا نصب كنيد . اگر سرويس پك2 را نصب كرده باشيد ، بايد ابتدا گزينه Show updates در بالاي ليست را علامت بزنيد . تنها عيب اين كار اين است كه نما توانيد آهنگ هاي حفاظت شده را با نسخه هاي قبلي پخش كنيد . چون WMP10 از DRM متفاوتي استفاده مي كند .ارسال توسط
 
تاريخ : پنجشنبه چهارم شهریور 1389

لوازم خانگی و لوازم ورزشی + گارانتی مشاوره رایگان و سفارش، مرکز فروش و توزیع بهترینهای لوازم خانگی در ایران فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی. فروشگاه لوازم خانگی و لوازم جهیزیه عروس ناربلا فروش انواع لوازم منزل ال سی دی یخچال فریزر یخچال ساید بای ساید لوازم آشپزی و پخت و پز ماشین لباسشویی و ماشین .. فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی حضور نمایندگی لوازم خانگی بوش زیمنس بلومبرگ بکو کن وود زانوسی بیم پاناسونيك فیلیپس ال جی سامسونگ سونی

فروشگاه اینترنتی ، فروش آنلاین لوازم خانگی ، صوتی تصویری ، گوشی موبایل ، دوربین دیجیتال ، لپ تاپ ، لوازم آشپزی و پخت و پز ، لوازم اداری ، دكوراسیون

فروشگاه اینترنتی لوازم منزل فروش اینترنتی لوازم خانگی فروشگاه لوازم آشپزخانه فروشگاه لوازم خانگی، فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی، فروش لوازم خانگی، خرید ... لوازم خانگی,ساید,اجاق گاز,لباسشویی,جارو برقی,ظرفشویی,پلوپز,بخار شوی,مایکرویو,LCD,جارو شارژی,فروشگاه لوازم خانگی,چایساز,قهوه ساز, پلوپز,بخارپز, قلم لوازم خانگی شامل اجاق گاز ، تلویزیون ، ماشین ظرفشویی ، ماشین لباسشویی ، فرش

فروش لوازم خانگي استوك از قبيل جاروبرقي هاي ايستاده و ساده ، يخچال ، مايكرو ويو دلونگي و كنوود ، لوستر ، آباژور ، لوازم تزئيني ، سي دي من ، انواع سنگ و دريل و . فروشگاه لوازم خانگی. ... فروشگاه فروشگاه لوازم خانگي برقي –فروشگاه لوازم گاز سوز –قاينار خزر- سوزان –دوو- هيمالا  لوازم خانگی. لوازم خانگیلوازم خانگی اسنوا

عینک 3D · تلویزیون پلاسما · سینمای خانگی · سیستم صوتی خانگی · دی وی دی (ضبط و پخش) · نمايش همه موارد. نی نی. نی نی · مامان نی نی · نمايش همه موارد. لوازم خانگی ... وازم خانگی و لوازم ورزشی + گارانتی

فروشگاه لوازم خانگی و لوازم جهیزیه عروس ناربلا فروش انواع لوازم منزل ال سی دی یخچال فریزر یخچال ساید بای ساید لوازم آشپزی و پخت و پز ماشین لباسشویی و ماشین ...ارسال توسط
 
تاريخ : چهارشنبه سوم شهریور 1389

سری کامل کد های مخفی گوشی های نوکیا با اینکه در سایتهای دیگه هممی تونید پیدا کنید ، ولی همیشه جزء یکی از مطالب جالب برای دارندگان گوشی های نوکیا بوده است …
#06#*
سریال نامبر گوشی را نشان میدهد ( IMEI )

#92702689#*
نمایش : سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ، تاریخ آخرین تعمیرات ( 0000 به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحه باید گوشی را خاموش و دوباره روشن کنید.

#3370*
با این کد شما از حالت EFR استفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردار شوید اما در عوض مصرف باطری شما کمی بالاتر خواهد رفت.

#3370#
حالت EFR را غیر فعال میسازد.

#4720#*
گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار میدهد و در عوض مصرف باطری شما درحدود 30 درصد کاهش میابد.

#4720#*
حالت قبل را غیر فعال میسازد.

#0000#* و یا #9999#*
ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت نرم افزار، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.

#30#*
شماره های محرمانه گوشی را نمایش میدهد.

#67705646#*
در گوشیهای مدل 3310 و 3330 لوگوی شبکه را حذف میکند ( >IR-TCI )

#73#*
تایمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدست آمده در بازیها را Reset میکند.

#746025625#*
نمایش وضعیت سرعت clock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالت SIM Clock Stop Allowed باشد به این معنا خواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترین میزان مصرف باطری درحالت Standby قرار بگیرد.
#2640#*
کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالت عادی 12345میباشد.

#7780#*
RESET گوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه ای. مناسب برای زمانیکه گوشی قاطی کرده است . درواقع درایو C گوشی را ریست میکند (ریست گوشی بدون حذف برنامه ها) بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)

#7370#*
فرمت گوشی . مناسب برای زمانیکه گوشی خیلی خیلی قاطی کرده است. درواقع این کد درایو C گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه ها و فایلهای موجود بر روی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.)
روش مستقیم فرمت گوشی های اسمارت فون بدون نیاز به منوی گوشی:

اگر پسوورد ( security code ) گوشی قبلا تغییر داده شده است و آنرا نمی دانید و همچنین گوشی شما از سیستم عامل سیمبین ورژن7 استفاده می کند ( مثل 6600 و 7610 و 6620 و 6260 و 9500 و 9300 ) ابتدا گوشی را خاموش کرده و در حالیکه سه دگمه سبز ، * ، 3 را همزمان نگه داشته اید گوشی را روشن کنید و آنها را آنقدر نگه دارید تا کار فرمت آغاز بشود. دراین حالت از شما دیگر پسوورد خواسته نخواهد شد و مستقیما گوشی فرمت خواهد شد.

فرمت کارت حافظه گوشی:

به صورت safe mode گوشی را روشن کنید ( برای اینکار درحالیکه دگمه pen (مداد) را نگه داشته اید گوشی را روشن کنید البته درظاهر تفاوتی را مشاهده نخواهید کرد.) سپس این مسیر را در گوشی بروید: menu>>Extras>>Memory>>Format MEM.card

حالت safe mode بسیار به دردتان خواهد خورد و در مواقعیکه گوشی هنگ کرده و بالا نمی آید احتمالا به دادتان خواهد رسید و باعث می شود گوشی بالا بیاید و بعد از آن بتوانید گوشی را درصورت تمایلتان فورمت و یا کار دیگری بر روی آن بکنید. درواقع کار آن همانند عمل safe mode ویندوز می باشد و در این حالت دیگر اکثر برنامه های کاربردی که در پشت صحنه همیشه در حال اجرا بودند ، دیگر اجرا نخواهند شد و به همین دلیل گوشی اصطلاحا به راحتی بالا می آید. که در گوشی های مختلف کمی متفاوت می باشد و در اسمارت فونها اکثرا باید کلید خاصی را ( کلید ABC و یا PEN ) را نگه داشته و سپس گوشی را روشن کنید.تاکید می کنم که در حالت safe mode شما تغییری در ظاهر منوی گوشی نخواهید دید و همه چیز در پشت صحنه اتفاق افتاده است و یا بهتر بگویم از اتفاق افتادن آنها ( برنامه ها ) جلوگیری کرده است.

#43#*
کنترل حالت call waiting ( انتظار) گوشی.

#61#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیده است.

#62#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشد ( آنتن نباشد) تعیین گردیده است.

#67#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیده است.

#شماره*21**
divert به شماره مورد نظر در هر حالتی.

#شماره*61**
divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی ( no Reply )به تلفن زده شده.

#شماره*67**
divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی ( on Busy )

Persian site about home appliances repair and service,computer learning,funny pagesارسال توسط
 
تاريخ : سه شنبه دوم شهریور 1389

کدهای مخفی سونی اریکسون

نکات و کدهاي مخفي براي گوشي هاي سوني اريکسون هست که حتي موقع خريد گوشي هم به شما کمک مي کند ... زماني که يه گوشي رو مي خواهيد بخريد مي تونيد با اين کدها اون گوشي رو کاملا تست کنيد ( اسپيکر - زمان مکالمه - دگمه ها - دوربين - فلاش و ... )

 

توضيحات:
> به معناي حرکت دادن جوي استيک گوشي به سمت چپ
< به معناي حرکت دادن جوي استيک گوشي به سمت راست

 


به ترتيب از سمت چپ به راست کدها را وارد کنيد:

*>*>>*<
دسترسي به service menue

در اين قسمت مي تونيد گوشيتون رو کاملا تست کنيد ...


11*>*>>*<
ورژن فيرم وير ( سيستم عامل ) گوشي را نشان مي دهد.


#06#*
نمايش سريال نامبر گوشي


براي اينکه سريع حالت بي صدا ( silent ) گوشي را فعال يا غير فعال کنيد بايد کليد c را فشار داده و نگه داريد.


با فشردن هر حرفي بر روي صفحه گوشي و نگه داشتن آن شما وارد Address Book گوشي شده و ليست نامهائي که با آن حرف شروع مي شوند را خواهيد ديد. براي مثال با نگه داشتن دگمه شماره 5 گوشي ، شما وارد آدرس بوک گوشي شده و ليست تمام نامهائي را که با حرف j شروع مي شوند را خواهيد ديد.


در حالت دوربين:
دگمه 1 : انتخاب رزولوشن عکس
دگمه 2 : انتخاب حالت عکس برداري در شب
دگمه 3 : انتخاب حالت جلوه هاي ويژه
دگمه 4 : انتخاب حالت self timer براي عکاسي با تاخير
دگمه 5 : انتخاب فلاش
دگمه بالا و پائين ولوم : تغيير بزرگنمائي ( zoom )


جهت قفل شدن صفحه کليد گوشي و همچنين اجراي screen saver دگمه هاي * و lock را فشار بدهيد.


اتصال سريع:
در حالت استندباي دگمه more را فشار بدهيد تا گزينه هاي infrared , Bluetooth , silent , phone statues , shortcuts customizing ظاهر بشوند.


با گزينه shortcuts customizing ميتوانيد هرکدام از جهتهاي جوي استيک را به عنوان يک کليد ميانبر جهت وارد شدن به يک منوي خاص تعريف کنيد.


تغيير سريع روشنائي صفحه تصوير:
در حالت دوربين برويد و سپس درحاليکه دگمه * را نگه داشته ايد با حرکت جوي استيک به بالا و يا پائين روشنائي صفحه را کم و زياد کنيد.ارسال توسط
 
تاريخ : دوشنبه یکم شهریور 1389
#06#*
سریال نامبر گوشی

#9999#*
ورژن نرم افزار گوشی


228#*#8999*
وضعیت باطری ( دما ، ولتاژ ، ظرفیت)


246#*#8999*
وضعیت برنامه


289#*#8999*
تغییر سرعت زنگ آلارم گوشی


324#*#8999*
Debug screen


367#*#8999*
Watchdog ( رمز گوشی)


427#*#8999*
Trace Watchdog ( پیدا کردن رمز گوشی)


523#*#8999*
تغییر میزان کنتراست صفحه تصویر تنها در ورژن G60L01W


636#*#8999*
وضعیت حافظه


746#*#8999*
حجم فایل سیم کارت


778#*#8999*
اطلاعات سیم کارت


289#*#8999*
تست رینگ تون


778#*#8999*
جدول SIM Service


377#*#8999*
تصحیح EEPROM Error ( از کلیدهای جانبی برای انتخاب مقادیر cancel و ok استفاده کنید)


785#*#8999*
RTK( Run Time Kernel ) Error اگر ok را بزنید گوشی ریست میگردد.


947#*#8999*
ریست گوشی در مواقعی که گوشی بسیار قاطی کرده


842#*#8999*
تست ویبراتور


اگه دقت کنید کدهای بالا در گوشی شما عمل نکرد به جای *8999 کدها ، عدد 0 را قرار بدید. برای مثال : کد #842*8999#* تبدیل به کد #0842#* میشه.
اگه باز هم تاثیر نکرد اینبار به جای عدد 8999 که در همه کدها مشترک میباشد عدد 9998 را قرار بدید

           


ارسال توسط
 
تاريخ : دوشنبه یکم شهریور 1389
 

راهنمای تصویری نصب رادیاتورهای KERMI

ابزار مورد نیاز جهت نصب:

 • دریل
 • متر
 • آچار آلن شماره 12
 • کاتر
 • آچار رینگی شماره 22
 • آچار فرانسه
 • تراز
 • پیچ گوشتی
 • پیچ و رول پلاک

وسایل نصب همراه با رادیاتور

 • بست نصب

 

 • درپوش و شیر هوا

 

لازم به توضیح است که این وسایل درون بسته رادیاتور قرار دارند.

 

نکته: این رادیاتورها با Aux پنجاه سانتی متر هستند که این فاصله در ایران استاندارد می باشد، لذا نصب این رادیاتور برای نصاب ها بسیار ساده خواهد بود.

 

 

نکته: بست های KERMI از دو طرف قابل نصب هستند، یعنی می توان رادیاتور را با فاصله 2.5 یا 4.5 cm از سطح دیوار نصب کرد.

 

 

طریقه حمل رادیاتور:

رادیاتورها را به هیچ وجه روی زمین نکشید تا به کناره ها و روکش رنگی آسیب نرسد. همچنین توصیه می شود تا مرحله آخر نصب از بازکردن بسته بندی رادیاتور خود داری نمایید.

پس از حمل رادیاتور به محل مورد نظر آن را به پشت میخوابانیم تا به نمای جلوی آن آسیبی نرسد.

 

شروع نصب :

1- به وسیله کاتر پلاستیک محافظ را برش داده و بست نصب را خارج می کنیم که شامل دوعدد بست KERMI به اضافه درپوش و شیر هوا می باشد.

 2- شیر ترموستاتیک را روی لوله رفت نصب می کنیم و سپس به همین شکل شیر برگشت را روی لوله برگشت نصب می‌کنیم.

3- سپس مهره و دنباله شیر ها را به وسیله آچار آلن 12 روی رادیاتور نصب می کنیم.

4- شیر هواگیر و درپوش را با آچار رینگی شماره 22 و در جهت مخالف شیرهای رفت و برگشت در طرف دیگر رادیاتور نصب می‌کنیم.

5- در پشت رادیاتور، جای بست های رادیاتور از قبل تعیین شده که بوسیله کاتر و با احتیاط روکش آن ها را بر می داریم به صورتیکه به بدنه رادیاتور آسیبی نرسد.

6- برای نصب بست ها، رادیاتور را به مهره دنباله ها به شیرهای رفت و برگشت نصب می کنیم.

7- با استفاده از تراز، رادیاتور را تراز می کنیم.

8- بست ها را پشت رادیاتور قرار می دهیم و برای سوراخ کردن جای پیچ ها، دیوار را علامتگذاری می کنیم.

 

9- هر دو بست رادیاتور را مجددا باز می کنیم، سپس محل های علامت گذاری شده را بوسیله دریل سوراخ کرده و رول پلاک ها را داخل سوراخ ها قرار می دهیم.

10- هر دو بست را در دوطرف بسته به اندازه مورد نظرمان (2.5 یا 4.5 سانتی متر) از سطح دیوار با پیچ نصب می کنیم.

 

 

11- پلاستیک های صداگیر را در محل مخصوص خودشان قرار می دهیم. برای ضریب اطمینان بیشتر قلاب های طراحی شده را هم قبل از نصب روی بست ها و در محل تعبیه شده قرار می دهیم.

12- رادیاتور را روی بست ها که قبلا روی دیوار نصب شده قرار می دهیم و مهره دنباله ها را به شیر های رفت و برگشت متصل کرده و با آچار کاملا محکم می بندیم.

 

دانلود آهنگ (10) ,دانلود بهترین آهنگ های شکیلا ,دانلود آهنگ های قدیمی مهستی ,دانلود آهنگ های قدیمی گوگوش ,دانلود آهنگ های قدیمی حمیرا ,دانلود بهترین رپ های هیچکس ,دانلود آهنگ های جدید ایرانی ,دانلود آهنگ های قدیمی ,دانلود آهنگ های زیبا ,دانلود آلبوم های قدیمی و جدید ,دانلود ترانه های ایرانی ,دانلود آهنگ جدید ابی در سال 2012 ,دانلود کنسرت جدید ابی در سال 2012 ,دانلود آهنگ های سال 2012 ,دانلود آهنگ 2012 ,دانلود آهنگ 91 ,دانلود آهنگهای قدیم و جدید حمیرا ,دانلود آهن های قدیمی و جدید حمیرا ,دانلود ترانه های حبیب ,دانلود ترانه های قدیمی حبیب ,دانلود آهنگ های قدیمی هایده (7)دانلود آهنگ های قدیمی مهستی (6)دانلود آهنگ های قدیمی حمیرا (5)دانلود بهترین آهنگ های شکیلا (5)دانلود آهنگ های قدیمی گوگوش (5)دانلود آهنگ های ستار (5)دانلود رپ های جدید ایرانی (5)دانلود آهنگ های قدیمی حسام الدین سراج (4)دانلود آهنگ های قدیمی شکیلا (4)دانلود آهنگ جدید (4)داریوش (4)دانلود موزیک (4)گوگوش (4)دانلود رپ جدید (4)دانلود آهنگ های شکیلا دانلود آهنگ های جدید شادمهر عقیلی (2)دانلود آلبوم جدید احسان خواجه امیری (2)دانلود بهترین آهنگ های محسن چاوشی (2)دانلود آهنگ های رضا پیشرو (2)دانلود آهنگ ضربان علی لهراسبی (2)دانلود آلبوم انتظار (2)آهنگ های جدید علی لهراسبی (2)دانلود آهنگ های لیلا فروهر (2)دانلود آهنگ های گوگوش (2)گلبانو (2)دانلود آهنگ 91 (2)دانلود آهنگ های قدیمی شماعی زاده (2)دانلود آهنگ های قدیمی معین (2)دانلود آهنگ های جدید رضا صادقی (2)دانلود آهنگ های جدید حمیرا (2)بهترین آهنگ های هایده (2)دانلود آهنگ های قدیمی امید (2)بهترین آهنگ های مهستی (2)عکس های گوگوش و بهروز وثوق (2)دانلود آهنگ های سیما بینا (2)دانلود آهنگ های جدید شکیلا (2)دانلود آهنگ های قدیمی حبیب (2)دانلود آهنگ های زیبای حمیرا (2)دانلود گلچین آهنگ های گوگوش (2)دانلود ترانه های جدید گوگوش (2)دانلود آهنگ شانس لیلا فروهر (2)دانلود ترانه های قدیمی هایده (2)

داریوش و ابی (2)دانلود آهنگ های انتخاب شده در برنامه من و تو (2)دانلود رایگان آهنگهای زیبای شکیلا (2)دانلود آهنگ غریب آشنا گوگوش (2)دانلود آهنگ جاده گوگوش (2)دانلود ترانه های جدید گوگوش (2)دانلود آهنگ های زیبای ابی (2)دانلود آهنگ های زیبای داریوش (2)دانلود آلبوم های رضا پیشرو (2)دانلود گلچین آهنگ های حمیرا (2)دانلود بهترین آهنگ های قدیمی گوگوش (2)عکس های گوگوش و بهروز وثوق (2)دانلود گلچین آهنگ های گوگوش (2)دانلود ترانه های قدیمی هایده (2)دانلود آهنگ های قدیمی سیاوش قمیشی (2)بهار زندگی (2)دانلود آهنگ های قدیمی امید (2)دانلود آلبوم های قدیمی حمیرا (2)دانلود آهنگ های آقاسی (2)دانلود آهنگ های قدیمی ستار (2)بهار بهاره (2)دانلود آهنگ های سیما بینا (2)دانلود آهنگ های جدید شکیلا (2)دانلود آهنگ های قدیمی حبیب (2)دانلود آهنگ های زیبای گوگوش (2)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی مهستی (2)جهنم ساکت (2)دانلود زیباترین آهنگ های هایده (2)دانلود آهنگ های زیبای حمیرا (2)دانلود آهنگ های جدید حمیرا (2)دانلود آهنگ های قدیمی شماعی زاده (2)دانلود آهنگ های جدید شادمهر عقیلی (2)دانلود آلبوم جدید احسان خواجه امیری (2)دانلود آهنگ های جدید رضا صادقی (2)دانلود آلبوم انتظار (2)آهنگ های جدید علی لهراسبی (2)دانلود آهنگ های لیلا فروهر (2)دانلود آهنگ های گوگوش (2)دانلود بهترین آهنگ های محسن چاوشی (2)دانلود آهنگ های رضا پیشرو (2)دانلود بهترین آهنگ های شکیلا (2)دانلود آهنگ ضربان علی لهراسبی (2)آهنگ (2)دانلود آهنگ های جدید محسن چاوشی (2)دانلود آلبوم جدید محسن چاوشی (2)سیاوش قمیشی (2)دانلود آهنگ (2)گذشته (2)هایده (2)علیرضا افتخاری (2)فریاد (2)احسان خواجه امیری (2)شادمهر عقیلی (2)ساسی مانکن (2)آهنگ جدید علی لهراسبی (2)حبیب (2)سیاوش شمس (2)مهستی (2)عطش (2)حمیرا (2)بهار عشق (2)قناری (2)دانلود آهنگ های قدیمی (2)ستار (2)دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی (2)سیما بینا (2)دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری (2)منوچهر چشم آذر (2)دانلود آهنگ های جدید ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ های جدید احسان خواجه امیری (2)گلبانو (2)دانلود آهنگ های جدید محمدرضا شجریان (2)دانلود اهنگ خودکشی از محسن چاوشی (2)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی علی رضا افتخاری (2)دانلود بهترین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود گلچین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ های بی کلام علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ سپاهان قهرمان علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ زیبای نیلوفرانه علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ های قدیمی محمدرضا شجریان (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سعید شهروز با لینک مستق (2)دانلود رایگان همه آهنگ های شماعی زاده با لینک مستق (2)دانلود آهنگ های زیبای قدیمی مجید اخشابی (2)دانلود آهنگ های بی کلام مجید اخشابی (2)دانلود آهنگ های زیبای صندی (2)دانلود ترانه های آصف (2)دانلود آهنگ های قدیمی صندی (2)دانلود رایگان بهترین آهنگ های شکیلا (2)دانلود آهنگ های زیبای محسن یگانه (2)دانلود آلبوم های محسن یگانه (2)دانلود آهنگ های قدیمی و با کیفیت آغاسی (2)دانلود ترانه های شاد آغاسی با لینک مستقیم (2)دانلود آهنگ های قدیمی رضا صادقی (2)دانلود آهنگ جدید رضا صادقی با لینک مستقیم (2)دانلود رایگان همه آهنگ های رضا صادقی با لینک مستقی (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سیاوش شمس با لینک مستقی (2)دانلود رپ های زیبا (2)دانلود آهنگ رضا پیشرو و هیچکس (2)دانلود زیباترین آهنگ های هیچکس (2)دانلود رایگان همه آهنگ های محسن یگانه با لینک مستق (2)دانلود بهترین آهنگ های طوفان (2)دانلود آهنگ خدای آسمون ها طوفان (2)دانلود بهترین آهنگ های رپ هیچکس (2)دانلود بهترین رپ های ایران (2)گلچین بهترین ترانه های ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ های ساسی مانکن (2)دانلود رپ جدید ساسی مانکن با لینک مستقیم (1)دانلود رپ جدید ساسی مانکن (1)دانلود تک آهنگ های ساسی مانکن (1)دانلود بهترین رپ های ساسی مانکن (1)دانلود آهنگ پارمیدا ساسی مانکن (1)دانلود آهنگ نیناش ناش ساسی مانکن (1)آره همینجور ساسی مانکن (1)دانلود بهترین ترانه های رضا پیشرو (1)دانلود زیباترین آهنگ های رضا پیشرو (1)دانلود گلچین آهنگ های رضا پیشرو (1)دانلود آهنگ جهنم ساکت رضا پیشرو با همکاری هیچکس و (1)دانلود بهترین آهنگ های رپ رضا پیشرو (1)دانلود رپ های زیبا و جدید رضا پیشرو در سال 91 (1)دانلود رپ های زیبا و جدید هیچکس در سال 91 (1)دانلود آهنگ زیبای پیشرو و هیچکس (1)دانلود آلبوم زیبای امیر تتلو به نام زیر همکف (1)دانلود رپ های جدید (1)دانلود بهترین رپ شاد (1)دانلود بهترین آهنگ امیر تتلو (1)دانلود آلبوم زیر همکف امیر تتلو (1)دانلود رپ های جدید ایرانی با لینک مستقیم (1)دانلود رایگان رپ های ایرانی با لینک مستقیم (1)دانلود رپ زیبا و جدید (1)دانلود آهنگ های ماندگار طوفان (1)دانلود آهنگ های جدید و زیبای ساسی مانکن (1)دانلود رپ های زیبای ایرانی (1)وقت کثیف (1)آغاز اینجاست پیشرو (1)دوران طلایی پیشرو (1)دانلود بهترین رپ های هیچکس (1)دانلود آهنگ های جدید هیچکس (1)دانلود بهترین آهنگ های محسن یگانه (1)ترانهٔ تیتراژ برنامه تلویزیونی ماه عسل (1)دانلود آهنگ جدید تقاص محسن یگانه 91 (1)دانلود آهنگ جدید محسن یگانه با لینک مستقیم (1)دانلود آلبوم آخه دل من محسن یگانه (1)دانلود آهنگ های زیبای رضا صادقی (1)دانلود آهنگ های هیچکس (1)دانلود آلبوم های هیچکس (1)دانلود آهنگ جنجالی رضا پیشرو (1)دانلود رپ ای جدید ایرانی (1) دانلود بهترین آهنگهای سیما بینا (2)دانلود اهنگهای قدیمی شکیلا (2)دانلود بهترین ها ی مهستی (2)دانلود آهنگ های بی کلام مجید اخشابی (2)دانلود آهنگ های جدید محمدرضا شجریان (2)دانلود رایگان همه آهنگ های شماعی زاده با لینک مستق (2)دانلود رایگان اهنگهای جدید ستار (2)دانلود آهنگهای ایرانی ستار ابی امید (2)دانلود رایگان آهنگهای ایرانی ستار ابی امید (2)دانلود آهنگ های زیبای قدیمی مجید اخشابی (2)دانلود اهنگ خودکشی از محسن چاوشی (2)دانلود آهنگ های قدیمی محمدرضا شجریان (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سعید شهروز با لینک مستق (2)دانلود آهنگ باران امید (2)دانلود آهنگ مخلوق گوگوش (2)دانلود آهنگ غریب آشنا گوگوش (2)دانلود آهنگ جاده گوگوش (2)دانلود آهنگ های قدیمی فرهاد (2)دانلود آهنگ جمعه فرهاد (2)دانلود بهترین آهنگ های فرهاد (2)دانلود آهنگ های انتخاب شده در برنامه من و تو (2)داریوش و ابی (2)دانلود آهنگ های زیبای ابی (2)دانلود بهترین آهنگ های طوفان (2)دانلود آهنگ خدای آسمون ها طوفان (2)دانلود بهترین آهنگ های رپ هیچکس (2)دانلود رپ های زیبای ایرانی (2)دانلود بهترین رپ های ایران (2)گلچین بهترین ترانه های ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ های ساسی مانکن (2)دانلود رپ های زیبا (2)دانلود آهنگ رضا پیشرو و هیچکس (2)دانلود زیباترین آهنگ های هیچکس (2)دانلود رایگان همه آهنگ های محسن یگانه با لینک مستق (2)دانلود آهنگ های قدیمی رضا صادقی (2)دانلود آهنگ جدید رضا صادقی با لینک مستقیم (2)دانلود رایگان همه آهنگ های رضا صادقی با لینک مستقی (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سیاوش شمس با لینک مستقی (2)دانلود آهنگ های قدیمی و با کیفیت آغاسی (2)دانلود ترانه های شاد آغاسی با لینک مستقیم (2)دانلود ترانه های آصف (2)دانلود آهنگ های زیبای محسن یگانه (2)دانلود آلبوم های محسن یگانه (2)دانلود آهنگ های زیبای صندی (2)دانلود آهنگ های قدیمی صندی (2)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی علی رضا افتخاری (2)دانلود بهترین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود گلچین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ های بی کلام علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ سپاهان قهرمان علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ زیبای نیلوفرانه علیرضا افتخاری (2)آهنگ (2)سیاوش قمیشی (2)دانلود آهنگ های جدید محسن چاوشی (2)احسان خواجه امیری (2)شادمهر عقیلی (2)ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ (2)ستار (2)دانلود آلبوم جدید محسن چاوشی (2)هایده (2)علیرضا افتخاری (2)فریاد (2)آهنگ جدید علی لهراسبی (2)حبیب (2)سیاوش شمس (2)حمیرا (2)گذشته (2)مهستی (2)عطش (2)قناری (2)دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی (2)بهار زندگی (2)دانلود آهنگ های قدیمی (2)بهار عشق (2)دانلود رپ جدید (2)دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری (2)منوچهر چشم آذر (2)دانلود آهنگ های جدید ساسی مانکن (2)سیما بینا (2)دانلود آهنگ های جدید شادمهر عقیلی (2)دانلود آلبوم جدید احسان خواجه امیری (2)دانلود بهترین آهنگ های محسن چاوشی (2)دانلود آهنگ های رضا پیشرو (2)دانلود آلبوم انتظار (2)آهنگ های جدید علی لهراسبی (2)گلبانو (2)دانلود آهنگ های جدید احسان خواجه امیری (2)دانلود آهنگ های لیلا فروهر (2)دانلود آهنگ های گوگوش (2)دانلود آهنگ ضربان علی لهراسبی (2)دانلود آهنگ های قدیمی سیاوش قمیشی (2)دانلود آهنگ های سیما بینا (2)دانلود رایگان زیباترین آهنگ های شکیلا (2)دانلود آهنگ های جدید شکیلا (2)دانلود آهنگ های جدید رضا صادقی (2)دانلود آهنگ های جدید حمیرا (2)دانلود آهنگ های قدیمی شماعی زاده (2)بهترین آهنگ های هایده (2)دانلود آهنگ های قدیمی امید (2)بهترین آهنگ های مهستی (2)عکس های گوگوش و بهروز وثوق (2)دانلود آلبوم های قدیمی حمیرا (2)دانلود آهنگ های قدیمی حبیب (2)دانلود آهنگ های آقاسی (2)دانلود آهنگ های زیبای حمیرا (2)دانلود آلبوم های رضا پیشرو (2)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی مهستی (2)دانلود ترانه های قدیمی هایده (2)دانلود آهنگ شانس لیلا فروهر (2)دانلود بهترین آهنگ های قدیمی گوگوش (2)دانلود ترانه های جدید گوگوش (2)دانلود گلچین گوگوش (2)دانلود کنسرت های گوگوش (2)دانلود آهنگ های قدیمی ستار (2)بهار بهاره (2)جهنم ساکت (2)دانلود رایگان آهنگ های مهستی (2)دانلود گلچین آهنگ های گوگوش (2)دانلود رایگان بهترین آهنگ های شکیلا (2)دانلود رایگان آهنگهای زیبای شکیلا (2)دانلود بهترین آهنگ های حبیب (2)دانلود آهنگ های زیبای داریوش (2)دستای تو داریوش (1)دانلود آهنگ یاور همیشه مومن داریوش (1)یاور همیشه مومن (1)دانلود آهنگ یاور همیشه مومن (1)دانلود آهنگ شقایق داریوش (1)دانلود آهنگ شقایق (1)دانلود آهنگ چشم من داریوش (1)دانلود آهنگ شام مهتاب داریوش (1)دانلود آهنگ شام مهتاب (1)دانلود آهنگ های زیبا در شبکه من و تو (1)دانلود آهنگ فریاد زیر آب داریوش (1)دانلود آهنگ دوباره میسازمت وطن داریوش (1)دوباره میسازمت وطن (1)دانلود 100 آهنگ ماندگار (1)دانلود آهنگ جشن دلتنگی داریوش (1)جشن دلتنگی (1)دانلود صد آهنگ ماندگار (1)دانلود آهنگ های قدیمی هایده (7)دانلود آهنگ های قدیمی مهستی (6)دانلود آهنگ های قدیمی حمیرا (5)دانلود بهترین آهنگ های شکیلا (5)دانلود آهنگ های قدیمی گوگوش (5)دانلود آهنگ های ستار (5)دانلود رپ های جدید ایرانی (5)دانلود آهنگ های قدیمی حسام الدین سراج (4)دانلود آهنگ های قدیمی شکیلا (4)دانلود آهنگ جدید (4)داریوش (4)دانلود موزیک (4)گوگوش (4)دانلود رپ جدید (4)دانلود آهنگ های شکیلا (4)دانلود آهنگ های جدید گوگوش (4)دانلود آهنگ های قدیمی داریوش (4)دانلود آهنگ های جدید رضا پیشرو (4)دانلود گلچین آهنگ های شکیلا (4)دانلود آهنگ های زیبای گوگوش (3)دانلود گلچین آهنگ های حمیرا (3)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی لیلا فروهر (3)دانلود گلچین گوگوش (3)دانلود آهنگ های قدیمی طوفان (3)دانلود آهنگ های حمیرا (3)دانلود آلبوم های قدیمی حمیرا (3)دانلود زیباترین آهنگ های هایده (3)دانلود آهنگ های قدیمی سیاوش شمس (3)دانلود آهنگ های قدیمی سیاوش قمیشی (3)دانلود رایگان زیباترین آهنگ های شکیلا (3)دانلود آهنگ های قدیمی ابی (3)دانلود آهنگ مرداب گوگوش (3)دانلود آهنگ های امید (3)آهنگهای جدید ایرانی (3)دانلود آهنگ های جدید محسن یگانه (3)دانلود آهنگ های قدیمی (3)دانلود آهنگ های ابی (3)لیلا فروهر (3)شکیلا (3)دانلود آهنگ های جدید (3)انتظار (3)دانلود زیباترین آهنگ های داریوش با لینک مستقیم (3)دانلود 100 آهنگ ماندگار تاریخ موسیقی ایران به انتخ (3)دانلود آهنگ های قدیمی فرهاد (3)دانلود آهنگ جمعه فرهاد (3)دانلود بهترین آهنگ های حسام الدین سراج (3)دانلود شمس الضحی سراج (3)دانلود رایگان همه آهنگ های حسام الدین سراج با لینک (3)دانلود رایگان همه آهنگ های مجید اخشابی با لینک مست (3)دانلود رایگان آهنگ جدید مجید اخشابی با لینک مستقیم (3)دانلود بهترین آهنگ های محمدرضا شجریان (3)دانلود آهنگ های جدید محمدرضا شجریان (2)دانلود آهنگ باران امید (2)دانلود رایگان همه آهنگ های شماعی زاده با لینک مستق (2)دانلود بهترین آهنگهای سیما بینا (2)دانلود اهنگهای قدیمی شکیلا (2)دانلود بهترین ها ی مهستی (2)دانلود رایگان اهنگهای جدید ستار (2)بهترین موزیک های شکیلا (2)دانلود بهترین آهنگ شکیلا (2)دانلود همه آهنگ های شکیلا (2)دانلود آهنگ های زیبای قدیمی مجید اخشابی (2)دانلود اهنگ خودکشی از محسن چاوشی (2)دانلود آهنگ های قدیمی محمدرضا شجریان (2)دانلود آهنگ های بی کلام مجید اخشابی (2)دانلود آهنگ های زیبای صندی (2)دانلود آهنگ های قدیمی صندی (2)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی علی رضا افتخاری (2)دانلود بهترین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود گلچین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ های بی کلام علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ سپاهان قهرمان علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ زیبای نیلوفرانه علیرضا افتخاری (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سعید شهروز با لینک مستق (2)ترانه های قدیمی مهستی (2)دانلود رایگان بهترین آهنگ های شکیلا (2)دانلود آهنگ های زیبای محسن یگانه (2)دانلود آلبوم های محسن یگانه (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سیاوش شمس با لینک مستقی (2)دانلود آهنگ های قدیمی و با کیفیت آغاسی (2)دانلود ترانه های شاد آغاسی با لینک مستقیم (2)دانلود ترانه های آصف (2)دانلود بهترین رپ های هیچکس (2)دانلود زیباترین آهنگ های هیچکس (2)دانلود بهترین آهنگ های رپ هیچکس (2)دانلود رپ های زیبا (2)دانلود رایگان همه آهنگ های محسن یگانه با لینک مستق (2)دانلود آهنگ های قدیمی رضا صادقی (2)دانلود آهنگ جدید رضا صادقی با لینک مستقیم (2)دانلود رایگان همه آهنگ های رضا صادقی با لینک مستقی (2)دانلود آهنگ مخلوق گوگوش (2)دانلود آهنگ جاده گوگوش (2)دانلود بهترین آهنگ های طوفان (2)دانلود آهنگ خدای آسمون ها طوفان (2)دانلود بهترین آهنگ های فرهاد (2)دانلود آهنگ رضا پیشرو و هیچکس (2)دانلود رپ های زیبای ایرانی (2)دانلود بهترین رپ های ایران (2)گلچین بهترین ترانه های ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ های ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ های انتخاب شده در برنامه من و تو (2)داریوش و ابی (2)دانلود آهنگ غریب آشنا گوگوش (2)دانلود آهنگ های زیبای داریوش (2)دانلود بهترین ترانه های آذر (2)دانلود آهنگ های جدید آذر 91 (2)دانلود بهترین آهنگ های آذر 91 (2)دانلود آهنگهای جدید آذر 91 (2)دانلود آهنگ های جدید 2013 (2)دانلود آهنگ های زیبا و قشنگ مهر 91 (2)دانلود بهترین آهنگ های آبان 91 (2)دانلود آلبوم های جدید خواننده های ایرانی در دی ماه (2)دانلود آهنگ های جدید ایرانی در سال 2012 (2)دانلود شاهکارهای موسیقی در سال 91 (2)دانلود آهنگهای ایرانی ستار ابی امید (2)دانلود رایگان آهنگهای ایرانی ستار ابی امید (2)دانلود اهنگ های جدید رپ ایرانی اذر 91 (2)دانلود بهترین آهنگ های هایده (2)دانلود آهنگ جدید ابی در سال 2012 (2)دانلود کنسرت جدید ابی در سال 2012 (2)دانلود آهنگ های سال 2012 (2)آهنگ (2)سیاوش قمیشی (2)دانلود آهنگ های جدید محسن چاوشی (2)ابی (2)دانلود آلبوم جدید محسن چاوشی (2)ستار (2)احسان خواجه امیری (2)شادمهر عقیلی (2)ساسی مانکن (2)گذشته (2)دانلود ترانه (2)هایده (2)علیرضا افتخاری (2)فریاد (2)آهنگ جدید علی لهراسبی (2)حبیب (2)سیاوش شمس (2)مهستی (2)عطش (2)قناری (2)بهار عشق (2)دانلود آهنگ 2012 (2)حمیرا (2)سیما بینا (2)دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری (2)منوچهر چشم آذر (2)دانلود آهنگ های جدید ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ های جدید احسان خواجه امیری (2)دانلود رایگان آهنگ (2)دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی (2)بهار زندگی (2)دانلود آهنگ های جدید شادمهر عقیلی (2)دانلود آلبوم جدید احسان خواجه امیری (2)دانلود بهترین آهنگ های محسن چاوشی (2)دانلود آهنگ های رضا پیشرو (2)دانلود آهنگ ضربان علی لهراسبی (2)دانلود آلبوم انتظار (2)آهنگ های جدید علی لهراسبی (2)دانلود آهنگ های لیلا فروهر (2)دانلود آهنگ های گوگوش (2)گلبانو (2)دانلود آهنگ 91 (2)دانلود آهنگ های قدیمی شماعی زاده (2)دانلود آهنگ های قدیمی معین (2)دانلود آهنگ های جدید رضا صادقی (2)دانلود آهنگ های جدید حمیرا (2)بهترین آهنگ های هایده (2)دانلود آهنگ های قدیمی امید (2)بهترین آهنگ های مهستی (2)عکس های گوگوش و بهروز وثوق (2)دانلود آهنگ های سیما بینا (2)دانلود آهنگ های جدید شکیلا (2)دانلود آهنگ های قدیمی حبیب (2)دانلود آهنگ های زیبای حمیرا (2)دانلود گلچین آهنگ های گوگوش (2)دانلود ترانه های جدید گوگوش (2)دانلود آهنگ شانس لیلا فروهر (2)دانلود ترانه های قدیمی هایده (2)

داریوش و ابی (2)دانلود آهنگ های انتخاب شده در برنامه من و تو (2)دانلود رایگان آهنگهای زیبای شکیلا (2)دانلود آهنگ غریب آشنا گوگوش (2)دانلود آهنگ جاده گوگوش (2)دانلود ترانه های جدید گوگوش (2)دانلود آهنگ های زیبای ابی (2)دانلود آهنگ های زیبای داریوش (2)دانلود آلبوم های رضا پیشرو (2)دانلود گلچین آهنگ های حمیرا (2)دانلود بهترین آهنگ های قدیمی گوگوش (2)عکس های گوگوش و بهروز وثوق (2)دانلود گلچین آهنگ های گوگوش (2)دانلود ترانه های قدیمی هایده (2)دانلود آهنگ های قدیمی سیاوش قمیشی (2)بهار زندگی (2)دانلود آهنگ های قدیمی امید (2)دانلود آلبوم های قدیمی حمیرا (2)دانلود آهنگ های آقاسی (2)دانلود آهنگ های قدیمی ستار (2)بهار بهاره (2)دانلود آهنگ های سیما بینا (2)دانلود آهنگ های جدید شکیلا (2)دانلود آهنگ های قدیمی حبیب (2)دانلود آهنگ های زیبای گوگوش (2)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی مهستی (2)جهنم ساکت (2)دانلود زیباترین آهنگ های هایده (2)دانلود آهنگ های زیبای حمیرا (2)دانلود آهنگ های جدید حمیرا (2)دانلود آهنگ های قدیمی شماعی زاده (2)دانلود آهنگ های جدید شادمهر عقیلی (2)دانلود آلبوم جدید احسان خواجه امیری (2)دانلود آهنگ های جدید رضا صادقی (2)دانلود آلبوم انتظار (2)آهنگ های جدید علی لهراسبی (2)دانلود آهنگ های لیلا فروهر (2)دانلود آهنگ های گوگوش (2)دانلود بهترین آهنگ های محسن چاوشی (2)دانلود آهنگ های رضا پیشرو (2)دانلود بهترین آهنگ های شکیلا (2)دانلود آهنگ ضربان علی لهراسبی (2)آهنگ (2)دانلود آهنگ های جدید محسن چاوشی (2)دانلود آلبوم جدید محسن چاوشی (2)سیاوش قمیشی (2)دانلود آهنگ (2)گذشته (2)هایده (2)علیرضا افتخاری (2)فریاد (2)احسان خواجه امیری (2)شادمهر عقیلی (2)ساسی مانکن (2)آهنگ جدید علی لهراسبی (2)حبیب (2)سیاوش شمس (2)مهستی (2)عطش (2)حمیرا (2)بهار عشق (2)قناری (2)دانلود آهنگ های قدیمی (2)ستار (2)دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی (2)سیما بینا (2)دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری (2)منوچهر چشم آذر (2)دانلود آهنگ های جدید ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ های جدید احسان خواجه امیری (2)گلبانو (2)دانلود آهنگ های جدید محمدرضا شجریان (2)دانلود اهنگ خودکشی از محسن چاوشی (2)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی علی رضا افتخاری (2)دانلود بهترین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود گلچین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ های بی کلام علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ سپاهان قهرمان علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ زیبای نیلوفرانه علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ های قدیمی محمدرضا شجریان (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سعید شهروز با لینک مستق (2)دانلود رایگان همه آهنگ های شماعی زاده با لینک مستق (2)دانلود آهنگ های زیبای قدیمی مجید اخشابی (2)دانلود آهنگ های بی کلام مجید اخشابی (2)دانلود آهنگ های زیبای صندی (2)دانلود ترانه های آصف (2)دانلود آهنگ های قدیمی صندی (2)دانلود رایگان بهترین آهنگ های شکیلا (2)دانلود آهنگ های زیبای محسن یگانه (2)دانلود آلبوم های محسن یگانه (2)دانلود آهنگ های قدیمی و با کیفیت آغاسی (2)دانلود ترانه های شاد آغاسی با لینک مستقیم (2)دانلود آهنگ های قدیمی رضا صادقی (2)دانلود آهنگ جدید رضا صادقی با لینک مستقیم (2)دانلود رایگان همه آهنگ های رضا صادقی با لینک مستقی (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سیاوش شمس با لینک مستقی (2)دانلود رپ های زیبا (2)دانلود آهنگ رضا پیشرو و هیچکس (2)دانلود زیباترین آهنگ های هیچکس (2)دانلود رایگان همه آهنگ های محسن یگانه با لینک مستق (2)دانلود بهترین آهنگ های طوفان (2)دانلود آهنگ خدای آسمون ها طوفان (2)دانلود بهترین آهنگ های رپ هیچکس (2)دانلود بهترین رپ های ایران (2)گلچین بهترین ترانه های ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ های ساسی مانکن (2)دانلود رپ جدید ساسی مانکن با لینک مستقیم (1)دانلود رپ جدید ساسی مانکن (1)دانلود تک آهنگ های ساسی مانکن (1)دانلود بهترین رپ های ساسی مانکن (1)دانلود آهنگ پارمیدا ساسی مانکن (1)دانلود آهنگ نیناش ناش ساسی مانکن (1)آره همینجور ساسی مانکن (1)دانلود بهترین ترانه های رضا پیشرو (1)دانلود زیباترین آهنگ های رضا پیشرو (1)دانلود گلچین آهنگ های رضا پیشرو (1)دانلود آهنگ جهنم ساکت رضا پیشرو با همکاری هیچکس و (1)دانلود بهترین آهنگ های رپ رضا پیشرو (1)دانلود رپ های زیبا و جدید رضا پیشرو در سال 91 (1)دانلود رپ های زیبا و جدید هیچکس در سال 91 (1)دانلود آهنگ زیبای پیشرو و هیچکس (1)دانلود آلبوم زیبای امیر تتلو به نام زیر همکف (1)دانلود رپ های جدید (1)دانلود بهترین رپ شاد (1)دانلود بهترین آهنگ امیر تتلو (1)دانلود آلبوم زیر همکف امیر تتلو (1)دانلود رپ های جدید ایرانی با لینک مستقیم (1)دانلود رایگان رپ های ایرانی با لینک مستقیم (1)دانلود رپ زیبا و جدید (1)دانلود آهنگ های ماندگار طوفان (1)دانلود آهنگ های جدید و زیبای ساسی مانکن (1)دانلود رپ های زیبای ایرانی (1)وقت کثیف (1)آغاز اینجاست پیشرو (1)دوران طلایی پیشرو (1)دانلود بهترین رپ های هیچکس (1)دانلود آهنگ های جدید هیچکس (1)دانلود بهترین آهنگ های محسن یگانه (1)ترانهٔ تیتراژ برنامه تلویزیونی ماه عسل (1)دانلود آهنگ جدید تقاص محسن یگانه 91 (1)دانلود آهنگ جدید محسن یگانه با لینک مستقیم (1)دانلود آلبوم آخه دل من محسن یگانه (1)دانلود آهنگ های زیبای رضا صادقی (1)دانلود آهنگ های هیچکس (1)دانلود آلبوم های هیچکس (1)دانلود آهنگ جنجالی رضا پیشرو (1)دانلود رپ ای جدید ایرانی (1) دانلود بهترین آهنگهای سیما بینا (2)دانلود اهنگهای قدیمی شکیلا (2)دانلود بهترین ها ی مهستی (2)دانلود آهنگ های بی کلام مجید اخشابی (2)دانلود آهنگ های جدید محمدرضا شجریان (2)دانلود رایگان همه آهنگ های شماعی زاده با لینک مستق (2)دانلود رایگان اهنگهای جدید ستار (2)دانلود آهنگهای ایرانی ستار ابی امید (2)دانلود رایگان آهنگهای ایرانی ستار ابی امید (2)دانلود آهنگ های زیبای قدیمی مجید اخشابی (2)دانلود اهنگ خودکشی از محسن چاوشی (2)دانلود آهنگ های قدیمی محمدرضا شجریان (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سعید شهروز با لینک مستق (2)دانلود آهنگ باران امید (2)دانلود آهنگ مخلوق گوگوش (2)دانلود آهنگ غریب آشنا گوگوش (2)دانلود آهنگ جاده گوگوش (2)دانلود آهنگ های قدیمی فرهاد (2)دانلود آهنگ جمعه فرهاد (2)دانلود بهترین آهنگ های فرهاد (2)دانلود آهنگ های انتخاب شده در برنامه من و تو (2)داریوش و ابی (2)دانلود آهنگ های زیبای ابی (2)دانلود بهترین آهنگ های طوفان (2)دانلود آهنگ خدای آسمون ها طوفان (2)دانلود بهترین آهنگ های رپ هیچکس (2)دانلود رپ های زیبای ایرانی (2)دانلود بهترین رپ های ایران (2)گلچین بهترین ترانه های ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ های ساسی مانکن (2)دانلود رپ های زیبا (2)دانلود آهنگ رضا پیشرو و هیچکس (2)دانلود زیباترین آهنگ های هیچکس (2)دانلود رایگان همه آهنگ های محسن یگانه با لینک مستق (2)دانلود آهنگ های قدیمی رضا صادقی (2)دانلود آهنگ جدید رضا صادقی با لینک مستقیم (2)دانلود رایگان همه آهنگ های رضا صادقی با لینک مستقی (2)دانلود رایگان همه آهنگ های سیاوش شمس با لینک مستقی (2)دانلود آهنگ های قدیمی و با کیفیت آغاسی (2)دانلود ترانه های شاد آغاسی با لینک مستقیم (2)دانلود ترانه های آصف (2)دانلود آهنگ های زیبای محسن یگانه (2)دانلود آلبوم های محسن یگانه (2)دانلود آهنگ های زیبای صندی (2)دانلود آهنگ های قدیمی صندی (2)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی علی رضا افتخاری (2)دانلود بهترین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود گلچین آهنگ های علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ های بی کلام علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ سپاهان قهرمان علیرضا افتخاری (2)دانلود آهنگ زیبای نیلوفرانه علیرضا افتخاری (2)آهنگ (2)سیاوش قمیشی (2)دانلود آهنگ های جدید محسن چاوشی (2)احسان خواجه امیری (2)شادمهر عقیلی (2)ساسی مانکن (2)دانلود آهنگ (2)ستار (2)دانلود آلبوم جدید محسن چاوشی (2)هایده (2)علیرضا افتخاری (2)فریاد (2)آهنگ جدید علی لهراسبی (2)حبیب (2)سیاوش شمس (2)حمیرا (2)گذشته (2)مهستی (2)عطش (2)قناری (2)دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی (2)بهار زندگی (2)دانلود آهنگ های قدیمی (2)بهار عشق (2)دانلود رپ جدید (2)دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری (2)منوچهر چشم آذر (2)دانلود آهنگ های جدید ساسی مانکن (2)سیما بینا (2)دانلود آهنگ های جدید شادمهر عقیلی (2)دانلود آلبوم جدید احسان خواجه امیری (2)دانلود بهترین آهنگ های محسن چاوشی (2)دانلود آهنگ های رضا پیشرو (2)دانلود آلبوم انتظار (2)آهنگ های جدید علی لهراسبی (2)گلبانو (2)دانلود آهنگ های جدید احسان خواجه امیری (2)دانلود آهنگ های لیلا فروهر (2)دانلود آهنگ های گوگوش (2)دانلود آهنگ ضربان علی لهراسبی (2)دانلود آهنگ های قدیمی سیاوش قمیشی (2)دانلود آهنگ های سیما بینا (2)دانلود رایگان زیباترین آهنگ های شکیلا (2)دانلود آهنگ های جدید شکیلا (2)دانلود آهنگ های جدید رضا صادقی (2)دانلود آهنگ های جدید حمیرا (2)دانلود آهنگ های قدیمی شماعی زاده (2)بهترین آهنگ های هایده (2)دانلود آهنگ های قدیمی امید (2)بهترین آهنگ های مهستی (2)عکس های گوگوش و بهروز وثوق (2)دانلود آلبوم های قدیمی حمیرا (2)دانلود آهنگ های قدیمی حبیب (2)دانلود آهنگ های آقاسی (2)دانلود آهنگ های زیبای حمیرا (2)دانلود آلبوم های رضا پیشرو (2)دانلود رایگان آهنگ های قدیمی مهستی (2)دانلود ترانه های قدیمی هایده (2)دانلود آهنگ شانس لیلا فروهر (2)دانلود بهترین آهنگ های قدیمی گوگوش (2)دانلود ترانه های جدید گوگوش (2)دانلود گلچین گوگوش (2)دانلود کنسرت های گوگوش (2)دانلود آهنگ های قدیمی ستار (2)بهار بهاره (2)جهنم ساکت (2)دانلود رایگان آهنگ های مهستی (2)دانلود گلچین آهنگ های گوگوش (2)دانلود رایگان بهترین آهنگ های شکیلا (2)دانلود رایگان آهنگهای زیبای شکیلا (2)دانلود بهترین آهنگ های حبیب (2)دانلود آهنگ های زیبای داریوش (2)دستای تو داریوش (1)دانلود آهنگ یاور همیشه مومن داریوش (1)یاور همیشه مومن (1)دانلود آهنگ یاور همیشه مومن (1)دانلود آهنگ شقایق داریوش (1)دانلود آهنگ شقایق (1)دانلود آهنگ چشم من داریوش (1)دانلود آهنگ شام مهتاب داریوش (1)دانلود آهنگ شام مهتاب (1)دانلود آهنگ های زیبا در شبکه من و تو (1)دانلود آهنگ فریاد زیر آب داریوش (1)دانلود آهنگ دوباره میسازمت وطن داریوش (1)دوباره میسازمت وطن (1)دانلود 100 آهنگ ماندگار (1)دانلود آهنگ جشن دلتنگی داریوش (1)جشن دلتنگی (1)دانلود صد آهنگ ماندگارارسال توسط

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت